Tra cứu Thánh Kinh

1 kai th hmera th trith gamov egeneto en kana thv galilaiav kai hn h mhthr tou ihsou ekei
2 eklhyh de kai o ihsouv kai oi mayhtai autou eiv ton gamon
3 kai usterhsantov oinou legei h mhthr tou ihsou prov auton oinon ouk ecousin
4 legei auth o ihsouv ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou
5 legei h mhthr autou toiv diakonoiv o ti an legh umin poihsate
6 hsan de ekei udriai liyinai ex keimenai kata ton kayarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtav duo h treiv
7 legei autoiv o ihsouv gemisate tav udriav udatov kai egemisan autav ewv anw
8 kai legei autoiv antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw kai hnegkan
9 wv de egeusato o arcitriklinov to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poyen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotev to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinov
10 kai legei autw pav anyrwpov prwton ton kalon oinon tiyhsin kai otan meyusywsin tote ton elassw su tethrhkav ton kalon oinon ewv arti
11 tauthn epoihsen thn archn twn shmeiwn o ihsouv en kana thv galilaiav kai efanerwsen thn doxan autou kai episteusan eiv auton oi mayhtai autou
12 meta touto katebh eiv kapernaoum autov kai h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai oi mayhtai autou kai ekei emeinan ou pollav hmerav
13 kai egguv hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eiv ierosoluma o ihsouv
14 kai euren en tw ierw touv pwlountav boav kai probata kai peristerav kai touv kermatistav kayhmenouv
15 kai poihsav fragellion ek scoiniwn pantav exebalen ek tou ierou ta te probata kai touv boav kai twn kollubistwn execeen to kerma kai tav trapezav anestreqen
16 kai toiv tav peristerav pwlousin eipen arate tauta enteuyen mh poieite ton oikon tou patrov mou oikon emporiou
17 emnhsyhsan de oi mayhtai autou oti gegrammenon estin o zhlov tou oikou sou katefagen me
18 apekriyhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueiv hmin oti tauta poieiv
19 apekriyh o ihsouv kai eipen autoiv lusate ton naon touton kai en trisin hmeraiv egerw auton
20 eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin wkodomhyh o naov outov kai su en trisin hmeraiv egereiv auton
21 ekeinov de elegen peri tou naou tou swmatov autou
22 ote oun hgeryh ek nekrwn emnhsyhsan oi mayhtai autou oti touto elegen autoiv kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o ihsouv
23 wv de hn en ierosolumoiv en tw pasca en th eorth polloi episteusan eiv to onoma autou yewrountev autou ta shmeia a epoiei
24 autov de o ihsouv ouk episteuen eauton autoiv dia to auton ginwskein pantav
25 kai oti ou creian eicen ina tiv marturhsh peri tou anyrwpou autov gar eginwsken ti hn en tw anyrwpw