Tra cứu Thánh Kinh

1 [PAULOU TOU APOSTOLOU H PROS RWMAIOUS EPISTOLH] paulov doulov ihsou cristou klhtov apostolov afwrismenov eiv euaggelion yeou
2 o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaiv agiaiv
3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatov dabid kata sarka
4 tou orisyentov uiou yeou en dunamei kata pneuma agiwsunhv ex anastasewv nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn
5 di ou elabomen carin kai apostolhn eiv upakohn pistewv en pasin toiv eynesin uper tou onomatov autou
6 en oiv este kai umeiv klhtoi ihsou cristou
7 pasin toiv ousin en rwmh agaphtoiv yeou klhtoiv agioiv cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
8 prwton men eucaristw tw yew mou dia ihsou cristou uper pantwn umwn oti h pistiv umwn kataggelletai en olw tw kosmw
9 martuv gar mou estin o yeov w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wv adialeiptwv mneian umwn poioumai
10 pantote epi twn proseucwn mou deomenov eipwv hdh pote euodwyhsomai en tw yelhmati tou yeou elyein prov umav
11 epipoyw gar idein umav ina ti metadw carisma umin pneumatikon eiv to sthricyhnai umav
12 touto de estin sumparaklhyhnai en umin dia thv en allhloiv pistewv umwn te kai emou
13 ou yelw de umav agnoein adelfoi oti pollakiv proeyemhn elyein prov umav kai ekwluyhn acri tou deuro ina karpon tina scw kai en umin kaywv kai en toiv loipoiv eynesin
14 ellhsin te kai barbaroiv sofoiv te kai anohtoiv ofeilethv eimi
15 outwv to kat eme proyumon kai umin toiv en rwmh euaggelisasyai
16 ou gar epaiscunomai to euaggelion tou cristou dunamiv gar yeou estin eiv swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni
17 dikaiosunh gar yeou en autw apokaluptetai ek pistewv eiv pistin kaywv gegraptai o de dikaiov ek pistewv zhsetai
18 apokaluptetai gar orgh yeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anyrwpwn twn thn alhyeian en adikia katecontwn
19 dioti to gnwston tou yeou faneron estin en autoiv o gar yeov autoiv efanerwsen
20 ta gar aorata autou apo ktisewv kosmou toiv poihmasin nooumena kayoratai h te aidiov autou dunamiv kai yeiothv eiv to einai autouv anapologhtouv
21 dioti gnontev ton yeon ouc wv yeon edoxasan h eucaristhsan all emataiwyhsan en toiv dialogismoiv autwn kai eskotisyh h asunetov autwn kardia
22 faskontev einai sofoi emwranyhsan
23 kai hllaxan thn doxan tou afyartou yeou en omoiwmati eikonov fyartou anyrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn
24 dio kai paredwken autouv o yeov en taiv epiyumiaiv twn kardiwn autwn eiv akayarsian tou atimazesyai ta swmata autwn en eautoiv
25 oitinev methllaxan thn alhyeian tou yeou en tw qeudei kai esebasyhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta ov estin euloghtov eiv touv aiwnav amhn
26 dia touto paredwken autouv o yeov eiv payh atimiav ai te gar yhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiv thn para fusin
27 omoiwv te kai oi arrenev afentev thn fusikhn crhsin thv yhleiav exekauyhsan en th orexei autwn eiv allhlouv arsenev en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisyian hn edei thv planhv autwn en eautoiv apolambanontev
28 kai kaywv ouk edokimasan ton yeon ecein en epignwsei paredwken autouv o yeov eiv adokimon noun poiein ta mh kayhkonta
29 peplhrwmenouv pash adikia porneia ponhria pleonexia kakia mestouv fyonou fonou eridov dolou kakohyeiav qiyuristav
30 katalalouv yeostugeiv ubristav uperhfanouv alazonav efeuretav kakwn goneusin apeiyeiv
31 asunetouv asunyetouv astorgouv aspondouv anelehmonav
32 oitinev to dikaiwma tou yeou epignontev oti oi ta toiauta prassontev axioi yanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toiv prassousin