Tra cứu Thánh Kinh

1 egw eimi h ampelov h alhyinh kai o pathr mou o gewrgov estin
2 pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kayairei auto ina pleiona karpon ferh
3 hdh umeiv kayaroi este dia ton logon on lelalhka umin
4 meinate en emoi kagw en umin kaywv to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outwv oude umeiv ean mh en emoi meinhte
5 egw eimi h ampelov umeiv ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outov ferei karpon polun oti cwriv emou ou dunasye poiein ouden
6 ean mh tiv meinh en emoi eblhyh exw wv to klhma kai exhranyh kai sunagousin auta kai eiv pur ballousin kai kaietai
7 ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean yelhte aithsesye kai genhsetai umin
8 en toutw edoxasyh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesye emoi mayhtai
9 kaywv hgaphsen me o pathr kagw hgaphsa umav meinate en th agaph th emh
10 ean tav entolav mou thrhshte meneite en th agaph mou kaywv egw tav entolav tou patrov mou tethrhka kai menw autou en th agaph
11 tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwyh
12 auth estin h entolh h emh ina agapate allhlouv kaywv hgaphsa umav
13 meizona tauthv agaphn oudeiv ecei ina tiv thn quchn autou yh uper twn filwn autou
14 umeiv filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin
15 ouketi umav legw doulouv oti o doulov ouk oiden ti poiei autou o kuriov umav de eirhka filouv oti panta a hkousa para tou patrov mou egnwrisa umin
16 ouc umeiv me exelexasye all egw exelexamhn umav kai eyhka umav ina umeiv upaghte kai karpon ferhte kai o karpov umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin
17 tauta entellomai umin ina agapate allhlouv
18 ei o kosmov umav misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken
19 ei ek tou kosmou hte o kosmov an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umav ek tou kosmou dia touto misei umav o kosmov
20 mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin doulov meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umav diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin
21 alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemqanta me
22 ei mh hlyon kai elalhsa autoiv amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousin peri thv amartiav autwn
23 o eme miswn kai ton patera mou misei
24 ei ta erga mh epoihsa en autoiv a oudeiv allov pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou
25 all ina plhrwyh o logov o gegrammenov en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean
26 otan de elyh o paraklhtov on egw pemqw umin para tou patrov to pneuma thv alhyeiav o para tou patrov ekporeuetai ekeinov marturhsei peri emou
27 kai umeiv de martureite oti ap archv met emou este