Tra cứu Thánh Kinh

1 hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi ontev kata thn ioudaian oti kai ta eynh edexanto ton logon tou yeou
2 kai ote anebh petrov eiv ierosoluma diekrinonto prov auton oi ek peritomhv
3 legontev oti prov andrav akrobustian econtav eishlyev kai sunefagev autoiv
4 arxamenov de o petrov exetiyeto autoiv kayexhv legwn
5 egw hmhn en polei iopph proseucomenov kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuov ti wv oyonhn megalhn tessarsin arcaiv kayiemenhn ek tou ouranou kai hlyen acriv emou
6 eiv hn atenisav katenooun kai eidon ta tetrapoda thv ghv kai ta yhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou
7 hkousa de fwnhv legoushv moi anastav petre yuson kai fage
8 eipon de mhdamwv kurie oti pan koinon h akayarton oudepote eishlyen eiv to stoma mou
9 apekriyh de moi fwnh ek deuterou ek tou ouranou a o yeov ekayarisen su mh koinou
10 touto de egeneto epi triv kai palin anespasyh apanta eiv ton ouranon
11 kai idou exauthv treiv andrev epesthsan epi thn oikian en h hmhn apestalmenoi apo kaisareiav prov me
12 eipen de moi to pneuma sunelyein autoiv mhden diakrinomenon hlyon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi kai eishlyomen eiv ton oikon tou androv
13 aphggeilen te hmin pwv eiden ton aggelon en tw oikw autou stayenta kai eiponta autw aposteilon eiv iopphn andrav kai metapemqai simwna ton epikaloumenon petron
14 ov lalhsei rhmata prov se en oiv swyhsh su kai pav o oikov sou
15 en de tw arxasyai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autouv wsper kai ef hmav en arch
16 emnhsyhn de tou rhmatov kuriou wv elegen iwannhv men ebaptisen udati umeiv de baptisyhsesye en pneumati agiw
17 ei oun thn ishn dwrean edwken autoiv o yeov wv kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun criston egw de tiv hmhn dunatov kwlusai ton yeon
18 akousantev de tauta hsucasan kai edoxazon ton yeon legontev arage kai toiv eynesin o yeov thn metanoian edwken eiv zwhn
19 oi men oun diasparentev apo thv yliqewv thv genomenhv epi stefanw dihlyon ewv foinikhv kai kuprou kai antioceiav mhdeni lalountev ton logon ei mh monon ioudaioiv
20 hsan de tinev ex autwn andrev kuprioi kai kurhnaioi oitinev eiselyontev eiv antioceian elaloun prov touv ellhnistav euaggelizomenoi ton kurion ihsoun
21 kai hn ceir kuriou met autwn poluv te ariymov pisteusav epestreqen epi ton kurion
22 hkousyh de o logov eiv ta wta thv ekklhsiav thv en ierosolumoiv peri autwn kai exapesteilan barnaban dielyein ewv antioceiav
23 ov paragenomenov kai idwn thn carin tou yeou ecarh kai parekalei pantav th proyesei thv kardiav prosmenein tw kuriw
24 oti hn anhr agayov kai plhrhv pneumatov agiou kai pistewv kai proseteyh oclov ikanov tw kuriw
25 exhlyen de eiv tarson o barnabav anazhthsai saulon
26 kai eurwn auton hgagen auton eiv antioceian egeneto de autouv eniauton olon sunacyhnai en th ekklhsia kai didaxai oclon ikanon crhmatisai te prwton en antioceia touv mayhtav cristianouv
27 en tautaiv de taiv hmeraiv kathlyon apo ierosolumwn profhtai eiv antioceian
28 anastav de eiv ex autwn onomati agabov eshmanen dia tou pneumatov limon megan mellein esesyai ef olhn thn oikoumenhn ostiv kai egeneto epi klaudiou kaisarov
29 twn de mayhtwn kaywv huporeito tiv wrisan ekastov autwn eiv diakonian pemqai toiv katoikousin en th ioudaia adelfoiv
30 o kai epoihsan aposteilantev prov touv presbuterouv dia ceirov barnaba kai saulou