Tra cứu Thánh Kinh

1 hsan de tinev en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabav kai sumewn o kaloumenov niger kai loukiov o kurhnaiov manahn te hrwdou tou tetrarcou suntrofov kai saulov
2 leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton te barnaban kai ton saulon eiv to ergon o proskeklhmai autouv
3 tote nhsteusantev kai proseuxamenoi kai epiyentev tav ceirav autoiv apelusan
4 outoi men oun ekpemfyentev upo tou pneumatov tou agiou kathlyon eiv thn seleukeian ekeiyen te apepleusan eiv thn kupron
5 kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou yeou en taiv sunagwgaiv twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn
6 dielyontev de thn nhson acri pafou euron tina magon qeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsouv
7 ov hn sun tw anyupatw sergiw paulw andri sunetw outov proskalesamenov barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou yeou
8 anyistato de autoiv elumav o magov outwv gar meyermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreqai ton anyupaton apo thv pistewv
9 saulov de o kai paulov plhsyeiv pneumatov agiou kai atenisav eiv auton
10 eipen w plhrhv pantov dolou kai pashv radiourgiav uie diabolou ecyre pashv dikaiosunhv ou paush diastrefwn tav odouv kuriou tav euyeiav
11 kai nun idou ceir tou kuriou epi se kai esh tuflov mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma de epepesen ep auton acluv kai skotov kai periagwn ezhtei ceiragwgouv
12 tote idwn o anyupatov to gegonov episteusen ekplhssomenov epi th didach tou kuriou
13 anacyentev de apo thv pafou oi peri ton paulon hlyon eiv perghn thv pamfuliav iwannhv de apocwrhsav ap autwn upestreqen eiv ierosoluma
14 autoi de dielyontev apo thv perghv paregenonto eiv antioceian thv pisidiav kai eiselyontev eiv thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekayisan
15 meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi prov autouv legontev andrev adelfoi ei estin logov en umin paraklhsewv prov ton laon legete
16 anastav de paulov kai kataseisav th ceiri eipen andrev israhlitai kai oi foboumenoi ton yeon akousate
17 o yeov tou laou toutou israhl exelexato touv paterav hmwn kai ton laon uqwsen en th paroikia en gh aiguptw kai meta bracionov uqhlou exhgagen autouv ex authv
18 kai wv tessarakontaeth cronon etropoforhsen autouv en th erhmw
19 kai kayelwn eynh epta en gh canaan kateklhrodothsen autoiv thn ghn autwn
20 kai meta tauta wv etesin tetrakosioiv kai penthkonta edwken kritav ewv samouhl tou profhtou
21 kakeiyen hthsanto basilea kai edwken autoiv o yeov ton saoul uion kiv andra ek fulhv beniamin eth tessarakonta
22 kai metasthsav auton hgeiren autoiv ton dabid eiv basilea w kai eipen marturhsav euron dabid ton tou iessai andra kata thn kardian mou ov poihsei panta ta yelhmata mou
23 toutou o yeov apo tou spermatov kat epaggelian hgeiren tw israhl swthra ihsoun
24 prokhruxantov iwannou pro proswpou thv eisodou autou baptisma metanoiav panti tw law israhl
25 wv de eplhrou o iwannhv ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axiov to upodhma twn podwn lusai
26 andrev adelfoi uioi genouv abraam kai oi en umin foboumenoi ton yeon umin o logov thv swthriav tauthv apestalh
27 oi gar katoikountev en ierousalhm kai oi arcontev autwn touton agnohsantev kai tav fwnav twn profhtwn tav kata pan sabbaton anaginwskomenav krinantev eplhrwsan
28 kai mhdemian aitian yanatou eurontev hthsanto pilaton anaireyhnai auton
29 wv de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kayelontev apo tou xulou eyhkan eiv mnhmeion
30 o de yeov hgeiren auton ek nekrwn
31 ov wfyh epi hmerav pleiouv toiv sunanabasin autw apo thv galilaiav eiv ierousalhm oitinev eisin marturev autou prov ton laon
32 kai hmeiv umav euaggelizomeya thn prov touv paterav epaggelian genomenhn oti tauthn o yeov ekpeplhrwken toiv teknoiv autwn hmin anasthsav ihsoun
33 wv kai en tw qalmw tw deuterw gegraptai uiov mou ei su egw shmeron gegennhka se
34 oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiv diafyoran outwv eirhken oti dwsw umin ta osia dabid ta pista
35 dio kai en eterw legei ou dwseiv ton osion sou idein diafyoran
36 dabid men gar idia genea uphrethsav th tou yeou boulh ekoimhyh kai proseteyh prov touv paterav autou kai eiden diafyoran
37 on de o yeov hgeiren ouk eiden diafyoran
38 gnwston oun estw umin andrev adelfoi oti dia toutou umin afesiv amartiwn kataggelletai
39 kai apo pantwn wn ouk hdunhyhte en tw nomw mwsewv dikaiwyhnai en toutw pav o pisteuwn dikaioutai
40 blepete oun mh epelyh ef umav to eirhmenon en toiv profhtaiv
41 idete oi katafronhtai kai yaumasate kai afanisyhte oti ergon egw ergazomai en taiv hmeraiv umwn ergon w ou mh pisteushte ean tiv ekdihghtai umin
42 exiontwn de ek thv sunagwghv twn ioudaiwn parekaloun ta eynh eiv to metaxu sabbaton lalhyhnai autoiv ta rhmata tauta
43 luyeishv de thv sunagwghv hkolouyhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitinev proslalountev autoiv epeiyon autouv epimenein th cariti tou yeou
44 tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h poliv sunhcyh akousai ton logon tou yeou
45 idontev de oi ioudaioi touv oclouv eplhsyhsan zhlou kai antelegon toiv upo tou paulou legomenoiv antilegontev kai blasfhmountev
46 parrhsiasamenoi de o paulov kai o barnabav eipon umin hn anagkaion prwton lalhyhnai ton logon tou yeou epeidh de apwyeisye auton kai ouk axiouv krinete eautouv thv aiwniou zwhv idou strefomeya eiv ta eynh
47 outwv gar entetaltai hmin o kuriov teyeika se eiv fwv eynwn tou einai se eiv swthrian ewv escatou thv ghv
48 akouonta de ta eynh ecairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eiv zwhn aiwnion
49 diefereto de o logov tou kuriou di olhv thv cwrav
50 oi de ioudaioi parwtrunan tav sebomenav gunaikav kai tav euschmonav kai touv prwtouv thv polewv kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autouv apo twn oriwn autwn
51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn autwn ep autouv hlyon eiv ikonion
52 oi de mayhtai eplhrounto carav kai pneumatov agiou