Tra cứu Thánh Kinh

1 kai paragwn eiden anyrwpon tuflon ek genethv
2 kai hrwthsan auton oi mayhtai autou legontev rabbi tiv hmarten outov h oi goneiv autou ina tuflov gennhyh
3 apekriyh o ihsouv oute outov hmarten oute oi goneiv autou all ina fanerwyh ta erga tou yeou en autw
4 eme dei ergazesyai ta erga tou pemqantov me ewv hmera estin ercetai nux ote oudeiv dunatai ergazesyai
5 otan en tw kosmw w fwv eimi tou kosmou
6 tauta eipwn eptusen camai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatov kai epecrisen ton phlon epi touv ofyalmouv tou tuflou
7 kai eipen autw upage niqai eiv thn kolumbhyran tou silwam o ermhneuetai apestalmenov aphlyen oun kai eniqato kai hlyen blepwn
8 oi oun geitonev kai oi yewrountev auton to proteron oti tuflov hn elegon ouc outov estin o kayhmenov kai prosaitwn
9 alloi elegon oti outov estin alloi de oti omoiov autw estin ekeinov elegen oti egw eimi
10 elegon oun autw pwv anewcyhsan sou oi ofyalmoi
11 apekriyh ekeinov kai eipen anyrwpov legomenov ihsouv phlon epoihsen kai epecrisen mou touv ofyalmouv kai eipen moi upage eiv thn kolumbhyran tou silwam kai niqai apelywn de kai niqamenov anebleqa
12 eipon oun autw pou estin ekeinov legei ouk oida
13 agousin auton prov touv farisaiouv ton pote tuflon
14 hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o ihsouv kai anewxen autou touv ofyalmouv
15 palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pwv anebleqen o de eipen autoiv phlon epeyhken epi touv ofyalmouv mou kai eniqamhn kai blepw
16 elegon oun ek twn farisaiwn tinev outov o anyrwpov ouk estin para tou yeou oti to sabbaton ou threi alloi elegon pwv dunatai anyrwpov amartwlov toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autoiv
17 legousin tw tuflw palin su ti legeiv peri autou oti hnoixen sou touv ofyalmouv o de eipen oti profhthv estin
18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuflov hn kai anebleqen ewv otou efwnhsan touv goneiv autou tou anableqantov
19 kai hrwthsan autouv legontev outov estin o uiov umwn on umeiv legete oti tuflov egennhyh pwv oun arti blepei
20 apekriyhsan autoiv oi goneiv autou kai eipon oidamen oti outov estin o uiov hmwn kai oti tuflov egennhyh
21 pwv de nun blepei ouk oidamen h tiv hnoixen autou touv ofyalmouv hmeiv ouk oidamen autov hlikian ecei auton erwthsate autov peri autou lalhsei
22 tauta eipon oi goneiv autou oti efobounto touv ioudaiouv hdh gar suneteyeinto oi ioudaioi ina ean tiv auton omologhsh criston aposunagwgov genhtai
23 dia touto oi goneiv autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate
24 efwnhsan oun ek deuterou ton anyrwpon ov hn tuflov kai eipon autw dov doxan tw yew hmeiv oidamen oti o anyrwpov outov amartwlov estin
25 apekriyh oun ekeinov kai eipen ei amartwlov estin ouk oida en oida oti tuflov wn arti blepw
26 eipon de autw palin ti epoihsen soi pwv hnoixen sou touv ofyalmouv
27 apekriyh autoiv eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin yelete akouein mh kai umeiv yelete autou mayhtai genesyai
28 eloidorhsan oun auton kai eipon su ei mayhthv ekeinou hmeiv de tou mwsewv esmen mayhtai
29 hmeiv oidamen oti mwsh lelalhken o yeov touton de ouk oidamen poyen estin
30 apekriyh o anyrwpov kai eipen autoiv en gar toutw yaumaston estin oti umeiv ouk oidate poyen estin kai anewxen mou touv ofyalmouv
31 oidamen de oti amartwlwn o yeov ouk akouei all ean tiv yeosebhv h kai to yelhma autou poih toutou akouei
32 ek tou aiwnov ouk hkousyh oti hnoixen tiv ofyalmouv tuflou gegennhmenou
33 ei mh hn outov para yeou ouk hdunato poiein ouden
34 apekriyhsan kai eipon autw en amartiaiv su egennhyhv olov kai su didaskeiv hmav kai exebalon auton exw
35 hkousen o ihsouv oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueiv eiv ton uion tou yeou
36 apekriyh ekeinov kai eipen tiv estin kurie ina pisteusw eiv auton
37 eipen de autw o ihsouv kai ewrakav auton kai o lalwn meta sou ekeinov estin
38 o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw
39 kai eipen o ihsouv eiv krima egw eiv ton kosmon touton hlyon ina oi mh blepontev blepwsin kai oi blepontev tufloi genwntai
40 kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontev met autou kai eipon autw mh kai hmeiv tufloi esmen
41 eipen autoiv o ihsouv ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei