Tra cứu Thánh Kinh

1 fhstov oun epibav th eparcia meta treiv hmerav anebh eiv ierosoluma apo kaisareiav
2 enefanisan de autw o arciereuv kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton
3 aitoumenoi carin kat autou opwv metapemqhtai auton eiv ierousalhm enedran poiountev anelein auton kata thn odon
4 o men oun fhstov apekriyh threisyai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en tacei ekporeuesyai
5 oi oun dunatoi en umin fhsin sugkatabantev ei ti estin en tw andri toutw kathgoreitwsan autou
6 diatriqav de en autoiv hmerav pleiouv h deka katabav eiv kaisareian th epaurion kayisav epi tou bhmatov ekeleusen ton paulon acyhnai
7 paragenomenou de autou periesthsan oi apo ierosolumwn katabebhkotev ioudaioi polla kai barea aitiamata ferontev kata tou paulou a ouk iscuon apodeixai
8 apologoumenou autou oti oute eiv ton nomon twn ioudaiwn oute eiv to ieron oute eiv kaisara ti hmarton
9 o fhstov de toiv ioudaioiv yelwn carin katayesyai apokriyeiv tw paulw eipen yeleiv eiv ierosoluma anabav ekei peri toutwn krinesyai ep emou
10 eipen de o paulov epi tou bhmatov kaisarov estwv eimi ou me dei krinesyai ioudaiouv ouden hdikhsa wv kai su kallion epiginwskeiv
11 ei men gar adikw kai axion yanatou pepraca ti ou paraitoumai to apoyanein ei de ouden estin wn outoi kathgorousin mou oudeiv me dunatai autoiv carisasyai kaisara epikaloumai
12 tote o fhstov sullalhsav meta tou sumbouliou apekriyh kaisara epikeklhsai epi kaisara poreush
13 hmerwn de diagenomenwn tinwn agrippav o basileuv kai bernikh kathnthsan eiv kaisareian aspasomenoi ton fhston
14 wv de pleiouv hmerav dietribon ekei o fhstov tw basilei aneyeto ta kata ton paulon legwn anhr tiv estin kataleleimmenov upo fhlikov desmiov
15 peri ou genomenou mou eiv ierosoluma enefanisan oi arciereiv kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou dikhn
16 prov ouv apekriyhn oti ouk estin eyov rwmaioiv carizesyai tina anyrwpon eiv apwleian prin h o kathgoroumenov kata proswpon ecoi touv kathgorouv topon te apologiav laboi peri tou egklhmatov
17 sunelyontwn oun autwn enyade anabolhn mhdemian poihsamenov th exhv kayisav epi tou bhmatov ekeleusa acyhnai ton andra
18 peri ou stayentev oi kathgoroi oudemian aitian epeferon wn upenooun egw
19 zhthmata de tina peri thv idiav deisidaimoniav eicon prov auton kai peri tinov ihsou teynhkotov on efasken o paulov zhn
20 aporoumenov de egw eiv thn peri toutou zhthsin elegon ei bouloito poreuesyai eiv ierousalhm kakei krinesyai peri toutwn
21 tou de paulou epikalesamenou thrhyhnai auton eiv thn tou sebastou diagnwsin ekeleusa threisyai auton ewv ou pemqw auton prov kaisara
22 agrippav de prov ton fhston efh eboulomhn kai autov tou anyrwpou akousai o de aurion fhsin akoush autou
23 th oun epaurion elyontov tou agrippa kai thv bernikhv meta pollhv fantasiav kai eiselyontwn eiv to akroathrion sun te toiv ciliarcoiv kai andrasin toiv kat exochn ousin thv polewv kai keleusantov tou fhstou hcyh o paulov
24 kai fhsin o fhstov agrippa basileu kai pantev oi sumparontev hmin andrev yewreite touton peri ou pan to plhyov twn ioudaiwn enetucon moi en te ierosolumoiv kai enyade epibowntev mh dein zhn auton mhketi
25 egw de katalabomenov mhden axion yanatou auton pepracenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton
26 peri ou asfalev ti graqai tw kuriw ouk ecw dio prohgagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opwv thv anakrisewv genomenhv scw ti graqai
27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mh kai tav kat autou aitiav shmanai