Tra cứu Thánh Kinh

1 meta tauta aphlyen o ihsouv peran thv yalasshv thv galilaiav thv tiberiadov
2 kai hkolouyei autw oclov poluv oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asyenountwn
3 anhlyen de eiv to orov o ihsouv kai ekei ekayhto meta twn mayhtwn autou
4 hn de egguv to pasca h eorth twn ioudaiwn
5 eparav oun o ihsouv touv ofyalmouv kai yeasamenov oti poluv oclov ercetai prov auton legei prov ton filippon poyen agorasomen artouv ina fagwsin outoi
6 touto de elegen peirazwn auton autov gar hdei ti emellen poiein
7 apekriyh autw filippov diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autoiv ina ekastov autwn bracu ti labh
8 legei autw eiv ek twn mayhtwn autou andreav o adelfov simwnov petrou
9 estin paidarion en wde o ecei pente artouv kriyinouv kai duo oqaria alla tauta ti estin eiv tosoutouv
10 eipen de o ihsouv poihsate touv anyrwpouv anapesein hn de cortov poluv en tw topw anepeson oun oi andrev ton ariymon wsei pentakiscilioi
11 elaben de touv artouv o ihsouv kai eucaristhsav diedwken toiv mayhtaiv oi de mayhtai toiv anakeimenoiv omoiwv kai ek twn oqariwn oson hyelon
12 wv de eneplhsyhsan legei toiv mayhtaiv autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai
13 sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinouv klasmatwn ek twn pente artwn twn kriyinwn a eperisseusen toiv bebrwkosin
14 oi oun anyrwpoi idontev o epoihsen shmeion o ihsouv elegon oti outov estin alhywv o profhthv o ercomenov eiv ton kosmon
15 ihsouv oun gnouv oti mellousin ercesyai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhsen palin eiv to orov autov monov
16 wv de oqia egeneto katebhsan oi mayhtai autou epi thn yalassan
17 kai embantev eiv to ploion hrconto peran thv yalasshv eiv kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluyei prov autouv o ihsouv
18 h te yalassa anemou megalou pneontov dihgeireto
19 elhlakotev oun wv stadiouv eikosipente h triakonta yewrousin ton ihsoun peripatounta epi thv yalasshv kai egguv tou ploiou ginomenon kai efobhyhsan
20 o de legei autoiv egw eimi mh fobeisye
21 hyelon oun labein auton eiv to ploion kai euyewv to ploion egeneto epi thv ghv eiv hn uphgon
22 th epaurion o oclov o esthkwv peran thv yalasshv idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eiv o enebhsan oi mayhtai autou kai oti ou suneishlyen toiv mayhtaiv autou o ihsouv eiv to ploiarion alla monoi oi mayhtai autou aphlyon
23 alla de hlyen ploiaria ek tiberiadov egguv tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantov tou kuriou
24 ote oun eiden o oclov oti ihsouv ouk estin ekei oude oi mayhtai autou enebhsan kai autoi eiv ta ploia kai hlyon eiv kapernaoum zhtountev ton ihsoun
25 kai eurontev auton peran thv yalasshv eipon autw rabbi pote wde gegonav
26 apekriyh autoiv o ihsouv kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasyhte
27 ergazesye mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eiv zwhn aiwnion hn o uiov tou anyrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o yeov
28 eipon oun prov auton ti poioumen ina ergazwmeya ta erga tou yeou
29 apekriyh o ihsouv kai eipen autoiv touto estin to ergon tou yeou ina pisteushte eiv on apesteilen ekeinov
30 eipon oun autw ti oun poieiv su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh
31 oi paterev hmwn to manna efagon en th erhmw kaywv estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autoiv fagein
32 eipen oun autoiv o ihsouv amhn amhn legw umin ou mwshv dedwken umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhyinon
33 o gar artov tou yeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didouv tw kosmw
34 eipon oun prov auton kurie pantote dov hmin ton arton touton
