Tra cứu Thánh Kinh

1 meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o ihsouv eiv ierosoluma
2 estin de en toiv ierosolumoiv epi th probatikh kolumbhyra h epilegomenh ebraisti bhyesda pente stoav ecousa
3 en tautaiv katekeito plhyov polu twn asyenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatov kinhsin
4 aggelov gar kata kairon katebainen en th kolumbhyra kai etarassen to udwr o oun prwtov embav meta thn tarachn tou udatov ugihv egineto w dhpote kateiceto noshmati
5 hn de tiv anyrwpov ekei triakontaoktw eth ecwn en th asyeneia
6 touton idwn o ihsouv katakeimenon kai gnouv oti polun hdh cronon ecei legei autw yeleiv ugihv genesyai
7 apekriyh autw o asyenwn kurie anyrwpon ouk ecw ina otan taracyh to udwr ballh me eiv thn kolumbhyran en w de ercomai egw allov pro emou katabainei
8 legei autw o ihsouv egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei
9 kai euyewv egeneto ugihv o anyrwpov kai hren ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera
10 elegon oun oi ioudaioi tw teyerapeumenw sabbaton estin ouk exestin soi arai ton krabbaton
11 apekriyh autoiv o poihsav me ugih ekeinov moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei
12 hrwthsan oun auton tiv estin o anyrwpov o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei
13 o de iayeiv ouk hdei tiv estin o gar ihsouv exeneusen oclou ontov en tw topw
14 meta tauta euriskei auton o ihsouv en tw ierw kai eipen autw ide ugihv gegonav mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai
15 aphlyen o anyrwpov kai anhggeilen toiv ioudaioiv oti ihsouv estin o poihsav auton ugih
16 kai dia touto ediwkon ton ihsoun oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw
17 o de ihsouv apekrinato autoiv o pathr mou ewv arti ergazetai kagw ergazomai
18 dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton yeon ison eauton poiwn tw yew
19 apekrinato oun o ihsouv kai eipen autoiv amhn amhn legw umin ou dunatai o uiov poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinov poih tauta kai o uiov omoiwv poiei
20 o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autov poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeiv yaumazhte
21 wsper gar o pathr egeirei touv nekrouv kai zwopoiei outwv kai o uiov ouv yelei zwopoiei
22 oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw
23 ina pantev timwsin ton uion kaywv timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemqanta auton
24 amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemqanti me ecei zwhn aiwnion kai eiv krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou yanatou eiv thn zwhn
25 amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai thv fwnhv tou uiou tou yeou kai oi akousantev zhsontai
26 wsper gar o pathr ecei zwhn en eautw outwv edwken kai tw uiw zwhn ecein en eautw
27 kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uiov anyrwpou estin
28 mh yaumazete touto oti ercetai wra en h pantev oi en toiv mnhmeioiv akousontai thv fwnhv autou
29 kai ekporeusontai oi ta agaya poihsantev eiv anastasin zwhv oi de ta faula praxantev eiv anastasin krisewv
30 ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaywv akouw krinw kai h krisiv h emh dikaia estin oti ou zhtw to yelhma to emon alla to yelhma tou pemqantov me patrov
31 ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhyhv
32 allov estin o marturwn peri emou kai oida oti alhyhv estin h marturia hn marturei peri emou
33 umeiv apestalkate prov iwannhn kai memarturhken th alhyeia
34 egw de ou para anyrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeiv swyhte
35 ekeinov hn o lucnov o kaiomenov kai fainwn umeiv de hyelhsate agalliasyhnai prov wran en tw fwti autou
36 egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken
37 kai o pemqav me pathr autov memarturhken peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidov autou ewrakate
38 kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinov toutw umeiv ou pisteuete
39 ereunate tav grafav oti umeiv dokeite en autaiv zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou
40 kai ou yelete elyein prov me ina zwhn echte
41 doxan para anyrwpwn ou lambanw
42 all egnwka umav oti thn agaphn tou yeou ouk ecete en eautoiv
43 egw elhluya en tw onomati tou patrov mou kai ou lambanete me ean allov elyh en tw onomati tw idiw ekeinon lhqesye
44 pwv dunasye umeiv pisteusai doxan para allhlwn lambanontev kai thn doxan thn para tou monou yeou ou zhteite
45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn prov ton patera estin o kathgorwn umwn mwshv eiv on umeiv hlpikate
46 ei gar episteuete mwsh episteuete an emoi peri gar emou ekeinov egraqen
47 ei de toiv ekeinou grammasin ou pisteuete pwv toiv emoiv rhmasin pisteusete