Tra cứu Thánh Kinh

1 pro de thv eorthv tou pasca eidwv o ihsouv oti elhluyen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou prov ton patera agaphsav touv idiouv touv en tw kosmw eiv telov hgaphsen autouv
2 kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotov eiv thn kardian iouda simwnov iskariwtou ina auton paradw
3 eidwv o ihsouv oti panta dedwken autw o pathr eiv tav ceirav kai oti apo yeou exhlyen kai prov ton yeon upagei
4 egeiretai ek tou deipnou kai tiyhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton
5 eita ballei udwr eiv ton nipthra kai hrxato niptein touv podav twn mayhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenov
6 ercetai oun prov simwna petron kai legei autw ekeinov kurie su mou nipteiv touv podav
7 apekriyh ihsouv kai eipen autw o egw poiw su ouk oidav arti gnwsh de meta tauta
8 legei autw petrov ou mh niqhv touv podav mou eiv ton aiwna apekriyh autw o ihsouv ean mh niqw se ouk eceiv merov met emou
9 legei autw simwn petrov kurie mh touv podav mou monon alla kai tav ceirav kai thn kefalhn
10 legei autw o ihsouv o leloumenov ou creian ecei h touv podav niqasyai all estin kayarov olov kai umeiv kayaroi este all ouci pantev
11 hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci pantev kayaroi este
12 ote oun eniqen touv podav autwn kai elaben ta imatia autou anapeswn palin eipen autoiv ginwskete ti pepoihka umin
13 umeiv fwneite me o didaskalov kai o kuriov kai kalwv legete eimi gar
14 ei oun egw eniqa umwn touv podav o kuriov kai o didaskalov kai umeiv ofeilete allhlwn niptein touv podav
15 upodeigma gar edwka umin ina kaywv egw epoihsa umin kai umeiv poihte
16 amhn amhn legw umin ouk estin doulov meizwn tou kuriou autou oude apostolov meizwn tou pemqantov auton
17 ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta
18 ou peri pantwn umwn legw egw oida ouv exelexamhn all ina h grafh plhrwyh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou
19 ap arti legw umin pro tou genesyai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi
20 amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemqw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemqanta me
21 tauta eipwn o ihsouv etaracyh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eiv ex umwn paradwsei me
22 eblepon oun eiv allhlouv oi mayhtai aporoumenoi peri tinov legei
23 hn de anakeimenov eiv twn mayhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa o ihsouv
24 neuei oun toutw simwn petrov puyesyai tiv an eih peri ou legei
25 epipeswn de ekeinov epi to sthyov tou ihsou legei autw kurie tiv estin
26 apokrinetai o ihsouv ekeinov estin w egw baqav to qwmion epidwsw kai embaqav to qwmion didwsin iouda simwnov iskariwth
27 kai meta to qwmion tote eishlyen eiv ekeinon o satanav legei oun autw o ihsouv o poieiv poihson tacion
28 touto de oudeiv egnw twn anakeimenwn prov ti eipen autw
29 tinev gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudav oti legei autw o ihsouv agorason wn creian ecomen eiv thn eorthn h toiv ptwcoiv ina ti dw
30 labwn oun to qwmion ekeinov euyewv exhlyen hn de nux
31 ote exhlyen legei o ihsouv nun edoxasyh o uiov tou anyrwpou kai o yeov edoxasyh en autw
32 ei o yeov edoxasyh en autw kai o yeov doxasei auton en eautw kai euyuv doxasei auton
33 teknia eti mikron mey umwn eimi zhthsete me kai kaywv eipon toiv ioudaioiv oti opou upagw egw umeiv ou dunasye elyein kai umin legw arti
34 entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlouv kaywv hgaphsa umav ina kai umeiv agapate allhlouv
35 en toutw gnwsontai pantev oti emoi mayhtai este ean agaphn echte en allhloiv
36 legei autw simwn petrov kurie pou upageiv apekriyh autw o ihsouv opou upagw ou dunasai moi nun akolouyhsai usteron de akolouyhseiv moi
37 legei autw o petrov kurie dia ti ou dunamai soi akolouyhsai arti thn quchn mou uper sou yhsw
38 apekriyh autw o ihsouv thn quchn sou uper emou yhseiv amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ewv ou aparnhsh me triv