Tra cứu Thánh Kinh

1 agrippav de prov ton paulon efh epitrepetai soi uper seautou legein tote o paulov apelogeito ekteinav thn ceira
2 peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa hghmai emauton makarion mellwn apologeisyai epi sou shmeron
3 malista gnwsthn onta se pantwn twn kata ioudaiouv eywn te kai zhthmatwn dio deomai sou makroyumwv akousai mou
4 thn men oun biwsin mou thn ek neothtov thn ap archv genomenhn en tw eynei mou en ierosolumoiv isasin pantev oi ioudaioi
5 proginwskontev me anwyen ean yelwsin marturein oti kata thn akribestathn airesin thv hmeterav yrhskeiav ezhsa farisaiov
6 kai nun ep elpidi thv prov touv paterav epaggeliav genomenhv upo tou yeou esthka krinomenov
7 eiv hn to dwdekafulon hmwn en ekteneia nukta kai hmeran latreuon elpizei katanthsai peri hv elpidov egkaloumai basileu agrippa upo twn ioudaiwn
8 ti apiston krinetai par umin ei o yeov nekrouv egeirei
9 egw men oun edoxa emautw prov to onoma ihsou tou nazwraiou dein polla enantia praxai
10 o kai epoihsa en ierosolumoiv kai pollouv twn agiwn egw fulakaiv katekleisa thn para twn arcierewn exousian labwn anairoumenwn te autwn kathnegka qhfon
11 kai kata pasav tav sunagwgav pollakiv timwrwn autouv hnagkazon blasfhmein perisswv te emmainomenov autoiv ediwkon ewv kai eiv tav exw poleiv
12 en oiv kai poreuomenov eiv thn damaskon met exousiav kai epitrophv thv para twn arcierewn
13 hmerav meshv kata thn odon eidon basileu ouranoyen uper thn lamprothta tou hliou perilamqan me fwv kai touv sun emoi poreuomenouv
14 pantwn de katapesontwn hmwn eiv thn ghn hkousa fwnhn lalousan prov me kai legousan th ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkeiv sklhron soi prov kentra laktizein
15 egw de eipon tiv ei kurie o de eipen egw eimi ihsouv on su diwkeiv
16 alla anasthyi kai sthyi epi touv podav sou eiv touto gar wfyhn soi proceirisasyai se uphrethn kai martura wn te eidev wn te ofyhsomai soi
17 exairoumenov se ek tou laou kai twn eynwn eiv ouv nun se apostellw
18 anoixai ofyalmouv autwn tou epistreqai apo skotouv eiv fwv kai thv exousiav tou satana epi ton yeon tou labein autouv afesin amartiwn kai klhron en toiv hgiasmenoiv pistei th eiv eme
19 oyen basileu agrippa ouk egenomhn apeiyhv th ouraniw optasia
20 alla toiv en damaskw prwton kai ierosolumoiv eiv pasan te thn cwran thv ioudaiav kai toiv eynesin apaggellwn metanoein kai epistrefein epi ton yeon axia thv metanoiav erga prassontav
21 eneka toutwn me oi ioudaioi sullabomenoi en tw ierw epeirwnto diaceirisasyai
22 epikouriav oun tucwn thv para tou yeou acri thv hmerav tauthv esthka marturoumenov mikrw te kai megalw ouden ektov legwn wn te oi profhtai elalhsan mellontwn ginesyai kai mwshv
23 ei payhtov o cristov ei prwtov ex anastasewv nekrwn fwv mellei kataggellein tw law kai toiv eynesin
24 tauta de autou apologoumenou o fhstov megalh th fwnh efh mainh paule ta polla se grammata eiv manian peritrepei
25 o de ou mainomai fhsin kratiste fhste all alhyeiav kai swfrosunhv rhmata apofyeggomai
26 epistatai gar peri toutwn o basileuv prov on kai parrhsiazomenov lalw lanyanein gar auton ti toutwn ou peiyomai ouden ou gar estin en gwnia pepragmenon touto
27 pisteueiv basileu agrippa toiv profhtaiv oida oti pisteueiv
28 o de agrippav prov ton paulon efh en oligw me peiyeiv cristianon genesyai
29 o de paulov eipen euxaimhn an tw yew kai en oligw kai en pollw ou monon se alla kai pantav touv akouontav mou shmeron genesyai toioutouv opoiov kagw eimi parektov twn desmwn toutwn
30 kai tauta eipontov autou anesth o basileuv kai o hgemwn h te bernikh kai oi sugkayhmenoi autoiv
31 kai anacwrhsantev elaloun prov allhlouv legontev oti ouden yanatou axion h desmwn prassei o anyrwpov outov
32 agrippav de tw fhstw efh apolelusyai edunato o anyrwpov outov ei mh epekeklhto kaisara