Tra cứu Thánh Kinh

1 wv de egeneto anacyhnai hmav apospasyentav ap autwn euyudromhsantev hlyomen eiv thn kwn th de exhv eiv thn rodon kakeiyen eiv patara
2 kai eurontev ploion diaperwn eiv foinikhn epibantev anhcyhmen
3 anafanantev de thn kupron kai katalipontev authn euwnumon epleomen eiv surian kai kathcyhmen eiv turon ekeise gar hn to ploion apofortizomenon ton gomon
4 kai aneurontev touv mayhtav epemeinamen autou hmerav epta oitinev tw paulw elegon dia tou pneumatov mh anabainein eiv ierousalhm
5 ote de egeneto hmav exartisai tav hmerav exelyontev eporeuomeya propempontwn hmav pantwn sun gunaixin kai teknoiv ewv exw thv polewv kai yentev ta gonata epi ton aigialon proshuxameya
6 kai aspasamenoi allhlouv epebhmen eiv to ploion ekeinoi de upestreqan eiv ta idia
7 hmeiv de ton ploun dianusantev apo turou kathnthsamen eiv ptolemaida kai aspasamenoi touv adelfouv emeinamen hmeran mian par autoiv
8 th de epaurion exelyontev oi peri ton paulon hlyon eiv kaisareian kai eiselyontev eiv ton oikon filippou tou euaggelistou tou ontov ek twn epta emeinamen par autw
9 toutw de hsan yugaterev paryenoi tessarev profhteuousai
10 epimenontwn de hmwn hmerav pleiouv kathlyen tiv apo thv ioudaiav profhthv onomati agabov
11 kai elywn prov hmav kai arav thn zwnhn tou paulou dhsav te autou tav ceirav kai touv podav eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin h zwnh auth outwv dhsousin en ierousalhm oi ioudaioi kai paradwsousin eiv ceirav eynwn
12 wv de hkousamen tauta parekaloumen hmeiv te kai oi entopioi tou mh anabainein auton eiv ierousalhm
13 apekriyh de o paulov ti poieite klaiontev kai sunyruptontev mou thn kardian egw gar ou monon deyhnai alla kai apoyanein eiv ierousalhm etoimwv ecw uper tou onomatov tou kuriou ihsou
14 mh peiyomenou de autou hsucasamen eipontev to yelhma tou kuriou genesyw
15 meta de tav hmerav tautav aposkeuasamenoi anebainomen eiv ierousalhm
16 sunhlyon de kai twn mayhtwn apo kaisareiav sun hmin agontev par w xenisywmen mnaswni tini kupriw arcaiw mayhth
17 genomenwn de hmwn eiv ierosoluma asmenwv edexanto hmav oi adelfoi
18 th de epioush eishei o paulov sun hmin prov iakwbon pantev te paregenonto oi presbuteroi
19 kai aspasamenov autouv exhgeito kay en ekaston wn epoihsen o yeov en toiv eynesin dia thv diakoniav autou
20 oi de akousantev edoxazon ton kurion eipon te autw yewreiv adelfe posai muriadev eisin ioudaiwn twn pepisteukotwn kai pantev zhlwtai tou nomou uparcousin
21 kathchyhsan de peri sou oti apostasian didaskeiv apo mwsewv touv kata ta eynh pantav ioudaiouv legwn mh peritemnein autouv ta tekna mhde toiv eyesin peripatein
22 ti oun estin pantwv dei plhyov sunelyein akousontai gar oti elhluyav
23 touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andrev tessarev euchn econtev ef eautwn
24 toutouv paralabwn agnisyhti sun autoiv kai dapanhson ep autoiv ina xurhswntai thn kefalhn kai gnwsin pantev oti wn kathchntai peri sou ouden estin alla stoiceiv kai autov ton nomon fulasswn
25 peri de twn pepisteukotwn eynwn hmeiv epesteilamen krinantev mhden toiouton threin autouv ei mh fulassesyai autouv to te eidwloyuton kai to aima kai pnikton kai porneian
26 tote o paulov paralabwn touv andrav th ecomenh hmera sun autoiv agnisyeiv eishei eiv to ieron diaggellwn thn ekplhrwsin twn hmerwn tou agnismou ewv ou proshnecyh uper enov ekastou autwn h prosfora
27 wv de emellon ai epta hmerai sunteleisyai oi apo thv asiav ioudaioi yeasamenoi auton en tw ierw suneceon panta ton oclon kai epebalon tav ceirav ep auton
28 krazontev andrev israhlitai bohyeite outov estin o anyrwpov o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantav pantacou didaskwn eti te kai ellhnav eishgagen eiv to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton
29 hsan gar proewrakotev trofimon ton efesion en th polei sun autw on enomizon oti eiv to ieron eishgagen o paulov
30 ekinhyh te h poliv olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euyewv ekleisyhsan ai yurai
31 zhtountwn de auton apokteinai anebh fasiv tw ciliarcw thv speirhv oti olh sugkecutai ierousalhm
32 ov exauthv paralabwn stratiwtav kai ekatontarcouv katedramen ep autouv oi de idontev ton ciliarcon kai touv stratiwtav epausanto tuptontev ton paulon
33 tote eggisav o ciliarcov epelabeto autou kai ekeleusen deyhnai alusesin dusin kai epunyaneto tiv an eih kai ti estin pepoihkwv
34 alloi de allo ti ebown en tw oclw mh dunamenov de gnwnai to asfalev dia ton yorubon ekeleusen agesyai auton eiv thn parembolhn
35 ote de egeneto epi touv anabaymouv sunebh bastazesyai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou
36 hkolouyei gar to plhyov tou laou krazon aire auton
37 mellwn te eisagesyai eiv thn parembolhn o paulov legei tw ciliarcw ei exestin moi eipein ti prov se o de efh ellhnisti ginwskeiv
38 ouk ara su ei o aiguptiov o pro toutwn twn hmerwn anastatwsav kai exagagwn eiv thn erhmon touv tetrakisciliouv andrav twn sikariwn
39 eipen de o paulov egw anyrwpov men eimi ioudaiov tarseuv thv kilikiav ouk ashmou polewv polithv deomai de sou epitreqon moi lalhsai prov ton laon
40 epitreqantov de autou o paulov estwv epi twn anabaymwn kateseisen th ceiri tw law pollhv de sighv genomenhv prosefwnhsen th ebraidi dialektw legwn