Tra cứu Thánh Kinh

1 [PRAXEIS TWN AGIWN APOSTOLWN] ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w yeofile wn hrxato o ihsouv poiein te kai didaskein
2 acri hv hmerav enteilamenov toiv apostoloiv dia pneumatov agiou ouv exelexato anelhfyh
3 oiv kai paresthsen eauton zwnta meta to payein auton en polloiv tekmhrioiv di hmerwn tessarakonta optanomenov autoiv kai legwn ta peri thv basileiav tou yeou
4 kai sunalizomenov parhggeilen autoiv apo ierosolumwn mh cwrizesyai alla perimenein thn epaggelian tou patrov hn hkousate mou
5 oti iwannhv men ebaptisen udati umeiv de baptisyhsesye en pneumati agiw ou meta pollav tautav hmerav
6 oi men oun sunelyontev ephrwtwn auton legontev kurie ei en tw cronw toutw apokayistaneiv thn basileian tw israhl
7 eipen de prov autouv ouc umwn estin gnwnai cronouv h kairouv ouv o pathr eyeto en th idia exousia
8 alla lhqesye dunamin epelyontov tou agiou pneumatov ef umav kai esesye moi marturev en te ierousalhm kai en pash th ioudaia kai samareia kai ewv escatou thv ghv
9 kai tauta eipwn blepontwn autwn ephryh kai nefelh upelaben auton apo twn ofyalmwn autwn
10 kai wv atenizontev hsan eiv ton ouranon poreuomenou autou kai idou andrev duo pareisthkeisan autoiv en esyhti leukh
11 oi kai eipon andrev galilaioi ti esthkate emblepontev eiv ton ouranon outov o ihsouv o analhfyeiv af umwn eiv ton ouranon outwv eleusetai on tropon eyeasasye auton poreuomenon eiv ton ouranon
12 tote upestreqan eiv ierousalhm apo orouv tou kaloumenou elaiwnov o estin egguv ierousalhm sabbatou econ odon
13 kai ote eishlyon anebhsan eiv to uperwon ou hsan katamenontev o te petrov kai iakwbov kai iwannhv kai andreav filippov kai ywmav baryolomaiov kai matyaiov iakwbov alfaiou kai simwn o zhlwthv kai ioudav iakwbou
14 outoi pantev hsan proskarterountev omoyumadon th proseuch kai th dehsei sun gunaixin kai maria th mhtri tou ihsou kai sun toiv adelfoiv autou
15 kai en taiv hmeraiv tautaiv anastav petrov en mesw twn mayhtwn eipen hn te oclov onomatwn epi to auto wv ekaton eikosin
16 andrev adelfoi edei plhrwyhnai thn grafhn tauthn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatov dabid peri iouda tou genomenou odhgou toiv sullabousin ton ihsoun
17 oti kathriymhmenov hn sun hmin kai elacen ton klhron thv diakoniav tauthv
18 outov men oun ekthsato cwrion ek tou misyou thv adikiav kai prhnhv genomenov elakhsen mesov kai execuyh panta ta splagcna autou
19 kai gnwston egeneto pasin toiv katoikousin ierousalhm wste klhyhnai to cwrion ekeino th idia dialektw autwn akeldama tout estin cwrion aimatov
20 gegraptai gar en biblw qalmwn genhyhtw h epauliv autou erhmov kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou laboi eterov
21 dei oun twn sunelyontwn hmin andrwn en panti cronw en w eishlyen kai exhlyen ef hmav o kuriov ihsouv
22 arxamenov apo tou baptismatov iwannou ewv thv hmerav hv anelhfyh af hmwn martura thv anastasewv autou genesyai sun hmin ena toutwn
23 kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsaban ov epeklhyh ioustov kai matyian
24 kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon ek toutwn twn duo ena on exelexw
25 labein ton klhron thv diakoniav tauthv kai apostolhv ex hv parebh ioudav poreuyhnai eiv ton topon ton idion
26 kai edwkan klhrouv autwn kai epesen o klhrov epi matyian kai sugkateqhfisyh meta twn endeka apostolwn