Tra cứu Thánh Kinh

1 meta de pente hmerav katebh o arciereuv ananiav meta twn presbuterwn kai rhtorov tertullou tinov oitinev enefanisan tw hgemoni kata tou paulou
2 klhyentov de autou hrxato kathgorein o tertullov legwn [24:3] pollhv eirhnhv tugcanontev dia sou kai katorywmatwn ginomenwn tw eynei toutw dia thv shv pronoiav
3 panth te kai pantacou apodecomeya kratiste fhlix meta pashv eucaristiav
4 ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomwv th sh epieikeia
5 eurontev gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin toiv ioudaioiv toiv kata thn oikoumenhn prwtostathn te thv twn nazwraiwn airesewv
6 ov kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen kai kata ton hmeteron nomon hyelhsamen krinein
7 parelywn de lusiav o ciliarcov meta pollhv biav ek twn ceirwn hmwn aphgagen
8 keleusav touv kathgorouv autou ercesyai epi se par ou dunhsh autov anakrinav peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeiv kathgoroumen autou
9 suneyento de kai oi ioudaioi faskontev tauta outwv ecein
10 apekriyh de o paulov neusantov autw tou hgemonov legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eynei toutw epistamenov euyumoteron ta peri emautou apologoumai
11 dunamenou sou gnwnai oti ou pleiouv eisin moi hmerai h dekaduo af hv anebhn proskunhswn en ierousalhm
12 kai oute en tw ierw euron me prov tina dialegomenon h episustasin poiounta oclou oute en taiv sunagwgaiv oute kata thn polin
13 oute parasthsai me dunantai peri wn nun kathgorousin mou
14 omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outwv latreuw tw patrww yew pisteuwn pasin toiv kata ton nomon kai toiv profhtaiv gegrammenoiv
15 elpida ecwn eiv ton yeon hn kai autoi outoi prosdecontai anastasin mellein esesyai nekrwn dikaiwn te kai adikwn
16 en toutw de autov askw aproskopon suneidhsin ecein prov ton yeon kai touv anyrwpouv diapantov
17 di etwn de pleionwn paregenomhn elehmosunav poihswn eiv to eynov mou kai prosforav
18 en oiv euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oclou oude meta yorubou tinev de apo thv asiav ioudaioi
19 ouv dei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti ecoien prov me
20 h autoi outoi eipatwsan ei ti euron en emoi adikhma stantov mou epi tou sunedriou
21 h peri miav tauthv fwnhv hv ekraxa estwv en autoiv oti peri anastasewv nekrwn egw krinomai shmeron uf umwn
22 akousav de tauta o fhlix anebaleto autouv akribesteron eidwv ta peri thv odou eipwn otan lusiav o ciliarcov katabh diagnwsomai ta kay umav
23 diataxamenov te tw ekatontarch threisyai ton paulon ecein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein h prosercesyai autw
24 meta de hmerav tinav paragenomenov o fhlix sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemqato ton paulon kai hkousen autou peri thv eiv criston pistewv
25 dialegomenou de autou peri dikaiosunhv kai egkrateiav kai tou krimatov tou mellontov esesyai emfobov genomenov o fhlix apekriyh to nun econ poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se
26 ama de kai elpizwn oti crhmata doyhsetai autw upo tou paulou opwv lush auton dio kai puknoteron auton metapempomenov wmilei autw
27 dietiav de plhrwyeishv elaben diadocon o fhlix porkion fhston yelwn te caritav katayesyai toiv ioudaioiv o fhlix katelipen ton paulon dedemenon