Tra cứu Thánh Kinh

1 th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiav eti oushv eiv to mnhmeion kai blepei ton liyon hrmenon ek tou mnhmeiou
2 trecei oun kai ercetai prov simwna petron kai prov ton allon mayhthn on efilei o ihsouv kai legei autoiv hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eyhkan auton
3 exhlyen oun o petrov kai o allov mayhthv kai hrconto eiv to mnhmeion
4 etrecon de oi duo omou kai o allov mayhthv proedramen tacion tou petrou kai hlyen prwtov eiv to mnhmeion
5 kai parakuqav blepei keimena ta oyonia ou mentoi eishlyen
6 ercetai oun simwn petrov akolouywn autw kai eishlyen eiv to mnhmeion kai yewrei ta oyonia keimena
7 kai to soudarion o hn epi thv kefalhv autou ou meta twn oyoniwn keimenon alla cwriv entetuligmenon eiv ena topon
8 tote oun eishlyen kai o allov mayhthv o elywn prwtov eiv to mnhmeion kai eiden kai episteusen
9 oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai
10 aphlyon oun palin prov eautouv oi mayhtai
11 maria de eisthkei prov to mnhmeion klaiousa exw wv oun eklaien parekuqen eiv to mnhmeion
12 kai yewrei duo aggelouv en leukoiv kayezomenouv ena prov th kefalh kai ena prov toiv posin opou ekeito to swma tou ihsou
13 kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiv legei autoiv oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eyhkan auton
14 kai tauta eipousa estrafh eiv ta opisw kai yewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti o ihsouv estin
15 legei auth o ihsouv gunai ti klaieiv tina zhteiv ekeinh dokousa oti o khpourov estin legei autw kurie ei su ebastasav auton eipe moi pou auton eyhkav kagw auton arw
16 legei auth o ihsouv maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale
17 legei auth o ihsouv mh mou aptou oupw gar anabebhka prov ton patera mou poreuou de prov touv adelfouv mou kai eipe autoiv anabainw prov ton patera mou kai patera umwn kai yeon mou kai yeon umwn
18 ercetai maria h magdalhnh apaggellousa toiv mayhtaiv oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth
19 oushv oun oqiav th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn yurwn kekleismenwn opou hsan oi mayhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlyen o ihsouv kai esth eiv to meson kai legei autoiv eirhnh umin
20 kai touto eipwn edeixen autoiv tav ceirav kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi mayhtai idontev ton kurion
21 eipen oun autoiv o ihsouv palin eirhnh umin kaywv apestalken me o pathr kagw pempw umav
22 kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiv labete pneuma agion
23 an tinwn afhte tav amartiav afientai autoiv an tinwn krathte kekrathntai
24 ywmav de eiv ek twn dwdeka o legomenov didumov ouk hn met autwn ote hlyen o ihsouv
25 elegon oun autw oi alloi mayhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiv ean mh idw en taiv cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiv ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eiv thn pleuran autou ou mh pisteusw
26 kai mey hmerav oktw palin hsan esw oi mayhtai autou kai ywmav met autwn ercetai o ihsouv twn yurwn kekleismenwn kai esth eiv to meson kai eipen eirhnh umin
27 eita legei tw ywma fere ton daktulon sou wde kai ide tav ceirav mou kai fere thn ceira sou kai bale eiv thn pleuran mou kai mh ginou apistov alla pistov
28 kai apekriyh o ywmav kai eipen autw o kuriov mou kai o yeov mou
29 legei autw o ihsouv oti ewrakav me ywma pepisteukav makarioi oi mh idontev kai pisteusantev
30 polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouv enwpion twn mayhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw
31 tauta de gegraptai ina pisteushte oti o ihsouv estin o cristov o uiov tou yeou kai ina pisteuontev zwhn echte en tw onomati autou