Tra cứu Thánh Kinh

1 tauta lelalhka umin ina mh skandalisyhte
2 aposunagwgouv poihsousin umav all ercetai wra ina pav o apokteinav umav doxh latreian prosferein tw yew
3 kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton patera oude eme
4 alla tauta lelalhka umin ina otan elyh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archv ouk eipon oti mey umwn hmhn
5 nun de upagw prov ton pemqanta me kai oudeiv ex umwn erwta me pou upageiv
6 all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian
7 all egw thn alhyeian legw umin sumferei umin ina egw apelyw ean gar mh apelyw o paraklhtov ouk eleusetai prov umav ean de poreuyw pemqw auton prov umav
8 kai elywn ekeinov elegxei ton kosmon peri amartiav kai peri dikaiosunhv kai peri krisewv
9 peri amartiav men oti ou pisteuousin eiv eme
10 peri dikaiosunhv de oti prov ton patera mou upagw kai ouk eti yewreite me
11 peri de krisewv oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai
12 eti polla ecw legein umin all ou dunasye bastazein arti
13 otan de elyh ekeinov to pneuma thv alhyeiav odhghsei umav eiv pasan thn alhyeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin
14 ekeinov eme doxasei oti ek tou emou lhqetai kai anaggelei umin
15 panta osa ecei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lhqetai kai anaggelei umin
16 mikron kai ou yewreite me kai palin mikron kai oqesye me oti egw upagw prov ton patera
17 eipon oun ek twn mayhtwn autou prov allhlouv ti estin touto o legei hmin mikron kai ou yewreite me kai palin mikron kai oqesye me kai oti egw upagw prov ton patera
18 elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei
19 egnw oun o ihsouv oti hyelon auton erwtan kai eipen autoiv peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou yewreite me kai palin mikron kai oqesye me
20 amhn amhn legw umin oti klausete kai yrhnhsete umeiv o de kosmov carhsetai umeiv de luphyhsesye all h luph umwn eiv caran genhsetai
21 h gunh otan tikth luphn ecei oti hlyen h wra authv otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei thv yliqewv dia thn caran oti egennhyh anyrwpov eiv ton kosmon
22 kai umeiv oun luphn men nun ecete palin de oqomai umav kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeiv airei af umwn
23 kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton patera en tw onomati mou dwsei umin
24 ewv arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhqesye ina h cara umwn h peplhrwmenh
25 tauta en paroimiaiv lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiaiv lalhsw umin alla parrhsia peri tou patrov anaggelw umin
26 en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesye kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn
27 autov gar o pathr filei umav oti umeiv eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou yeou exhlyon
28 exhlyon para tou patrov kai elhluya eiv ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai prov ton patera
29 legousin autw oi mayhtai autou ide nun parrhsia laleiv kai paroimian oudemian legeiv
30 nun oidamen oti oidav panta kai ou creian eceiv ina tiv se erwta en toutw pisteuomen oti apo yeou exhlyev
31 apekriyh autoiv o ihsouv arti pisteuete
32 idou ercetai wra kai nun elhluyen ina skorpisyhte ekastov eiv ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monov oti o pathr met emou estin
33 tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw yliqin ecete alla yarseite egw nenikhka ton kosmon