Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS TOUS KORINYIOUS EPISTOLH PRWTH] paulov klhtov apostolov ihsou cristou dia yelhmatov yeou kai swsyenhv o adelfov
2 th ekklhsia tou yeou th oush en korinyw hgiasmenoiv en cristw ihsou klhtoiv agioiv sun pasin toiv epikaloumenoiv to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn te kai hmwn
3 cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
4 eucaristw tw yew mou pantote peri umwn epi th cariti tou yeou th doyeish umin en cristw ihsou
5 oti en panti eploutisyhte en autw en panti logw kai pash gnwsei
6 kaywv to marturion tou cristou ebebaiwyh en umin
7 wste umav mh ustereisyai en mhdeni carismati apekdecomenouv thn apokaluqin tou kuriou hmwn ihsou cristou
8 ov kai bebaiwsei umav ewv telouv anegklhtouv en th hmera tou kuriou hmwn ihsou cristou
9 pistov o yeov di ou eklhyhte eiv koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn
10 parakalw de umav adelfoi dia tou onomatov tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte pantev kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh
11 edhlwyh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohv oti eridev en umin eisin
12 legw de touto oti ekastov umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou
13 memeristai o cristov mh paulov estaurwyh uper umwn h eiv to onoma paulou ebaptisyhte
14 eucaristw tw yew oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion
15 ina mh tiv eiph oti eiv to emon onoma ebaptisa
16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa
17 ou gar apesteilen me cristov baptizein all euaggelizesyai ouk en sofia logou ina mh kenwyh o staurov tou cristou
18 o logov gar o tou staurou toiv men apollumenoiv mwria estin toiv de swzomenoiv hmin dunamiv yeou estin
19 gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn ayethsw
20 pou sofov pou grammateuv pou suzhththv tou aiwnov toutou ouci emwranen o yeov thn sofian tou kosmou toutou
21 epeidh gar en th sofia tou yeou ouk egnw o kosmov dia thv sofiav ton yeon eudokhsen o yeov dia thv mwriav tou khrugmatov swsai touv pisteuontav
22 epeidh kai ioudaioi shmeion aitousin kai ellhnev sofian zhtousin
23 hmeiv de khrussomen criston estaurwmenon ioudaioiv men skandalon ellhsin de mwrian
24 autoiv de toiv klhtoiv ioudaioiv te kai ellhsin criston yeou dunamin kai yeou sofian
25 oti to mwron tou yeou sofwteron twn anyrwpwn estin kai to asyenev tou yeou iscuroteron twn anyrwpwn estin
26 blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneiv
27 alla ta mwra tou kosmou exelexato o yeov ina touv sofouv kataiscunh kai ta asyenh tou kosmou exelexato o yeov ina kataiscunh ta iscura
28 kai ta agenh tou kosmou kai ta exouyenhmena exelexato o yeov kai ta mh onta ina ta onta katarghsh
29 opwv mh kauchshtai pasa sarx enwpion autou
30 ex autou de umeiv este en cristw ihsou ov egenhyh hmin sofia apo yeou dikaiosunh te kai agiasmov kai apolutrwsiv
31 ina kaywv gegraptai o kaucwmenov en kuriw kaucasyw