Tra cứu Thánh Kinh

1 kai periepatei o ihsouv meta tauta en th galilaia ou gar hyelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai
2 hn de egguv h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia
3 eipon oun prov auton oi adelfoi autou metabhyi enteuyen kai upage eiv thn ioudaian ina kai oi mayhtai sou yewrhswsin ta erga sou a poieiv
4 oudeiv gar en kruptw ti poiei kai zhtei autov en parrhsia einai ei tauta poieiv fanerwson seauton tw kosmw
5 oude gar oi adelfoi autou episteuon eiv auton
6 legei oun autoiv o ihsouv o kairov o emov oupw parestin o de kairov o umeterov pantote estin etoimov
7 ou dunatai o kosmov misein umav eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin
8 umeiv anabhte eiv thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eiv thn eorthn tauthn oti o kairov o emov oupw peplhrwtai
9 tauta de eipwn autoiv emeinen en th galilaia
10 wv de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autov anebh eiv thn eorthn ou fanerwv all wv en kruptw
11 oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinov
12 kai goggusmov poluv peri autou hn en toiv ocloiv oi men elegon oti agayov estin alloi de elegon ou alla plana ton oclon
13 oudeiv mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn
14 hdh de thv eorthv mesoushv anebh o ihsouv eiv to ieron kai edidasken
15 kai eyaumazon oi ioudaioi legontev pwv outov grammata oiden mh memayhkwv
16 apekriyh autoiv o ihsouv kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemqantov me
17 ean tiv yelh to yelhma autou poiein gnwsetai peri thv didachv poteron ek tou yeou estin h egw ap emautou lalw
18 o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemqantov auton outov alhyhv estin kai adikia en autw ouk estin
19 ou mwshv dedwken umin ton nomon kai oudeiv ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai
20 apekriyh o oclov kai eipen daimonion eceiv tiv se zhtei apokteinai
21 apekriyh o ihsouv kai eipen autoiv en ergon epoihsa kai pantev yaumazete
22 dia touto mwshv dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwsewv estin all ek twn paterwn kai en sabbatw peritemnete anyrwpon
23 ei peritomhn lambanei anyrwpov en sabbatw ina mh luyh o nomov mwsewv emoi colate oti olon anyrwpon ugih epoihsa en sabbatw
24 mh krinete kat oqin alla thn dikaian krisin krinate
25 elegon oun tinev ek twn ierosolumitwn ouc outov estin on zhtousin apokteinai
26 kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhywv egnwsan oi arcontev oti outov estin alhywv o cristov
27 alla touton oidamen poyen estin o de cristov otan erchtai oudeiv ginwskei poyen estin
28 ekraxen oun en tw ierw didaskwn o ihsouv kai legwn kame oidate kai oidate poyen eimi kai ap emautou ouk elhluya all estin alhyinov o pemqav me on umeiv ouk oidate
29 egw de oida auton oti par autou eimi kakeinov me apesteilen
30 ezhtoun oun auton piasai kai oudeiv epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluyei h wra autou
31 polloi de ek tou oclou episteusan eiv auton kai elegon oti o cristov otan elyh mhti pleiona shmeia toutwn poihsei wn outov epoihsen
32 hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontov peri autou tauta kai apesteilan oi farisaioi kai oi arciereiv uphretav ina piaswsin auton
33 eipen oun autoiv o ihsouv eti mikron cronon mey umwn eimi kai upagw prov ton pemqanta me
34 zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeiv ou dunasye elyein
35 eipon oun oi ioudaioi prov eautouv pou outov mellei poreuesyai oti hmeiv ouc eurhsomen auton mh eiv thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesyai kai didaskein touv ellhnav
36 tiv estin outov o logov on eipen zhthsete me kai ouc eurhsete kai opou eimi egw umeiv ou dunasye elyein
37 en de th escath hmera th megalh thv eorthv eisthkei o ihsouv kai ekraxen legwn ean tiv diqa ercesyw prov me kai pinetw
38 o pisteuwn eiv eme kaywv eipen h grafh potamoi ek thv koiliav autou reusousin udatov zwntov
39 touto de eipen peri tou pneumatov ou emellon lambanein oi pisteuontev eiv auton oupw gar hn pneuma agion oti o ihsouv oudepw edoxasyh
40 polloi oun ek tou oclou akousantev ton logon elegon outov estin alhywv o profhthv
41 alloi elegon outov estin o cristov alloi de elegon mh gar ek thv galilaiav o cristov ercetai
42 ouci h grafh eipen oti ek tou spermatov dabid kai apo bhyleem thv kwmhv opou hn dabid o cristov ercetai
43 scisma oun en tw oclw egeneto di auton
44 tinev de hyelon ex autwn piasai auton all oudeiv epebalen ep auton tav ceirav
45 hlyon oun oi uphretai prov touv arciereiv kai farisaiouv kai eipon autoiv ekeinoi dia ti ouk hgagete auton
46 apekriyhsan oi uphretai oudepote outwv elalhsen anyrwpov wv outov o anyrwpov
47 apekriyhsan oun autoiv oi farisaioi mh kai umeiv peplanhsye
48 mh tiv ek twn arcontwn episteusen eiv auton h ek twn farisaiwn
49 all o oclov outov o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisin
50 legei nikodhmov prov autouv o elywn nuktov prov auton eiv wn ex autwn
51 mh o nomov hmwn krinei ton anyrwpon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei
52 apekriyhsan kai eipon autw mh kai su ek thv galilaiav ei ereunhson kai ide oti profhthv ek thv galilaiav ouk eghgertai
53 kai eporeuyh ekastov eiv ton oikon autou