Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS GALATAS EPISTOLH PAULOU] paulov apostolov ouk ap anyrwpwn oude di anyrwpou alla dia ihsou cristou kai yeou patrov tou egeirantov auton ek nekrwn
2 kai oi sun emoi pantev adelfoi taiv ekklhsiaiv thv galatiav
3 cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov kai kuriou hmwn ihsou cristou
4 tou dontov eauton uper twn amartiwn hmwn opwv exelhtai hmav ek tou enestwtov aiwnov ponhrou kata to yelhma tou yeou kai patrov hmwn
5 w h doxa eiv touv aiwnav twn aiwnwn amhn
6 yaumazw oti outwv tacewv metatiyesye apo tou kalesantov umav en cariti cristou eiv eteron euaggelion
7 o ouk estin allo ei mh tinev eisin oi tarassontev umav kai yelontev metastreqai to euaggelion tou cristou
8 alla kai ean hmeiv h aggelov ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameya umin anayema estw
9 wv proeirhkamen kai arti palin legw ei tiv umav euaggelizetai par o parelabete anayema estw
10 arti gar anyrwpouv peiyw h ton yeon h zhtw anyrwpoiv areskein ei gar eti anyrwpoiv hreskon cristou doulov ouk an hmhn
11 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisyen up emou oti ouk estin kata anyrwpon
12 oude gar egw para anyrwpou parelabon auto oute edidacyhn alla di apokaluqewv ihsou cristou
13 hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kay uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou yeou kai eporyoun authn
14 kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouv sunhlikiwtav en tw genei mou perissoterwv zhlwthv uparcwn twn patrikwn mou paradosewn
15 ote de eudokhsen o yeov o aforisav me ek koiliav mhtrov mou kai kalesav dia thv caritov autou
16 apokaluqai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toiv eynesin euyewv ou prosaneyemhn sarki kai aimati
17 oude anhlyon eiv ierosoluma prov touv pro emou apostolouv all aphlyon eiv arabian kai palin upestreqa eiv damaskon
18 epeita meta eth tria anhlyon eiv ierosoluma istorhsai petron kai epemeina prov auton hmerav dekapente
19 eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou
20 a de grafw umin idou enwpion tou yeou oti ou qeudomai
21 epeita hlyon eiv ta klimata thv suriav kai thv kilikiav
22 hmhn de agnooumenov tw proswpw taiv ekklhsiaiv thv ioudaiav taiv en cristw
23 monon de akouontev hsan oti o diwkwn hmav pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporyei
24 kai edoxazon en emoi ton yeon