Tra cứu Thánh Kinh

1 [PROS EFESIOUS EPISTOLH PAULOU] paulov apostolov ihsou cristou dia yelhmatov yeou toiv agioiv toiv ousin en efesw kai pistoiv en cristw ihsou
2 cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
3 euloghtov o yeov kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsav hmav en pash eulogia pneumatikh en toiv epouranioiv cristw
4 kaywv exelexato hmav en autw pro katabolhv kosmou einai hmav agiouv kai amwmouv katenwpion autou en agaph
5 proorisav hmav eiv uioyesian dia ihsou cristou eiv auton kata thn eudokian tou yelhmatov autou
6 eiv epainon doxhv thv caritov autou en h ecaritwsen hmav en tw hgaphmenw
7 en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatov autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thv caritov autou
8 hv eperisseusen eiv hmav en pash sofia kai fronhsei
9 gnwrisav hmin to musthrion tou yelhmatov autou kata thn eudokian autou hn proeyeto en autw
10 eiv oikonomian tou plhrwmatov twn kairwn anakefalaiwsasyai ta panta en tw cristw ta te en toiv ouranoiv kai ta epi thv ghv
11 en autw en w kai eklhrwyhmen proorisyentev kata proyesin tou ta panta energountov kata thn boulhn tou yelhmatov autou
12 eiv to einai hmav eiv epainon thv doxhv autou touv prohlpikotav en tw cristw
13 en w kai umeiv akousantev ton logon thv alhyeiav to euaggelion thv swthriav umwn en w kai pisteusantev esfragisyhte tw pneumati thv epaggeliav tw agiw
14 ov estin arrabwn thv klhronomiav hmwn eiv apolutrwsin thv peripoihsewv eiv epainon thv doxhv autou
15 dia touto kagw akousav thn kay umav pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiv pantav touv agiouv
16 ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumenov epi twn proseucwn mou
17 ina o yeov tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thv doxhv dwh umin pneuma sofiav kai apokaluqewv en epignwsei autou
18 pefwtismenouv touv ofyalmouv thv dianoiav umwn eiv to eidenai umav tiv estin h elpiv thv klhsewv autou kai tiv o ploutov thv doxhv thv klhronomiav autou en toiv agioiv
19 kai ti to uperballon megeyov thv dunamewv autou eiv hmav touv pisteuontav kata thn energeian tou kratouv thv iscuov autou
20 hn enhrghsen en tw cristw egeirav auton ek nekrwn kai ekayisen en dexia autou en toiv epouranioiv
21 uperanw pashv archv kai exousiav kai dunamewv kai kuriothtov kai pantov onomatov onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti
22 kai panta upetaxen upo touv podav autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia
23 htiv estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou