Tra cứu Thánh Kinh

1 tote oun elaben o pilatov ton ihsoun kai emastigwsen
2 kai oi stratiwtai plexantev stefanon ex akanywn epeyhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton
3 kai elegon caire o basileuv twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata
4 exhlyen oun palin exw o pilatov kai legei autoiv ide agw umin auton exw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw
5 exhlyen oun o ihsouv exw forwn ton akanyinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autoiv ide o anyrwpov
6 ote oun eidon auton oi arciereiv kai oi uphretai ekraugasan legontev staurwson staurwson legei autoiv o pilatov labete auton umeiv kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian
7 apekriyhsan autw oi ioudaioi hmeiv nomon ecomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoyanein oti eauton uion yeou epoihsen
8 ote oun hkousen o pilatov touton ton logon mallon efobhyh
9 kai eishlyen eiv to praitwrion palin kai legei tw ihsou poyen ei su o de ihsouv apokrisin ouk edwken autw
10 legei oun autw o pilatov emoi ou laleiv ouk oidav oti exousian ecw staurwsai se kai exousian ecw apolusai se
11 apekriyh o ihsouv ouk eicev exousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwyen dia touto o paradidouv me soi meizona amartian ecei
12 ek toutou ezhtei o pilatov apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontev ean touton apolushv ouk ei filov tou kaisarov pav o basilea auton poiwn antilegei tw kaisari
13 o oun pilatov akousav touton ton logon hgagen exw ton ihsoun kai ekayisen epi tou bhmatov eiv topon legomenon liyostrwton ebraisti de gabbaya
14 hn de paraskeuh tou pasca wra de wsei ekth kai legei toiv ioudaioiv ide o basileuv umwn
15 oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autoiv o pilatov ton basilea umwn staurwsw apekriyhsan oi arciereiv ouk ecomen basilea ei mh kaisara
16 tote oun paredwken auton autoiv ina staurwyh parelabon de ton ihsoun kai aphgagon
17 kai bastazwn ton stauron autou exhlyen eiv ton legomenon kraniou topon ov legetai ebraisti golgoya
18 opou auton estaurwsan kai met autou allouv duo enteuyen kai enteuyen meson de ton ihsoun
19 egraqen de kai titlon o pilatov kai eyhken epi tou staurou hn de gegrammenon ihsouv o nazwraiov o basileuv twn ioudaiwn
20 touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti egguv hn thv polewv o topov opou estaurwyh o ihsouv kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti
21 elegon oun tw pilatw oi arciereiv twn ioudaiwn mh grafe o basileuv twn ioudaiwn all oti ekeinov eipen basileuv eimi twn ioudaiwn
22 apekriyh o pilatov o gegrafa gegrafa
23 oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton ihsoun elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth merov kai ton citwna hn de o citwn arrafov ek twn anwyen ufantov di olou
24 eipon oun prov allhlouv mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinov estai ina h grafh plhrwyh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautoiv kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan
25 eisthkeisan de para tw staurw tou ihsou h mhthr autou kai h adelfh thv mhtrov autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh
26 ihsouv oun idwn thn mhtera kai ton mayhthn parestwta on hgapa legei th mhtri autou gunai idou o uiov sou
27 eita legei tw mayhth idou h mhthr sou kai ap ekeinhv thv wrav elaben authn o mayhthv eiv ta idia
28 meta touto eidwv o ihsouv oti panta hdh tetelestai ina teleiwyh h grafh legei diqw
29 skeuov oun ekeito oxouv meston oi de plhsantev spoggon oxouv kai usswpw periyentev proshnegkan autou tw stomati
30 ote oun elaben to oxov o ihsouv eipen tetelestai kai klinav thn kefalhn paredwken to pneuma
31 oi oun ioudaioi ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw epei paraskeuh hn hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arywsin
32 hlyon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwyentov autw
33 epi de ton ihsoun elyontev wv eidon auton hdh teynhkota ou kateaxan autou ta skelh
34 all eiv twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxen kai euyuv exhlyen aima kai udwr
35 kai o ewrakwv memarturhken kai alhyinh autou estin h marturia kakeinov oiden oti alhyh legei ina umeiv pisteushte
36 egeneto gar tauta ina h grafh plhrwyh ostoun ou suntribhsetai autou
37 kai palin etera grafh legei oqontai eiv on exekenthsan
38 meta de tauta hrwthsen ton pilaton o iwshf o apo arimayaiav wn mayhthv tou ihsou kekrummenov de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai epetreqen o pilatov hlyen oun kai hren to swma tou ihsou
39 hlyen de kai nikodhmov o elywn prov ton ihsoun nuktov to prwton ferwn migma smurnhv kai alohv wsei litrav ekaton
40 elabon oun to swma tou ihsou kai edhsan auto oyonioiv meta twn arwmatwn kaywv eyov estin toiv ioudaioiv entafiazein
41 hn de en tw topw opou estaurwyh khpov kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeiv eteyh
42 ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti egguv hn to mnhmeion eyhkan ton ihsoun