Tra cứu Thánh Kinh

1 wv oun egnw o kuriov oti hkousan oi farisaioi oti ihsouv pleionav mayhtav poiei kai baptizei h iwannhv
2 kaitoige ihsouv autov ouk ebaptizen all oi mayhtai autou
3 afhken thn ioudaian kai aphlyen palin eiv thn galilaian
4 edei de auton diercesyai dia thv samareiav
5 ercetai oun eiv polin thv samareiav legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou
6 hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouv kekopiakwv ek thv odoiporiav ekayezeto outwv epi th phgh wra hn wsei ekth
7 ercetai gunh ek thv samareiav antlhsai udwr legei auth o ihsouv dov moi piein
8 oi gar mayhtai autou apelhluyeisan eiv thn polin ina trofav agoraswsin
9 legei oun autw h gunh h samareitiv pwv su ioudaiov wn par emou piein aiteiv oushv gunaikov samareitidov ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitaiv
10 apekriyh ihsouv kai eipen auth ei hdeiv thn dwrean tou yeou kai tiv estin o legwn soi dov moi piein su an hthsav auton kai edwken an soi udwr zwn
11 legei autw h gunh kurie oute antlhma eceiv kai to frear estin bayu poyen oun eceiv to udwr to zwn
12 mh su meizwn ei tou patrov hmwn iakwb ov edwken hmin to frear kai autov ex autou epien kai oi uioi autou kai ta yremmata autou
13 apekriyh o ihsouv kai eipen auth pav o pinwn ek tou udatov toutou diqhsei palin
14 ov d an pih ek tou udatov ou egw dwsw autw ou mh diqhsh eiv ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatov allomenou eiv zwhn aiwnion
15 legei prov auton h gunh kurie dov moi touto to udwr ina mh diqw mhde ercwmai enyade antlein
16 legei auth o ihsouv upage fwnhson ton andra sou kai elye enyade
17 apekriyh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o ihsouv kalwv eipav oti andra ouk ecw
18 pente gar andrav escev kai nun on eceiv ouk estin sou anhr touto alhyev eirhkav
19 legei autw h gunh kurie yewrw oti profhthv ei su
20 oi paterev hmwn en toutw tw orei prosekunhsan kai umeiv legete oti en ierosolumoiv estin o topov opou dei proskunein
21 legei auth o ihsouv gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoiv proskunhsete tw patri
22 umeiv proskuneite o ouk oidate hmeiv proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin
23 all ercetai wra kai nun estin ote oi alhyinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhyeia kai gar o pathr toioutouv zhtei touv proskunountav auton
24 pneuma o yeov kai touv proskunountav auton en pneumati kai alhyeia dei proskunein
25 legei autw h gunh oida oti messiav ercetai o legomenov cristov otan elyh ekeinov anaggelei hmin panta
26 legei auth o ihsouv egw eimi o lalwn soi
27 kai epi toutw hlyon oi mayhtai autou kai eyaumasan oti meta gunaikov elalei oudeiv mentoi eipen ti zhteiv h ti laleiv met authv
28 afhken oun thn udrian authv h gunh kai aphlyen eiv thn polin kai legei toiv anyrwpoiv
29 deute idete anyrwpon ov eipen moi panta osa epoihsa mhti outov estin o cristov
30 exhlyon oun ek thv polewv kai hrconto prov auton
31 en de tw metaxu hrwtwn auton oi mayhtai legontev rabbi fage
32 o de eipen autoiv egw brwsin ecw fagein hn umeiv ouk oidate
33 elegon oun oi mayhtai prov allhlouv mh tiv hnegken autw fagein
34 legei autoiv o ihsouv emon brwma estin ina poiw to yelhma tou pemqantov me kai teleiwsw autou to ergon
35 ouc umeiv legete oti eti tetramhnon estin kai o yerismov ercetai idou legw umin eparate touv ofyalmouv umwn kai yeasasye tav cwrav oti leukai eisin prov yerismon hdh
36 kai o yerizwn misyon lambanei kai sunagei karpon eiv zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o yerizwn
37 en gar toutw o logov estin o alhyinov oti allov estin o speirwn kai allov o yerizwn
38 egw apesteila umav yerizein o ouc umeiv kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeiv eiv ton kopon autwn eiselhluyate
39 ek de thv polewv ekeinhv polloi episteusan eiv auton twn samareitwn dia ton logon thv gunaikov marturoushv oti eipen moi panta osa epoihsa
40 wv oun hlyon prov auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoiv kai emeinen ekei duo hmerav
41 kai pollw pleiouv episteusan dia ton logon autou
42 th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outov estin alhywv o swthr tou kosmou o cristov
43 meta de tav duo hmerav exhlyen ekeiyen kai aphlyen eiv thn galilaian
44 autov gar o ihsouv emarturhsen oti profhthv en th idia patridi timhn ouk ecei
45 ote oun hlyen eiv thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotev a epoihsen en ierosolumoiv en th eorth kai autoi gar hlyon eiv thn eorthn
46 hlyen oun o ihsouv palin eiv thn kana thv galilaiav opou epoihsen to udwr oinon kai hn tiv basilikov ou o uiov hsyenei en kapernaoum
47 outov akousav oti ihsouv hkei ek thv ioudaiav eiv thn galilaian aphlyen prov auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoynhskein
48 eipen oun o ihsouv prov auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte
49 legei prov auton o basilikov kurie katabhyi prin apoyanein to paidion mou
50 legei autw o ihsouv poreuou o uiov sou zh kai episteusen o anyrwpov tw logw w eipen autw ihsouv kai eporeueto
51 hdh de autou katabainontov oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legontev oti o paiv sou zh
52 epuyeto oun par autwn thn wran en h komqoteron escen kai eipon autw oti cyev wran ebdomhn afhken auton o puretov
53 egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o ihsouv oti o uiov sou zh kai episteusen autov kai h oikia autou olh
54 touto palin deuteron shmeion epoihsen o ihsouv elywn ek thv ioudaiav eiv thn galilaian