Tra cứu Thánh Kinh

1 anhr de tiv ananiav onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma
2 kai enosfisato apo thv timhv suneiduiav kai thv gunaikov autou kai enegkav merov ti para touv podav twn apostolwn eyhken
3 eipen de petrov anania dia ti eplhrwsen o satanav thn kardian sou qeusasyai se to pneuma to agion kai nosfisasyai apo thv timhv tou cwriou
4 ouci menon soi emenen kai prayen en th sh exousia uphrcen ti oti eyou en th kardia sou to pragma touto ouk eqeusw anyrwpoiv alla tw yew
5 akouwn de ananiav touv logouv toutouv peswn exequxen kai egeneto fobov megav epi pantav touv akouontav tauta
6 anastantev de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkantev eyaqan
7 egeneto de wv wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonov eishlyen
8 apekriyh de auth o petrov eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosye h de eipen nai tosoutou
9 o de petrov eipen prov authn ti oti sunefwnhyh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podev twn yaqantwn ton andra sou epi th yura kai exoisousin se
10 epesen de paracrhma para touv podav autou kai exequxen eiselyontev de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkantev eyaqan prov ton andra authv
11 kai egeneto fobov megav ef olhn thn ekklhsian kai epi pantav touv akouontav tauta
12 dia de twn ceirwn twn apostolwn egeneto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoyumadon apantev en th stoa solomwntov
13 twn de loipwn oudeiv etolma kollasyai autoiv all emegalunen autouv o laov
14 mallon de prosetiyento pisteuontev tw kuriw plhyh andrwn te kai gunaikwn
15 wste kata tav plateiav ekferein touv asyeneiv kai tiyenai epi klinwn kai krabbatwn ina ercomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn
16 sunhrceto de kai to plhyov twn perix polewn eiv ierousalhm ferontev asyeneiv kai ocloumenouv upo pneumatwn akayartwn oitinev eyerapeuonto apantev
17 anastav de o arciereuv kai pantev oi sun autw h ousa airesiv twn saddoukaiwn eplhsyhsan zhlou
18 kai epebalon tav ceirav autwn epi touv apostolouv kai eyento autouv en thrhsei dhmosia
19 aggelov de kuriou dia thv nuktov hnoixen tav yurav thv fulakhv exagagwn te autouv eipen
20 poreuesye kai stayentev laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thv zwhv tauthv
21 akousantev de eishlyon upo ton oryron eiv to ieron kai edidaskon paragenomenov de o arciereuv kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eiv to desmwthrion acyhnai autouv
22 oi de uphretai paragenomenoi ouc euron autouv en th fulakh anastreqantev de aphggeilan
23 legontev oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touv fulakav exw estwtav pro twn yurwn anoixantev de esw oudena euromen
24 wv de hkousan touv logouv toutouv o te iereuv kai o strathgov tou ierou kai oi arciereiv dihporoun peri autwn ti an genoito touto
25 paragenomenov de tiv aphggeilen autoiv legwn oti idou oi andrev ouv eyesye en th fulakh eisin en tw ierw estwtev kai didaskontev ton laon
26 tote apelywn o strathgov sun toiv uphretaiv hgagen autouv ou meta biav efobounto gar ton laon ina mh liyasywsin
27 agagontev de autouv esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouv o arciereuv
28 legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thv didachv umwn kai boulesye epagagein ef hmav to aima tou anyrwpou toutou
29 apokriyeiv de o petrov kai oi apostoloi eipon peiyarcein dei yew mallon h anyrwpoiv
30 o yeov twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeiv dieceirisasye kremasantev epi xulou
31 touton o yeov archgon kai swthra uqwsen th dexia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn
32 kai hmeiv esmen autou marturev twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o yeov toiv peiyarcousin autw
33 oi de akousantev dieprionto kai ebouleuonto anelein autouv
34 anastav de tiv en tw sunedriw farisaiov onomati gamalihl nomodidaskalov timiov panti tw law ekeleusen exw bracu ti touv apostolouv poihsai
35 eipen te prov autouv andrev israhlitai prosecete eautoiv epi toiv anyrwpoiv toutoiv ti mellete prassein
36 pro gar toutwn twn hmerwn anesth yeudav legwn einai tina eauton w prosekollhyh ariymov andrwn wsei tetrakosiwn ov anhreyh kai pantev osoi epeiyonto autw dieluyhsan kai egenonto eiv ouden
37 meta touton anesth ioudav o galilaiov en taiv hmeraiv thv apografhv kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeinov apwleto kai pantev osoi epeiyonto autw dieskorpisyhsan
38 kai ta nun legw umin aposthte apo twn anyrwpwn toutwn kai easate autouv oti ean h ex anyrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluyhsetai
39 ei de ek yeou estin ou dunasye katalusai auto mhpote kai yeomacoi eureyhte
40 epeisyhsan de autw kai proskalesamenoi touv apostolouv deirantev parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autouv
41 oi men oun eporeuonto cairontev apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomatov autou kathxiwyhsan atimasyhnai
42 pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskontev kai euaggelizomenoi ihsoun ton criston