Tra cứu Thánh Kinh

1 o oun ihsouv pro ex hmerwn tou pasca hlyen eiv bhyanian opou hn lazarov o teynhkwv on hgeiren ek nekrwn
2 epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marya dihkonei o de lazarov eiv hn twn sunanakeimenwn autw
3 h oun maria labousa litran murou nardou pistikhv polutimou hleiqen touv podav tou ihsou kai exemaxen taiv yrixin authv touv podav autou h de oikia eplhrwyh ek thv osmhv tou murou
4 legei oun eiv ek twn mayhtwn autou ioudav simwnov iskariwthv o mellwn auton paradidonai
5 dia ti touto to muron ouk eprayh triakosiwn dhnariwn kai edoyh ptwcoiv
6 eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepthv hn kai to glwssokomon eicen kai ta ballomena ebastazen
7 eipen oun o ihsouv afev authn eiv thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto
8 touv ptwcouv gar pantote ecete mey eautwn eme de ou pantote ecete
9 egnw oun oclov poluv ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlyon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn
10 ebouleusanto de oi arciereiv ina kai ton lazaron apokteinwsin
11 oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiv ton ihsoun
12 th epaurion oclov poluv o elywn eiv thn eorthn akousantev oti ercetai o ihsouv eiv ierosoluma
13 elabon ta baia twn foinikwn kai exhlyon eiv upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenov o ercomenov en onomati kuriou o basileuv tou israhl
14 eurwn de o ihsouv onarion ekayisen ep auto kaywv estin gegrammenon
15 mh fobou yugater siwn idou o basileuv sou ercetai kayhmenov epi pwlon onou
16 tauta de ouk egnwsan oi mayhtai autou to prwton all ote edoxasyh o ihsouv tote emnhsyhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw
17 emarturei oun o oclov o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn
18 dia touto kai uphnthsen autw o oclov oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion
19 oi oun farisaioi eipon prov eautouv yewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmov opisw autou aphlyen
20 hsan de tinev ellhnev ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth
21 outoi oun proshlyon filippw tw apo bhysaida thv galilaiav kai hrwtwn auton legontev kurie yelomen ton ihsoun idein
22 ercetai filippov kai legei tw andrea kai palin andreav kai filippov legousin tw ihsou
23 o de ihsouv apekrinato autoiv legwn elhluyen h wra ina doxasyh o uiov tou anyrwpou
24 amhn amhn legw umin ean mh o kokkov tou sitou peswn eiv thn ghn apoyanh autov monov menei ean de apoyanh polun karpon ferei
25 o filwn thn quchn autou apolesei authn kai o miswn thn quchn autou en tw kosmw toutw eiv zwhn aiwnion fulaxei authn
26 ean emoi diakonh tiv emoi akolouyeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonov o emov estai kai ean tiv emoi diakonh timhsei auton o pathr
27 nun h quch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thv wrav tauthv alla dia touto hlyon eiv thn wran tauthn
28 pater doxason sou to onoma hlyen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw
29 o oun oclov o estwv kai akousav elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggelov autw lelalhken
30 apekriyh o ihsouv kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umav
31 nun krisiv estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhyhsetai exw
32 kagw ean uqwyw ek thv ghv pantav elkusw prov emauton
33 touto de elegen shmainwn poiw yanatw hmellen apoynhskein
34 apekriyh autw o oclov hmeiv hkousamen ek tou nomou oti o cristov menei eiv ton aiwna kai pwv su legeiv oti dei uqwyhnai ton uion tou anyrwpou tiv estin outov o uiov tou anyrwpou
35 eipen oun autoiv o ihsouv eti mikron cronon to fwv mey umwn estin peripateite ewv to fwv ecete ina mh skotia umav katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei
36 ewv to fwv ecete pisteuete eiv to fwv ina uioi fwtov genhsye tauta elalhsen o ihsouv kai apelywn ekrubh ap autwn
37 tosauta de autou shmeia pepoihkotov emprosyen autwn ouk episteuon eiv auton
38 ina o logov hsaiou tou profhtou plhrwyh on eipen kurie tiv episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufyh
39 dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiav
40 tetuflwken autwn touv ofyalmouv kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toiv ofyalmoiv kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autouv
41 tauta eipen hsaiav ote eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou
42 omwv mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiv auton alla dia touv farisaiouv ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai
43 hgaphsan gar thn doxan twn anyrwpwn mallon hper thn doxan tou yeou
44 ihsouv de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiv eme ou pisteuei eiv eme all eiv ton pemqanta me
45 kai o yewrwn eme yewrei ton pemqanta me
46 egw fwv eiv ton kosmon elhluya ina pav o pisteuwn eiv eme en th skotia mh meinh
47 kai ean tiv mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlyon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon
48 o ayetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logov on elalhsa ekeinov krinei auton en th escath hmera
49 oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemqav me pathr autov moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw
50 kai oida oti h entolh autou zwh aiwniov estin a oun lalw egw kaywv eirhken moi o pathr outwv lalw