Tra cứu Thánh Kinh

1 tauta eipwn o ihsouv exhlyen sun toiv mayhtaiv autou peran tou ceimarrou twn kedrwn opou hn khpov eiv on eishlyen autov kai oi mayhtai autou
2 hdei de kai ioudav o paradidouv auton ton topon oti pollakiv sunhcyh o ihsouv ekei meta twn mayhtwn autou
3 o oun ioudav labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai farisaiwn uphretav ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn
4 ihsouv oun eidwv panta ta ercomena ep auton exelywn eipen autoiv tina zhteite
5 apekriyhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autoiv o ihsouv egw eimi eisthkei de kai ioudav o paradidouv auton met autwn
6 wv oun eipen autoiv oti egw eimi aphlyon eiv ta opisw kai epeson camai
7 palin oun autouv ephrwthsen tina zhteite oi de eipon ihsoun ton nazwraion
8 apekriyh o ihsouv eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutouv upagein
9 ina plhrwyh o logov on eipen oti ouv dedwkav moi ouk apwlesa ex autwn oudena
10 simwn oun petrov ecwn macairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arcierewv doulon kai apekoqen autou to wtion to dexion hn de onoma tw doulw malcov
11 eipen oun o ihsouv tw petrw bale thn macairan sou eiv thn yhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto
12 h oun speira kai o ciliarcov kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton
13 kai aphgagon auton prov annan prwton hn gar penyerov tou kaiafa ov hn arciereuv tou eniautou ekeinou
14 hn de kaiafav o sumbouleusav toiv ioudaioiv oti sumferei ena anyrwpon apolesyai uper tou laou
15 hkolouyei de tw ihsou simwn petrov kai o allov mayhthv o de mayhthv ekeinov hn gnwstov tw arcierei kai suneishlyen tw ihsou eiv thn aulhn tou arcierewv
16 o de petrov eisthkei prov th yura exw exhlyen oun o mayhthv o allov ov hn gnwstov tw arcierei kai eipen th yurwrw kai eishgagen ton petron
17 legei oun h paidiskh h yurwrov tw petrw mh kai su ek twn mayhtwn ei tou anyrwpou toutou legei ekeinov ouk eimi
18 eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anyrakian pepoihkotev oti qucov hn kai eyermainonto hn de met autwn o petrov estwv kai yermainomenov
19 o oun arciereuv hrwthsen ton ihsoun peri twn mayhtwn autou kai peri thv didachv autou
20 apekriyh autw o ihsouv egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaxa en th sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden
21 ti me eperwtav eperwthson touv akhkootav ti elalhsa autoiv ide outoi oidasin a eipon egw
22 tauta de autou eipontov eiv twn uphretwn paresthkwv edwken rapisma tw ihsou eipwn outwv apokrinh tw arcierei
23 apekriyh autw o ihsouv ei kakwv elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalwv ti me dereiv
24 apesteilen auton o annav dedemenon prov kaiafan ton arcierea
25 hn de simwn petrov estwv kai yermainomenov eipon oun autw mh kai su ek twn mayhtwn autou ei hrnhsato ekeinov kai eipen ouk eimi
26 legei eiv ek twn doulwn tou arcierewv suggenhv wn ou apekoqen petrov to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou
27 palin oun hrnhsato o petrov kai euyewv alektwr efwnhsen
28 agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa eiv to praitwrion hn de prwia kai autoi ouk eishlyon eiv to praitwrion ina mh mianywsin all ina fagwsin to pasca
29 exhlyen oun o pilatov prov autouv kai eipen tina kathgorian ferete kata tou anyrwpou toutou
30 apekriyhsan kai eipon autw ei mh hn outov kakopoiov ouk an soi paredwkamen auton
31 eipen oun autoiv o pilatov labete auton umeiv kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena
32 ina o logov tou ihsou plhrwyh on eipen shmainwn poiw yanatw hmellen apoynhskein
33 eishlyen oun eiv to praitwrion palin o pilatov kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileuv twn ioudaiwn
34 apekriyh autw o ihsouv af eautou su touto legeiv h alloi soi eipon peri emou
35 apekriyh o pilatov mhti egw ioudaiov eimi to eynov to son kai oi arciereiv paredwkan se emoi ti epoihsav
36 apekriyh o ihsouv h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoyw toiv ioudaioiv nun de h basileia h emh ouk estin enteuyen
37 eipen oun autw o pilatov oukoun basileuv ei su apekriyh o ihsouv su legeiv oti basileuv eimi egw egw eiv touto gegennhmai kai eiv touto elhluya eiv ton kosmon ina marturhsw th alhyeia pav o wn ek thv alhyeiav akouei mou thv fwnhv
38 legei autw o pilatov ti estin alhyeia kai touto eipwn palin exhlyen prov touv ioudaiouv kai legei autoiv egw oudemian aitian euriskw en autw
39 estin de sunhyeia umin ina ena umin apolusw en tw pasca boulesye oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn
40 ekraugasan oun palin pantev legontev mh touton alla ton barabban hn de o barabbav lhsthv