Tra cứu Thánh Kinh

1 mh tarassesyw umwn h kardia pisteuete eiv ton yeon kai eiv eme pisteuete
2 en th oikia tou patrov mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin
3 kai ean poreuyw kai etoimasw umin topon palin ercomai kai paralhqomai umav prov emauton ina opou eimi egw kai umeiv hte
4 kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate
5 legei autw ywmav kurie ouk oidamen pou upageiv kai pwv dunameya thn odon eidenai
6 legei autw o ihsouv egw eimi h odov kai h alhyeia kai h zwh oudeiv ercetai prov ton patera ei mh di emou
7 ei egnwkeite me kai ton patera mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton
8 legei autw filippov kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin
9 legei autw o ihsouv tosouton cronon mey umwn eimi kai ouk egnwkav me filippe o ewrakwv eme ewraken ton patera kai pwv su legeiv deixon hmin ton patera
10 ou pisteueiv oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de pathr o en emoi menwn autov poiei ta erga
11 pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi
12 amhn amhn legw umin o pisteuwn eiv eme ta erga a egw poiw kakeinov poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw prov ton patera mou poreuomai
13 kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasyh o pathr en tw uiw
14 ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw
15 ean agapate me tav entolav tav emav thrhsate
16 kai egw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina menh mey umwn eiv ton aiwna
17 to pneuma thv alhyeiav o o kosmov ou dunatai labein oti ou yewrei auto oude ginwskei auto umeiv de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai
18 ouk afhsw umav orfanouv ercomai prov umav
19 eti mikron kai o kosmov me ouk eti yewrei umeiv de yewreite me oti egw zw kai umeiv zhsesye
20 en ekeinh th hmera gnwsesye umeiv oti egw en tw patri mou kai umeiv en emoi kagw en umin
21 o ecwn tav entolav mou kai thrwn autav ekeinov estin o agapwn me o de agapwn me agaphyhsetai upo tou patrov mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton
22 legei autw ioudav ouc o iskariwthv kurie ti gegonen oti hmin melleiv emfanizein seauton kai ouci tw kosmw
23 apekriyh o ihsouv kai eipen autw ean tiv agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai prov auton eleusomeya kai monhn par autw poihsomen
24 o mh agapwn me touv logouv mou ou threi kai o logov on akouete ouk estin emov alla tou pemqantov me patrov
25 tauta lelalhka umin par umin menwn
26 o de paraklhtov to pneuma to agion o pemqei o pathr en tw onomati mou ekeinov umav didaxei panta kai upomnhsei umav panta a eipon umin
27 eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaywv o kosmov didwsin egw didwmi umin mh tarassesyw umwn h kardia mhde deiliatw
28 hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai prov umav ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai prov ton patera oti o pathr mou meizwn mou estin
29 kai nun eirhka umin prin genesyai ina otan genhtai pisteushte
30 ouk eti polla lalhsw mey umwn ercetai gar o tou kosmou toutou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden
31 all ina gnw o kosmov oti agapw ton patera kai kaywv eneteilato moi o pathr outwv poiw egeiresye agwmen enteuyen