Tra cứu Thánh Kinh

1 diodeusantev de thn amfipolin kai apollwnian hlyon eiv yessalonikhn opou hn h sunagwgh twn ioudaiwn
2 kata de to eiwyov tw paulw eishlyen prov autouv kai epi sabbata tria dielegeto autoiv apo twn grafwn
3 dianoigwn kai paratiyemenov oti ton criston edei payein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outov estin o cristov ihsouv on egw kataggellw umin
4 kai tinev ex autwn epeisyhsan kai proseklhrwyhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn polu plhyov gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai
5 zhlwsantev de oi apeiyountev ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn tinav andrav ponhrouv kai oclopoihsantev eyoruboun thn polin epistantev te th oikia iasonov ezhtoun autouv agagein eiv ton dhmon
6 mh eurontev de autouv esuron ton iasona kai tinav adelfouv epi touv politarcav bowntev oti oi thn oikoumenhn anastatwsantev outoi kai enyade pareisin
7 ouv upodedektai iaswn kai outoi pantev apenanti twn dogmatwn kaisarov prattousin basilea legontev eteron einai ihsoun
8 etaraxan de ton oclon kai touv politarcav akouontav tauta
9 kai labontev to ikanon para tou iasonov kai twn loipwn apelusan autouv
10 oi de adelfoi euyewv dia thv nuktov exepemqan ton te paulon kai ton silan eiv beroian oitinev paragenomenoi eiv thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan
11 outoi de hsan eugenesteroi twn en yessalonikh oitinev edexanto ton logon meta pashv proyumiav to kay hmeran anakrinontev tav grafav ei ecoi tauta outwv
12 polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi
13 wv de egnwsan oi apo thv yessalonikhv ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logov tou yeou hlyon kakei saleuontev touv oclouv
14 euyewv de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesyai wv epi thn yalassan upemenon de o te silav kai o timoyeov ekei
15 oi de kayistwntev ton paulon hgagon auton ewv ayhnwn kai labontev entolhn prov ton silan kai timoyeon ina wv tacista elywsin prov auton exhesan
16 en de taiv ayhnaiv ekdecomenou autouv tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw yewrounti kateidwlon ousan thn polin
17 dielegeto men oun en th sunagwgh toiv ioudaioiv kai toiv sebomenoiv kai en th agora kata pasan hmeran prov touv paratugcanontav
18 tinev de twn epikoureiwn kai twn stwikwn filosofwn suneballon autw kai tinev elegon ti an yeloi o spermologov outov legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleuv einai oti ton ihsoun kai thn anastasin autoiv euhggelizeto
19 epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legontev dunameya gnwnai tiv h kainh auth h upo sou laloumenh didach
20 xenizonta gar tina eisfereiv eiv tav akoav hmwn boulomeya oun gnwnai ti an yeloi tauta einai
21 ayhnaioi de pantev kai oi epidhmountev xenoi eiv ouden eteron eukairoun h legein ti kai akouein kainoteron
22 stayeiv de o paulov en mesw tou areiou pagou efh andrev ayhnaioi kata panta wv deisidaimonesterouv umav yewrw
23 diercomenov gar kai anayewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw yew on oun agnoountev eusebeite touton egw kataggellw umin
24 o yeov o poihsav ton kosmon kai panta ta en autw outov ouranou kai ghv kuriov uparcwn ouk en ceiropoihtoiv naoiv katoikei
25 oude upo ceirwn anyrwpwn yerapeuetai prosdeomenov tinov autov didouv pasin zwhn kai pnohn kata panta
26 epoihsen te ex enov aimatov pan eynov anyrwpwn katoikein epi pan to proswpon thv ghv orisav protetagmenouv kairouv kai tav oroyesiav thv katoikiav autwn
27 zhtein ton kurion ei ara ge qhlafhseian auton kai euroien kaitoige ou makran apo enov ekastou hmwn uparconta
28 en autw gar zwmen kai kinoumeya kai esmen wv kai tinev twn kay umav poihtwn eirhkasin tou gar kai genov esmen
29 genov oun uparcontev tou yeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liyw caragmati tecnhv kai enyumhsewv anyrwpou to yeion einai omoion
30 touv men oun cronouv thv agnoiav uperidwn o yeov ta nun paraggellei toiv anyrwpoiv pasin pantacou metanoein
31 dioti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsav auton ek nekrwn
32 akousantev de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipon akousomeya sou palin peri toutou
33 kai outwv o paulov exhlyen ek mesou autwn
34 tinev de andrev kollhyentev autw episteusan en oiv kai dionusiov o areopagithv kai gunh onomati damariv kai eteroi sun autoiv