Tra cứu Thánh Kinh

1 atenisav de o paulov tw sunedriw eipen andrev adelfoi egw pash suneidhsei agayh pepoliteumai tw yew acri tauthv thv hmerav
2 o de arciereuv ananiav epetaxen toiv parestwsin autw tuptein autou to stoma
3 tote o paulov prov auton eipen tuptein se mellei o yeov toice kekoniamene kai su kayh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueiv me tuptesyai
4 oi de parestwtev eipon ton arcierea tou yeou loidoreiv
5 efh te o paulov ouk hdein adelfoi oti estin arciereuv gegraptai gar arconta tou laou sou ouk ereiv kakwv
6 gnouv de o paulov oti to en merov estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekraxen en tw sunedriw andrev adelfoi egw farisaiov eimi uiov farisaiou peri elpidov kai anastasewv nekrwn egw krinomai
7 touto de autou lalhsantov egeneto stasiv twn farisaiwn kai twn saddoukaiwn kai escisyh to plhyov
8 saddoukaioi men gar legousin mh einai anastasin mhde aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera
9 egeneto de kraugh megalh kai anastantev oi grammateiv tou merouv twn farisaiwn diemaconto legontev ouden kakon euriskomen en tw anyrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggelov mh yeomacwmen
10 pollhv de genomenhv stasewv eulabhyeiv o ciliarcov mh diaspasyh o paulov up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein te eiv thn parembolhn
11 th de epioush nukti epistav autw o kuriov eipen yarsei paule wv gar diemarturw ta peri emou eiv ierousalhm outwv se dei kai eiv rwmhn marturhsai
12 genomenhv de hmerav poihsantev tinev twn ioudaiwn sustrofhn aneyematisan eautouv legontev mhte fagein mhte piein ewv ou apokteinwsin ton paulon
13 hsan de pleiouv tessarakonta oi tauthn thn sunwmosian pepoihkotev
14 oitinev proselyontev toiv arciereusin kai toiv presbuteroiv eipon anayemati aneyematisamen eautouv mhdenov geusasyai ewv ou apokteinwmen ton paulon
15 nun oun umeiv emfanisate tw ciliarcw sun tw sunedriw opwv aurion auton katagagh prov umav wv mellontav diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeiv de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton
16 akousav de o uiov thv adelfhv paulou to enedron paragenomenov kai eiselywn eiv thn parembolhn aphggeilen tw paulw
17 proskalesamenov de o paulov ena twn ekatontarcwn efh ton neanian touton apagage prov ton ciliarcon ecei gar ti apaggeilai autw
18 o men oun paralabwn auton hgagen prov ton ciliarcon kai fhsin o desmiov paulov proskalesamenov me hrwthsen touton ton neanian agagein prov se econta ti lalhsai soi
19 epilabomenov de thv ceirov autou o ciliarcov kai anacwrhsav kat idian epunyaneto ti estin o eceiv apaggeilai moi
20 eipen de oti oi ioudaioi suneyento tou erwthsai se opwv aurion eiv to sunedrion katagaghv ton paulon wv mellontev ti akribesteron punyanesyai peri autou
21 su oun mh peisyhv autoiv enedreuousin gar auton ex autwn andrev pleiouv tessarakonta oitinev aneyematisan eautouv mhte fagein mhte piein ewv ou anelwsin auton kai nun etoimoi eisin prosdecomenoi thn apo sou epaggelian
22 o men oun ciliarcov apelusen ton neanian paraggeilav mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisav prov me
23 kai proskalesamenov duo tinav twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwtav diakosiouv opwv poreuywsin ewv kaisareiav kai ippeiv ebdomhkonta kai dexiolabouv diakosiouv apo trithv wrav thv nuktov
24 kthnh te parasthsai ina epibibasantev ton paulon diaswswsin prov fhlika ton hgemona
25 graqav epistolhn periecousan ton tupon touton
26 klaudiov lusiav tw kratistw hgemoni fhliki cairein
27 ton andra touton sullhfyenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisyai up autwn epistav sun tw strateumati exeilomhn auton maywn oti rwmaiov estin
28 boulomenov de gnwnai thn aitian di hn enekaloun autw kathgagon auton eiv to sunedrion autwn
29 on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden de axion yanatou h desmwn egklhma econta
30 mhnuyeishv de moi epiboulhv eiv ton andra mellein esesyai upo twn ioudaiwn exauthv epemqa prov se paraggeilav kai toiv kathgoroiv legein ta prov auton epi sou errwso
31 oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autoiv analabontev ton paulon hgagon dia thv nuktov eiv thn antipatrida
32 th de epaurion easantev touv ippeiv poreuesyai sun autw upestreqan eiv thn parembolhn
33 oitinev eiselyontev eiv thn kaisareian kai anadontev thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw
34 anagnouv de o hgemwn kai eperwthsav ek poiav eparciav estin kai puyomenov oti apo kilikiav
35 diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai ekeleusen te auton en tw praitwriw tou hrwdou fulassesyai