Tra cứu Thánh Kinh

1 kai tinev katelyontev apo thv ioudaiav edidaskon touv adelfouv oti ean mh peritemnhsye tw eyei mwusewv ou dunasye swyhnai
2 genomenhv oun stasewv kai suzhthsewv ouk olighv tw paulw kai tw barnaba prov autouv etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinav allouv ex autwn prov touv apostolouv kai presbuterouv eiv ierousalhm peri tou zhthmatov toutou
3 oi men oun propemfyentev upo thv ekklhsiav dihrconto thn foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eynwn kai epoioun caran megalhn pasin toiv adelfoiv
4 paragenomenoi de eiv ierousalhm apedecyhsan upo thv ekklhsiav kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o yeov epoihsen met autwn
5 exanesthsan de tinev twn apo thv airesewv twn farisaiwn pepisteukotev legontev oti dei peritemnein autouv paraggellein te threin ton nomon mwusewv
6 sunhcyhsan de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou
7 pollhv de suzhthsewv genomenhv anastav petrov eipen prov autouv andrev adelfoi umeiv epistasye oti af hmerwn arcaiwn o yeov en hmin exelexato dia tou stomatov mou akousai ta eynh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai
8 kai o kardiognwsthv yeov emarturhsen autoiv douv autoiv to pneuma to agion kaywv kai hmin
9 kai ouden diekrinen metaxu hmwn te kai autwn th pistei kayarisav tav kardiav autwn
10 nun oun ti peirazete ton yeon epiyeinai zugon epi ton trachlon twn mayhtwn on oute oi paterev hmwn oute hmeiv iscusamen bastasai
11 alla dia thv caritov kuriou ihsou cristou pisteuomen swyhnai kay on tropon kakeinoi
12 esighsen de pan to plhyov kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o yeov shmeia kai terata en toiv eynesin di autwn
13 meta de to sighsai autouv apekriyh iakwbov legwn andrev adelfoi akousate mou
14 sumewn exhghsato kaywv prwton o yeov epeskeqato labein ex eynwn laon epi tw onomati autou
15 kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaywv gegraptai
16 meta tauta anastreqw kai anoikodomhsw thn skhnhn dabid thn peptwkuian kai ta kateskammena authv anoikodomhsw kai anorywsw authn
17 opwv an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anyrwpwn ton kurion kai panta ta eynh ef ouv epikeklhtai to onoma mou ep autouv legei kuriov o poiwn tauta panta
18 gnwsta ap aiwnov estin tw yew panta ta erga autou
19 dio egw krinw mh parenoclein toiv apo twn eynwn epistrefousin epi ton yeon
20 alla episteilai autoiv tou apecesyai apo twn alisghmatwn twn eidwlwn kai thv porneiav kai tou pniktou kai tou aimatov
21 mwshv gar ek genewn arcaiwn kata polin touv khrussontav auton ecei en taiv sunagwgaiv kata pan sabbaton anaginwskomenov
22 tote edoxen toiv apostoloiv kai toiv presbuteroiv sun olh th ekklhsia eklexamenouv andrav ex autwn pemqai eiv antioceian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton epikaloumenon barsaban kai silan andrav hgoumenouv en toiv adelfoiv
23 graqantev dia ceirov autwn tade oi apostoloi kai oi presbuteroi kai oi adelfoi toiv kata thn antioceian kai surian kai kilikian adelfoiv toiv ex eynwn cairein
24 epeidh hkousamen oti tinev ex hmwn exelyontev etaraxan umav logoiv anaskeuazontev tav qucav umwn legontev peritemnesyai kai threin ton nomon oiv ou diesteilameya
25 edoxen hmin genomenoiv omoyumadon eklexamenouv andrav pemqai prov umav sun toiv agaphtoiv hmwn barnaba kai paulw
26 anyrwpoiv paradedwkosin tav qucav autwn uper tou onomatov tou kuriou hmwn ihsou cristou
27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autouv dia logou apaggellontav ta auta
28 edoxen gar tw agiw pneumati kai hmin mhden pleon epitiyesyai umin barov plhn twn epanagkev toutwn
29 apecesyai eidwloyutwn kai aimatov kai pniktou kai porneiav ex wn diathrountev eautouv eu praxete errwsye
30 oi men oun apoluyentev hlyon eiv antioceian kai sunagagontev to plhyov epedwkan thn epistolhn
31 anagnontev de ecarhsan epi th paraklhsei
32 ioudav te kai silav kai autoi profhtai ontev dia logou pollou parekalesan touv adelfouv kai epesthrixan
33 poihsantev de cronon apeluyhsan met eirhnhv apo twn adelfwn prov touv apostolouv
34 edoxen de tw sila epimeinai autou
35 paulov de kai barnabav dietribon en antioceia didaskontev kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou
36 meta de tinav hmerav eipen paulov prov barnaban epistreqantev dh episkeqwmeya touv adelfouv hmwn kata pasan polin en aiv kathggeilamen ton logon tou kuriou pwv ecousin
37 barnabav de ebouleusato sumparalabein ton iwannhn ton kaloumenon markon
38 paulov de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfuliav kai mh sunelyonta autoiv eiv to ergon mh sumparalabein touton
39 egeneto oun paroxusmov wste apocwrisyhnai autouv ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eiv kupron
40 paulov de epilexamenov silan exhlyen paradoyeiv th cariti tou yeou upo twn adelfwn
41 dihrceto de thn surian kai kilikian episthrizwn tav ekklhsiav