35 eipen de autoiv o ihsouv egw eimi o artov thv zwhv o ercomenov prov me ou mh peinash kai o pisteuwn eiv eme ou mh diqhsh pwpote
36 all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete
37 pan o didwsin moi o pathr prov eme hxei kai ton ercomenon prov me ou mh ekbalw exw
38 oti katabebhka ek tou ouranou ouc ina poiw to yelhma to emon alla to yelhma tou pemqantov me
39 touto de estin to yelhma tou pemqantov me patrov ina pan o dedwken moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera
40 touto de estin to yelhma tou pemqantov me ina pav o yewrwn ton uion kai pisteuwn eiv auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera
41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artov o katabav ek tou ouranou
42 kai elegon ouc outov estin ihsouv o uiov iwshf ou hmeiv oidamen ton patera kai thn mhtera pwv oun legei outov oti ek tou ouranou katabebhka
43 apekriyh oun o ihsouv kai eipen autoiv mh gogguzete met allhlwn
44 oudeiv dunatai elyein prov me ean mh o pathr o pemqav me elkush auton kai egw anasthsw auton th escath hmera
45 estin gegrammenon en toiv profhtaiv kai esontai pantev didaktoi tou yeou pav oun o akousav para tou patrov kai maywn ercetai prov me
46 ouc oti ton patera tiv ewraken ei mh o wn para tou yeou outov ewraken ton patera
47 amhn amhn legw umin o pisteuwn eiv eme ecei zwhn aiwnion
48 egw eimi o artov thv zwhv
49 oi paterev umwn efagon to manna en th erhmw kai apeyanon
50 outov estin o artov o ek tou ouranou katabainwn ina tiv ex autou fagh kai mh apoyanh
51 egw eimi o artov o zwn o ek tou ouranou katabav ean tiv fagh ek toutou tou artou zhsetai eiv ton aiwna kai o artov de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper thv tou kosmou zwhv
52 emaconto oun prov allhlouv oi ioudaioi legontev pwv dunatai outov hmin dounai thn sarka fagein
53 eipen oun autoiv o ihsouv amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anyrwpou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautoiv
54 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera
55 h gar sarx mou alhywv estin brwsiv kai to aima mou alhywv estin posiv
56 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw
57 kaywv apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinov zhsetai di eme
58 outov estin o artov o ek tou ouranou katabav ou kaywv efagon oi paterev umwn to manna kai apeyanon o trwgwn touton ton arton zhsetai eiv ton aiwna
59 tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum
60 polloi oun akousantev ek twn mayhtwn autou eipon sklhrov estin outov o logov tiv dunatai autou akouein
61 eidwv de o ihsouv en eautw oti gogguzousin peri toutou oi mayhtai autou eipen autoiv touto umav skandalizei
62 ean oun yewrhte ton uion tou anyrwpou anabainonta opou hn to proteron
63 to pneuma estin to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pneuma estin kai zwh estin
64 all eisin ex umwn tinev oi ou pisteuousin hdei gar ex archv o ihsouv tinev eisin oi mh pisteuontev kai tiv estin o paradwswn auton
65 kai elegen dia touto eirhka umin oti oudeiv dunatai elyein prov me ean mh h dedomenon autw ek tou patrov mou
66 ek toutou polloi aphlyon twn mayhtwn autou eiv ta opisw kai ouketi met autou periepatoun
67 eipen oun o ihsouv toiv dwdeka mh kai umeiv yelete upagein
68 apekriyh oun autw simwn petrov kurie prov tina apeleusomeya rhmata zwhv aiwniou eceiv
69 kai hmeiv pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o cristov o uiov tou yeou tou zwntov
70 apekriyh autoiv o ihsouv ouk egw umav touv dwdeka exelexamhn kai ex umwn eiv diabolov estin
71 elegen de ton ioudan simwnov iskariwthn outov gar hmellen auton paradidonai eiv wn ek twn dwdeka