Tra cứu Thánh Kinh

1 egeneto de en tw ton apollw einai en korinyw paulon dielyonta ta anwterika merh elyein eiv efeson kai eurwn tinav mayhtav
2 eipen prov autouv ei pneuma agion elabete pisteusantev oi de eipon prov auton all oude ei pneuma agion estin hkousamen
3 eipen te prov autouv eiv ti oun ebaptisyhte oi de eipon eiv to iwannou baptisma
4 eipen de paulov iwannhv men ebaptisen baptisma metanoiav tw law legwn eiv ton ercomenon met auton ina pisteuswsin tout estin eiv ton criston ihsoun
5 akousantev de ebaptisyhsan eiv to onoma tou kuriou ihsou
6 kai epiyentov autoiv tou paulou tav ceirav hlyen to pneuma to agion ep autouv elaloun te glwssaiv kai proefhteuon
7 hsan de oi pantev andrev wsei dekaduo
8 eiselywn de eiv thn sunagwghn eparrhsiazeto epi mhnav treiv dialegomenov kai peiywn ta peri thv basileiav tou yeou
9 wv de tinev esklhrunonto kai hpeiyoun kakologountev thn odon enwpion tou plhyouv apostav ap autwn afwrisen touv mayhtav kay hmeran dialegomenov en th scolh turannou tinov
10 touto de egeneto epi eth duo wste pantav touv katoikountav thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiouv te kai ellhnav
11 dunameiv te ou tav tucousav epoiei o yeov dia twn ceirwn paulou
12 wste kai epi touv asyenountav epiferesyai apo tou crwtov autou soudaria h simikinyia kai apallassesyai ap autwn tav nosouv ta te pneumata ta ponhra exercesyai ap autwn
13 epeceirhsan de tinev apo twn periercomenwn ioudaiwn exorkistwn onomazein epi touv econtav ta pneumata ta ponhra to onoma tou kuriou ihsou legontev orkizomen umav ton ihsoun on o paulov khrussei
14 hsan de tinev uioi skeua ioudaiou arcierewv epta oi touto poiountev
15 apokriyen de to pneuma to ponhron eipen ton ihsoun ginwskw kai ton paulon epistamai umeiv de tinev este
16 kai efallomenov ep autouv o anyrwpov en w hn to pneuma to ponhron kai katakurieusav autwn iscusen kat autwn wste gumnouv kai tetraumatismenouv ekfugein ek tou oikou ekeinou
17 touto de egeneto gnwston pasin ioudaioiv te kai ellhsin toiv katoikousin thn efeson kai epepesen fobov epi pantav autouv kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou
18 polloi te twn pepisteukotwn hrconto exomologoumenoi kai anaggellontev tav praxeiv autwn
19 ikanoi de twn ta perierga praxantwn sunenegkantev tav biblouv katekaion enwpion pantwn kai suneqhfisan tav timav autwn kai euron arguriou muriadav pente
20 outwv kata kratov o logov tou kuriou huxanen kai iscuen
21 wv de eplhrwyh tauta eyeto o paulov en tw pneumati dielywn thn makedonian kai acaian poreuesyai eiv ierousalhm eipwn oti meta to genesyai me ekei dei me kai rwmhn idein
22 aposteilav de eiv thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoyeon kai eraston autov epescen cronon eiv thn asian
23 egeneto de kata ton kairon ekeinon taracov ouk oligov peri thv odou
24 dhmhtriov gar tiv onomati argurokopov poiwn naouv argurouv artemidov pareiceto toiv tecnitaiv ergasian ouk olighn
25 ouv sunayroisav kai touv peri ta toiauta ergatav eipen andrev epistasye oti ek tauthv thv ergasiav h euporia hmwn estin
26 kai yewreite kai akouete oti ou monon efesou alla scedon pashv thv asiav o paulov outov peisav metesthsen ikanon oclon legwn oti ouk eisin yeoi oi dia ceirwn ginomenoi
27 ou monon de touto kinduneuei hmin to merov eiv apelegmon elyein alla kai to thv megalhv yeav artemidov ieron eiv ouden logisyhnai mellein de kai kayaireisyai thn megaleiothta authv hn olh h asia kai h oikoumenh sebetai
28 akousantev de kai genomenoi plhreiv yumou ekrazon legontev megalh h artemiv efesiwn
29 kai eplhsyh h poliv olh sugcusewv wrmhsan te omoyumadon eiv to yeatron sunarpasantev gaion kai aristarcon makedonav sunekdhmouv tou paulou
30 tou de paulou boulomenou eiselyein eiv ton dhmon ouk eiwn auton oi mayhtai
31 tinev de kai twn asiarcwn ontev autw filoi pemqantev prov auton parekaloun mh dounai eauton eiv to yeatron
32 alloi men oun allo ti ekrazon hn gar h ekklhsia sugkecumenh kai oi pleiouv ouk hdeisan tinov eneken sunelhluyeisan
33 ek de tou oclou proebibasan alexandron probalontwn auton twn ioudaiwn o de alexandrov kataseisav thn ceira hyelen apologeisyai tw dhmw
34 epignontwn de oti ioudaiov estin fwnh egeneto mia ek pantwn wv epi wrav duo krazontwn megalh h artemiv efesiwn
35 katasteilav de o grammateuv ton oclon fhsin andrev efesioi tiv gar estin anyrwpov ov ou ginwskei thn efesiwn polin newkoron ousan thv megalhv yeav artemidov kai tou diopetouv
36 anantirrhtwn oun ontwn toutwn deon estin umav katestalmenouv uparcein kai mhden propetev prattein
37 hgagete gar touv andrav toutouv oute ierosulouv oute blasfhmountav thn yean umwn
38 ei men oun dhmhtriov kai oi sun autw tecnitai prov tina logon ecousin agoraioi agontai kai anyupatoi eisin egkaleitwsan allhloiv
39 ei de ti peri eterwn epizhteite en th ennomw ekklhsia epiluyhsetai
40 kai gar kinduneuomen egkaleisyai stasewv peri thv shmeron mhdenov aitiou uparcontov peri ou dunhsomeya apodounai logon thv sustrofhv tauthv
41 kai tauta eipwn apelusen thn ekklhsian