Tra cứu Thánh Kinh

1 hn de anyrwpov ek twn farisaiwn nikodhmov onoma autw arcwn twn ioudaiwn
2 outov hlyen prov ton ihsoun nuktov kai eipen autw rabbi oidamen oti apo yeou elhluyav didaskalov oudeiv gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieiv ean mh h o yeov met autou
3 apekriyh o ihsouv kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tiv gennhyh anwyen ou dunatai idein thn basileian tou yeou
4 legei prov auton o nikodhmov pwv dunatai anyrwpov gennhyhnai gerwn wn mh dunatai eiv thn koilian thv mhtrov autou deuteron eiselyein kai gennhyhnai
5 apekriyh o ihsouv amhn amhn legw soi ean mh tiv gennhyh ex udatov kai pneumatov ou dunatai eiselyein eiv thn basileian tou yeou
6 to gegennhmenon ek thv sarkov sarx estin kai to gegennhmenon ek tou pneumatov pneuma estin
7 mh yaumashv oti eipon soi dei umav gennhyhnai anwyen
8 to pneuma opou yelei pnei kai thn fwnhn autou akoueiv all ouk oidav poyen ercetai kai pou upagei outwv estin pav o gegennhmenov ek tou pneumatov
9 apekriyh nikodhmov kai eipen autw pwv dunatai tauta genesyai
10 apekriyh o ihsouv kai eipen autw su ei o didaskalov tou israhl kai tauta ou ginwskeiv
11 amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete
12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pwv ean eipw umin ta epourania pisteusete
13 kai oudeiv anabebhken eiv ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabav o uiov tou anyrwpou o wn en tw ouranw
14 kai kaywv mwshv uqwsen ton ofin en th erhmw outwv uqwyhnai dei ton uion tou anyrwpou
15 ina pav o pisteuwn eiv auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
16 outwv gar hgaphsen o yeov ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina pav o pisteuwn eiv auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion
17 ou gar apesteilen o yeov ton uion autou eiv ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swyh o kosmov di autou
18 o pisteuwn eiv auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eiv to onoma tou monogenouv uiou tou yeou
19 auth de estin h krisiv oti to fwv elhluyen eiv ton kosmon kai hgaphsan oi anyrwpoi mallon to skotov h to fwv hn gar ponhra autwn ta erga
20 pav gar o faula prasswn misei to fwv kai ouk ercetai prov to fwv ina mh elegcyh ta erga autou
21 o de poiwn thn alhyeian ercetai prov to fwv ina fanerwyh autou ta erga oti en yew estin eirgasmena
22 meta tauta hlyen o ihsouv kai oi mayhtai autou eiv thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen
23 hn de kai iwannhv baptizwn en ainwn egguv tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto
24 oupw gar hn beblhmenov eiv thn fulakhn o iwannhv
25 egeneto oun zhthsiv ek twn mayhtwn iwannou meta ioudaiwn peri kayarismou
26 kai hlyon prov ton iwannhn kai eipon autw rabbi ov hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkav ide outov baptizei kai pantev ercontai prov auton
27 apekriyh iwannhv kai eipen ou dunatai anyrwpov lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou
28 autoi umeiv moi martureite oti eipon ouk eimi egw o cristov all oti apestalmenov eimi emprosyen ekeinou
29 o ecwn thn numfhn numfiov estin o de filov tou numfiou o esthkwv kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai
30 ekeinon dei auxanein eme de elattousyai
31 o anwyen ercomenov epanw pantwn estin o wn ek thv ghv ek thv ghv estin kai ek thv ghv lalei o ek tou ouranou ercomenov epanw pantwn estin
32 kai o ewraken kai hkousen touto marturei kai thn marturian autou oudeiv lambanei
33 o labwn autou thn marturian esfragisen oti o yeov alhyhv estin
34 on gar apesteilen o yeov ta rhmata tou yeou lalei ou gar ek metrou didwsin o yeov to pneuma
35 o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou
36 o pisteuwn eiv ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiywn tw uiw ouk oqetai zwhn all h orgh tou yeou menei ep auton