Tra cứu Thánh Kinh

1 ihsouv de eporeuyh eiv to orov twn elaiwn
2 oryrou de palin paregeneto eiv to ieron kai pav o laov hrceto prov auton kai kayisav edidasken autouv
3 agousin de oi grammateiv kai oi farisaioi prov auton gunaika en moiceia kateilhmmenhn kai sthsantev authn en mesw
4 legousin autw didaskale auth h gunh kateilhfyh epautofwrw moiceuomenh
5 en de tw nomw mwshv hmin eneteilato tav toiautav liyoboleisyai su oun ti legeiv
6 touto de elegon peirazontev auton ina ecwsin kathgorein autou o de ihsouv katw kuqav tw daktulw egrafen eiv thn ghn
7 wv de epemenon erwtwntev auton anakuqav eipen prov autouv o anamarthtov umwn prwtov ton liyon ep auth baletw
8 kai palin katw kuqav egrafen eiv thn ghn
9 oi de akousantev kai upo thv suneidhsewv elegcomenoi exhrconto eiv kay eiv arxamenoi apo twn presbuterwn ewv twn escatwn kai kateleifyh monov o ihsouv kai h gunh en mesw estwsa
10 anakuqav de o ihsouv kai mhdena yeasamenov plhn thv gunaikov eipen auth h gunh pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeiv se katekrinen
11 h de eipen oudeiv kurie eipen de auth o ihsouv oude egw se katakrinw poreuou kai mhketi amartane
12 palin oun o ihsouv autoiv elalhsen legwn egw eimi to fwv tou kosmou o akolouywn emoi ou mh peripathsei en th skotia all exei to fwv thv zwhv
13 eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureiv h marturia sou ouk estin alhyhv
14 apekriyh ihsouv kai eipen autoiv kan egw marturw peri emautou alhyhv estin h marturia mou oti oida poyen hlyon kai pou upagw umeiv de ouk oidate poyen ercomai kai pou upagw
15 umeiv kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena
16 kai ean krinw de egw h krisiv h emh alhyhv estin oti monov ouk eimi all egw kai o pemqav me pathr
17 kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anyrwpwn h marturia alhyhv estin
18 egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemqav me pathr
19 elegon oun autw pou estin o pathr sou apekriyh o ihsouv oute eme oidate oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton patera mou hdeite an
20 tauta ta rhmata elalhsen o ihsouv en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeiv epiasen auton oti oupw elhluyei h wra autou
21 eipen oun palin autoiv o ihsouv egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoyaneisye opou egw upagw umeiv ou dunasye elyein
22 elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeiv ou dunasye elyein
23 kai eipen autoiv umeiv ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeiv ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou
24 eipon oun umin oti apoyaneisye en taiv amartiaiv umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoyaneisye en taiv amartiaiv umwn
25 elegon oun autw su tiv ei kai eipen autoiv o ihsouv thn archn o ti kai lalw umin
26 polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemqav me alhyhv estin kagw a hkousa par autou tauta legw eiv ton kosmon
27 ouk egnwsan oti ton patera autoiv elegen
28 eipen oun autoiv o ihsouv otan uqwshte ton uion tou anyrwpou tote gnwsesye oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaywv edidaxen me o pathr mou tauta lalw
29 kai o pemqav me met emou estin ouk afhken me monon o pathr oti egw ta aresta autw poiw pantote
30 tauta autou lalountov polloi episteusan eiv auton
31 elegen oun o ihsouv prov touv pepisteukotav autw ioudaiouv ean umeiv meinhte en tw logw tw emw alhywv mayhtai mou este
32 kai gnwsesye thn alhyeian kai h alhyeia eleuyerwsei umav
33 apekriyhsan autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pwv su legeiv oti eleuyeroi genhsesye
34 apekriyh autoiv o ihsouv amhn amhn legw umin oti pav o poiwn thn amartian doulov estin thv amartiav
35 o de doulov ou menei en th oikia eiv ton aiwna o uiov menei eiv ton aiwna
36 ean oun o uiov umav eleuyerwsh ontwv eleuyeroi esesye
37 oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logov o emov ou cwrei en umin
38 egw o ewraka para tw patri mou lalw kai umeiv oun o ewrakate para tw patri umwn poieite
39 apekriyhsan kai eipon autw o pathr hmwn abraam estin legei autoiv o ihsouv ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite an
40 nun de zhteite me apokteinai anyrwpon ov thn alhyeian umin lelalhka hn hkousa para tou yeou touto abraam ouk epoihsen
41 umeiv poieite ta erga tou patrov umwn eipon oun autw hmeiv ek porneiav ou gegennhmeya ena patera ecomen ton yeon
42 eipen oun autoiv o ihsouv ei o yeov pathr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou yeou exhlyon kai hkw oude gar ap emautou elhluya all ekeinov me apesteilen
43 dia ti thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasye akouein ton logon ton emon
44 umeiv ek patrov tou diabolou este kai tav epiyumiav tou patrov umwn yelete poiein ekeinov anyrwpoktonov hn ap archv kai en th alhyeia ouc esthken oti ouk estin alhyeia en autw otan lalh to qeudov ek twn idiwn lalei oti qeusthv estin kai o pathr autou
45 egw de oti thn alhyeian legw ou pisteuete moi
46 tiv ex umwn elegcei me peri amartiav ei de alhyeian legw dia ti umeiv ou pisteuete moi
47 o wn ek tou yeou ta rhmata tou yeou akouei dia touto umeiv ouk akouete oti ek tou yeou ouk este
48 apekriyhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalwv legomen hmeiv oti samareithv ei su kai daimonion eceiv
49 apekriyh ihsouv egw daimonion ouk ecw alla timw ton patera mou kai umeiv atimazete me
50 egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn
51 amhn amhn legw umin ean tiv ton logon ton emon thrhsh yanaton ou mh yewrhsh eiv ton aiwna
52 eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceiv abraam apeyanen kai oi profhtai kai su legeiv ean tiv ton logon mou thrhsh ou mh geusetai yanatou eiv ton aiwna
53 mh su meizwn ei tou patrov hmwn abraam ostiv apeyanen kai oi profhtai apeyanon tina seauton su poieiv
54 apekriyh ihsouv ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o pathr mou o doxazwn me on umeiv legete oti yeov umwn estin
55 kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoiov umwn qeusthv all oida auton kai ton logon autou thrw
56 abraam o pathr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai ecarh
57 eipon oun oi ioudaioi prov auton penthkonta eth oupw eceiv kai abraam ewrakav
58 eipen autoiv o ihsouv amhn amhn legw umin prin abraam genesyai egw eimi
59 hran oun liyouv ina balwsin ep auton ihsouv de ekrubh kai exhlyen ek tou ierou dielywn dia mesou autwn kai parhgen outwv