Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS TOUS KORINYIOUS EPISTOLH DEUTERA] paulov apostolov ihsou cristou dia yelhmatov yeou kai timoyeov o adelfov th ekklhsia tou yeou th oush en korinyw sun toiv agioiv pasin toiv ousin en olh th acaia
2 cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
3 euloghtov o yeov kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai yeov pashv paraklhsewv
4 o parakalwn hmav epi pash th yliqei hmwn eiv to dunasyai hmav parakalein touv en pash yliqei dia thv paraklhsewv hv parakaloumeya autoi upo tou yeou
5 oti kaywv perisseuei ta payhmata tou cristou eiv hmav outwv dia cristou perisseuei kai h paraklhsiv hmwn
6 eite de ylibomeya uper thv umwn paraklhsewv kai swthriav thv energoumenhv en upomonh twn autwn payhmatwn wn kai hmeiv pascomen eite parakaloumeya uper thv umwn paraklhsewv kai swthriav kai h elpiv hmwn bebaia uper umwn
7 eidotev oti wsper koinwnoi este twn payhmatwn outwv kai thv paraklhsewv
8 ou gar yelomen umav agnoein adelfoi uper thv yliqewv hmwn thv genomenhv hmin en th asia oti kay uperbolhn ebarhyhmen uper dunamin wste exaporhyhnai hmav kai tou zhn
9 alla autoi en eautoiv to apokrima tou yanatou eschkamen ina mh pepoiyotev wmen ef eautoiv all epi tw yew tw egeironti touv nekrouv
10 ov ek thlikoutou yanatou errusato hmav kai ruetai eiv on hlpikamen oti kai eti rusetai
11 sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eiv hmav carisma dia pollwn eucaristhyh uper hmwn
12 h gar kauchsiv hmwn auth estin to marturion thv suneidhsewv hmwn oti en aplothti kai eilikrineia yeou ouk en sofia sarkikh all en cariti yeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterwv de prov umav
13 ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti kai ewv telouv epignwsesye
14 kaywv kai epegnwte hmav apo merouv oti kauchma umwn esmen kayaper kai umeiv hmwn en th hmera tou kuriou ihsou
15 kai tauth th pepoiyhsei eboulomhn prov umav elyein proteron ina deuteran carin echte
16 kai di umwn dielyein eiv makedonian kai palin apo makedoniav elyein prov umav kai uf umwn propemfyhnai eiv thn ioudaian
17 touto oun bouleuomenov mh ti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou
18 pistov de o yeov oti o logov hmwn o prov umav ouk egeneto nai kai ou
19 o gar tou yeou uiov ihsouv cristov o en umin di hmwn khrucyeiv di emou kai silouanou kai timoyeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen
20 osai gar epaggeliai yeou en autw to nai kai en autw to amhn tw yew prov doxan di hmwn
21 o de bebaiwn hmav sun umin eiv criston kai crisav hmav yeov
22 o kai sfragisamenov hmav kai douv ton arrabwna tou pneumatov en taiv kardiaiv hmwn
23 egw de martura ton yeon epikaloumai epi thn emhn quchn oti feidomenov umwn ouketi hlyon eiv korinyon
24 ouc oti kurieuomen umwn thv pistewv alla sunergoi esmen thv carav umwn th gar pistei esthkate