Tra cứu Thánh Kinh

1 meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouv toiv mayhtaiv epi thv yalasshv thv tiberiadov efanerwsen de outwv
2 hsan omou simwn petrov kai ywmav o legomenov didumov kai nayanahl o apo kana thv galilaiav kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn mayhtwn autou duo
3 legei autoiv simwn petrov upagw alieuein legousin autw ercomeya kai hmeiv sun soi exhlyon kai anebhsan eiv to ploion euyuv kai en ekeinh th nukti epiasan ouden
4 prwiav de hdh genomenhv esth o ihsouv eiv ton aigialon ou mentoi hdeisan oi mayhtai oti ihsouv estin
5 legei oun autoiv o ihsouv paidia mh ti prosfagion ecete apekriyhsan autw ou
6 o de eipen autoiv balete eiv ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhyouv twn icyuwn
7 legei oun o mayhthv ekeinov on hgapa o ihsouv tw petrw o kuriov estin simwn oun petrov akousav oti o kuriov estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnov kai ebalen eauton eiv thn yalassan
8 oi de alloi mayhtai tw ploiariw hlyon ou gar hsan makran apo thv ghv all wv apo phcwn diakosiwn surontev to diktuon twn icyuwn
9 wv oun apebhsan eiv thn ghn blepousin anyrakian keimenhn kai oqarion epikeimenon kai arton
10 legei autoiv o ihsouv enegkate apo twn oqariwn wn epiasate nun
11 anebh simwn petrov kai eilkusen to diktuon epi thv ghv meston icyuwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisyh to diktuon
12 legei autoiv o ihsouv deute aristhsate oudeiv de etolma twn mayhtwn exetasai auton su tiv ei eidotev oti o kuriov estin
13 ercetai oun o ihsouv kai lambanei ton arton kai didwsin autoiv kai to oqarion omoiwv
14 touto hdh triton efanerwyh o ihsouv toiv mayhtaiv autou egeryeiv ek nekrwn
15 ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouv simwn iwna agapav me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidav oti filw se legei autw boske ta arnia mou
16 legei autw palin deuteron simwn iwna agapav me legei autw nai kurie su oidav oti filw se legei autw poimaine ta probata mou
17 legei autw to triton simwn iwna fileiv me eluphyh o petrov oti eipen autw to triton fileiv me kai eipen autw kurie su panta oidav su ginwskeiv oti filw se legei autw o ihsouv boske ta probata mou
18 amhn amhn legw soi ote hv newterov ezwnnuev seauton kai periepateiv opou hyelev otan de ghrashv ekteneiv tav ceirav sou kai allov se zwsei kai oisei opou ou yeleiv
19 touto de eipen shmainwn poiw yanatw doxasei ton yeon kai touto eipwn legei autw akolouyei moi
20 epistrafeiv de o petrov blepei ton mayhthn on hgapa o ihsouv akolouyounta ov kai anepesen en tw deipnw epi to sthyov autou kai eipen kurie tiv estin o paradidouv se
21 touton idwn o petrov legei tw ihsou kurie outov de ti
22 legei autw o ihsouv ean auton yelw menein ewv ercomai ti prov se su akolouyei moi
23 exhlyen oun o logov outov eiv touv adelfouv oti o mayhthv ekeinov ouk apoynhskei kai ouk eipen autw o ihsouv oti ouk apoynhskei all ean auton yelw menein ewv ercomai ti prov se
24 outov estin o mayhthv o marturwn peri toutwn kai graqav tauta kai oidamen oti alhyhv estin h marturia autou
25 estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsouv atina ean grafhtai kay en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn