Tra cứu Thánh Kinh

1 כי-יכרית יהוה אלהיך את-הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את-ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם
2 שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה
3 תכין לך הדרך ושלשת את-גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל-רצח
4 וזה דבר הרצח אשר-ינוס שמה וחי אשר יכה את-רעהו בבלי-דעת והוא לא-שנא לו מתמל שלשם
5 ואשר יבא את-רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן-העץ ומצא את-רעהו ומת הוא ינוס אל-אחת הערים-האלה וחי
6 פן-ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי-יחם לבבו והשיגו כי-ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט-מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום
7 על-כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך
8 ואם-ירחיב יהוה אלהיך את-גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את-כל-הארץ אשר דבר לתת לאבתיך
9 כי-תשמר את-כל-המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את-יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל-הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה
10 ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים
11 וכי-יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל-אחת הערים האל
12 ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת
13 לא-תחוס עינך עליו ובערת דם-הנקי מישראל וטוב לך
14 לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה
15 לא-יקום עד אחד באיש לכל-עון ולכל-חטאת בכל-חטא אשר יחטא על-פי שני עדים או על-פי שלשה-עדים יקום דבר
16 כי-יקום עד-חמס באיש לענות בו סרה
17 ועמדו שני-האנשים אשר-להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם
18 ודרשו השפטים היטב והנה עד-שקר העד שקר ענה באחיו
19 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך
20 והנשארים ישמעו ויראו ולא-יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך
21 ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל