Tra cứu Thánh Kinh

1 tauta elalhsen o ihsouv kai ephren touv ofyalmouv autou eiv ton ouranon kai eipen pater elhluyen h wra doxason sou ton uion ina kai o uiov sou doxash se
2 kaywv edwkav autw exousian pashv sarkov ina pan o dedwkav autw dwsh autoiv zwhn aiwnion
3 auth de estin h aiwniov zwh ina ginwskwsin se ton monon alhyinon yeon kai on apesteilav ihsoun criston
4 egw se edoxasa epi thv ghv to ergon eteleiwsa o dedwkav moi ina poihsw
5 kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi
6 efanerwsa sou to onoma toiv anyrwpoiv ouv dedwkav moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autouv dedwkav kai ton logon sou tethrhkasin
7 nun egnwkan oti panta osa dedwkav moi para sou estin
8 oti ta rhmata a dedwkav moi dedwka autoiv kai autoi elabon kai egnwsan alhywv oti para sou exhlyon kai episteusan oti su me apesteilav
9 egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkav moi oti soi eisin
10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiv
11 kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw prov se ercomai pater agie thrhson autouv en tw onomati sou ouv dedwkav moi ina wsin en kaywv hmeiv
12 ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autouv en tw onomati sou ouv dedwkav moi efulaxa kai oudeiv ex autwn apwleto ei mh o uiov thv apwleiav ina h grafh plhrwyh
13 nun de prov se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autoiv
14 egw dedwka autoiv ton logon sou kai o kosmov emishsen autouv oti ouk eisin ek tou kosmou kaywv egw ouk eimi ek tou kosmou
15 ouk erwtw ina arhv autouv ek tou kosmou all ina thrhshv autouv ek tou ponhrou
16 ek tou kosmou ouk eisin kaywv egw ek tou kosmou ouk eimi
17 agiason autouv en th alhyeia sou o logov o sov alhyeia estin
18 kaywv eme apesteilav eiv ton kosmon kagw apesteila autouv eiv ton kosmon
19 kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhyeia
20 ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eiv eme
21 ina pantev en wsin kaywv su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmov pisteush oti su me apesteilav
22 kai egw thn doxan hn dedwkav moi dedwka autoiv ina wsin en kaywv hmeiv en esmen
23 egw en autoiv kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiv en kai ina ginwskh o kosmov oti su me apesteilav kai hgaphsav autouv kaywv eme hgaphsav
24 pater ouv dedwkav moi yelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina yewrwsin thn doxan thn emhn hn edwkav moi oti hgaphsav me pro katabolhv kosmou
25 pater dikaie kai o kosmov se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilav
26 kai egnwrisa autoiv to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsav me en autoiv h kagw en autoiv