Tra cứu Thánh Kinh

1 kai en tw sumplhrousyai thn hmeran thv penthkosthv hsan apantev omoyumadon epi to auto
2 kai egeneto afnw ek tou ouranou hcov wsper feromenhv pnohv biaiav kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kayhmenoi
3 kai wfyhsan autoiv diamerizomenai glwssai wsei purov ekayisen te ef ena ekaston autwn
4 kai eplhsyhsan apantev pneumatov agiou kai hrxanto lalein eteraiv glwssaiv kaywv to pneuma edidou autoiv apofyeggesyai
5 hsan de en ierousalhm katoikountev ioudaioi andrev eulabeiv apo pantov eynouv twn upo ton ouranon
6 genomenhv de thv fwnhv tauthv sunhlyen to plhyov kai sunecuyh oti hkouon eiv ekastov th idia dialektw lalountwn autwn
7 existanto de pantev kai eyaumazon legontev prov allhlouv ouk idou pantev outoi eisin oi lalountev galilaioi
8 kai pwv hmeiv akouomen ekastov th idia dialektw hmwn en h egennhyhmen
9 paryoi kai mhdoi kai elamitai kai oi katoikountev thn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai thn asian
10 frugian te kai pamfulian aigupton kai ta merh thv libuhv thv kata kurhnhn kai oi epidhmountev rwmaioi ioudaioi te kai proshlutoi
11 krhtev kai arabev akouomen lalountwn autwn taiv hmeteraiv glwssaiv ta megaleia tou yeou
12 existanto de pantev kai dihporoun allov prov allon legontev ti an yeloi touto einai
13 eteroi de cleuazontev elegon oti gleukouv memestwmenoi eisin
14 stayeiv de petrov sun toiv endeka ephren thn fwnhn autou kai apefyegxato autoiv andrev ioudaioi kai oi katoikountev ierousalhm apantev touto umin gnwston estw kai enwtisasye ta rhmata mou
15 ou gar wv umeiv upolambanete outoi meyuousin estin gar wra trith thv hmerav
16 alla touto estin to eirhmenon dia tou profhtou iwhl
17 kai estai en taiv escataiv hmeraiv legei o yeov ekcew apo tou pneumatov mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai yugaterev umwn kai oi neaniskoi umwn oraseiv oqontai kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasyhsontai
18 kai ge epi touv doulouv mou kai epi tav doulav mou en taiv hmeraiv ekeinaiv ekcew apo tou pneumatov mou kai profhteusousin
19 kai dwsw terata en tw ouranw anw kai shmeia epi thv ghv katw aima kai pur kai atmida kapnou
20 o hliov metastrafhsetai eiv skotov kai h selhnh eiv aima prin h elyein thn hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh
21 kai estai pav ov an epikaleshtai to onoma kuriou swyhsetai
22 andrev israhlitai akousate touv logouv toutouv ihsoun ton nazwraion andra apo tou yeou apodedeigmenon eiv umav dunamesin kai terasin kai shmeioiv oiv epoihsen di autou o yeov en mesw umwn kaywv kai autoi oidate
23 touton th wrismenh boulh kai prognwsei tou yeou ekdoton labontev dia ceirwn anomwn prosphxantev aneilete
24 on o yeov anesthsen lusav tav wdinav tou yanatou kayoti ouk hn dunaton krateisyai auton up autou
25 dabid gar legei eiv auton prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia pantov oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuyw
26 dia touto eufranyh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi
27 oti ouk egkataleiqeiv thn quchn mou eiv adou oude dwseiv ton osion sou idein diafyoran
28 egnwrisav moi odouv zwhv plhrwseiv me eufrosunhv meta tou proswpou sou
29 andrev adelfoi exon eipein meta parrhsiav prov umav peri tou patriarcou dabid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin acri thv hmerav tauthv
30 profhthv oun uparcwn kai eidwv oti orkw wmosen autw o yeov ek karpou thv osfuov autou to kata sarka anasthsein ton criston kayisai epi tou yronou autou
31 proidwn elalhsen peri thv anastasewv tou cristou oti ou kateleifyh h quch autou eiv adou oude h sarx autou eiden diafyoran
32 touton ton ihsoun anesthsen o yeov ou pantev hmeiv esmen marturev
33 th dexia oun tou yeou uqwyeiv thn te epaggelian tou agiou pneumatov labwn para tou patrov execeen touto o nun umeiv blepete kai akouete
34 ou gar dabid anebh eiv touv ouranouv legei de autov eipen o kuriov tw kuriw mou kayou ek dexiwn mou
35 ewv an yw touv ecyrouv sou upopodion twn podwn sou
36 asfalwv oun ginwsketw pav oikov israhl oti kai kurion kai criston auton o yeov epoihsen touton ton ihsoun on umeiv estaurwsate
37 akousantev de katenughsan th kardia eipon te prov ton petron kai touv loipouv apostolouv ti poihsomen andrev adelfoi
38 petrov de efh prov autouv metanohsate kai baptisyhtw ekastov umwn epi tw onomati ihsou cristou eiv afesin amartiwn kai lhqesye thn dwrean tou agiou pneumatov
39 umin gar estin h epaggelia kai toiv teknoiv umwn kai pasin toiv eiv makran osouv an proskaleshtai kuriov o yeov hmwn
40 eteroiv te logoiv pleiosin diemartureto kai parekalei legwn swyhte apo thv geneav thv skoliav tauthv
41 oi men oun asmenwv apodexamenoi ton logon autou ebaptisyhsan kai proseteyhsan th hmera ekeinh qucai wsei trisciliai
42 hsan de proskarterountev th didach twn apostolwn kai th koinwnia kai th klasei tou artou kai taiv proseucaiv
43 egeneto de pash quch fobov polla te terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto
44 pantev de oi pisteuontev hsan epi to auto kai eicon apanta koina
45 kai ta kthmata kai tav uparxeiv epipraskon kai diemerizon auta pasin kayoti an tiv creian eicen
46 kay hmeran te proskarterountev omoyumadon en tw ierw klwntev te kat oikon arton metelambanon trofhv en agalliasei kai afelothti kardiav
47 ainountev ton yeon kai econtev carin prov olon ton laon o de kuriov prosetiyei touv swzomenouv kay hmeran th ekklhsia