Tra cứu Thánh Kinh

1 hn de tiv asyenwn lazarov apo bhyaniav ek thv kwmhv mariav kai maryav thv adelfhv authv
2 hn de maria h aleiqasa ton kurion murw kai ekmaxasa touv podav autou taiv yrixin authv hv o adelfov lazarov hsyenei
3 apesteilan oun ai adelfai prov auton legousai kurie ide on fileiv asyenei
4 akousav de o ihsouv eipen auth h asyeneia ouk estin prov yanaton all uper thv doxhv tou yeou ina doxasyh o uiov tou yeou di authv
5 hgapa de o ihsouv thn maryan kai thn adelfhn authv kai ton lazaron
6 wv oun hkousen oti asyenei tote men emeinen en w hn topw duo hmerav
7 epeita meta touto legei toiv mayhtaiv agwmen eiv thn ioudaian palin
8 legousin autw oi mayhtai rabbi nun ezhtoun se liyasai oi ioudaioi kai palin upageiv ekei
9 apekriyh o ihsouv ouci dwdeka eisin wrai thv hmerav ean tiv peripath en th hmera ou proskoptei oti to fwv tou kosmou toutou blepei
10 ean de tiv peripath en th nukti proskoptei oti to fwv ouk estin en autw
11 tauta eipen kai meta touto legei autoiv lazarov o filov hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton
12 eipon oun oi mayhtai autou kurie ei kekoimhtai swyhsetai
13 eirhkei de o ihsouv peri tou yanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri thv koimhsewv tou upnou legei
14 tote oun eipen autoiv o ihsouv parrhsia lazarov apeyanen
15 kai cairw di umav ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen prov auton
16 eipen oun ywmav o legomenov didumov toiv summayhtaiv agwmen kai hmeiv ina apoyanwmen met autou
17 elywn oun o ihsouv euren auton tessarav hmerav hdh econta en tw mnhmeiw
18 hn de h bhyania egguv twn ierosolumwn wv apo stadiwn dekapente
19 kai polloi ek twn ioudaiwn elhluyeisan prov tav peri maryan kai marian ina paramuyhswntai autav peri tou adelfou autwn
20 h oun marya wv hkousen oti o ihsouv ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekayezeto
21 eipen oun h marya prov ton ihsoun kurie ei hv wde o adelfov mou ouk an eteynhkei
22 alla kai nun oida oti osa an aithsh ton yeon dwsei soi o yeov
23 legei auth o ihsouv anasthsetai o adelfov sou
24 legei autw marya oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera
25 eipen auth o ihsouv egw eimi h anastasiv kai h zwh o pisteuwn eiv eme kan apoyanh zhsetai
26 kai pav o zwn kai pisteuwn eiv eme ou mh apoyanh eiv ton aiwna pisteueiv touto
27 legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o cristov o uiov tou yeou o eiv ton kosmon ercomenov
28 kai tauta eipousa aphlyen kai efwnhsen marian thn adelfhn authv layra eipousa o didaskalov parestin kai fwnei se
29 ekeinh wv hkousen egeiretai tacu kai ercetai prov auton
30 oupw de elhluyei o ihsouv eiv thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marya
31 oi oun ioudaioi oi ontev met authv en th oikia kai paramuyoumenoi authn idontev thn marian oti tacewv anesth kai exhlyen hkolouyhsan auth legontev oti upagei eiv to mnhmeion ina klaush ekei
32 h oun maria wv hlyen opou hn o ihsouv idousa auton epesen eiv touv podav autou legousa autw kurie ei hv wde ouk an apeyanen mou o adelfov
33 ihsouv oun wv eiden authn klaiousan kai touv sunelyontav auth ioudaiouv klaiontav enebrimhsato tw pneumati kai etaraxen eauton
34 kai eipen pou teyeikate auton legousin autw kurie ercou kai ide
35 edakrusen o ihsouv
36 elegon oun oi ioudaioi ide pwv efilei auton
37 tinev de ex autwn eipon ouk hdunato outov o anoixav touv ofyalmouv tou tuflou poihsai ina kai outov mh apoyanh
38 ihsouv oun palin embrimwmenov en eautw ercetai eiv to mnhmeion hn de sphlaion kai liyov epekeito ep autw
39 legei o ihsouv arate ton liyon legei autw h adelfh tou teynhkotov marya kurie hdh ozei tetartaiov gar estin
40 legei auth o ihsouv ouk eipon soi oti ean pisteushv oqei thn doxan tou yeou
41 hran oun ton liyon ou hn o teynhkwv keimenov o de ihsouv hren touv ofyalmouv anw kai eipen pater eucaristw soi oti hkousav mou
42 egw de hdein oti pantote mou akoueiv alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilav
43 kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro exw
44 kai exhlyen o teynhkwv dedemenov touv podav kai tav ceirav keiriaiv kai h oqiv autou soudariw periededeto legei autoiv o ihsouv lusate auton kai afete upagein
45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi elyontev prov thn marian kai yeasamenoi a epoihsen o ihsouv episteusan eiv auton
46 tinev de ex autwn aphlyon prov touv farisaiouv kai eipon autoiv a epoihsen o ihsouv
47 sunhgagon oun oi arciereiv kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outov o anyrwpov polla shmeia poiei
48 ean afwmen auton outwv pantev pisteusousin eiv auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eynov
49 eiv de tiv ex autwn kaiafav arciereuv wn tou eniautou ekeinou eipen autoiv umeiv ouk oidate ouden
50 oude dialogizesye oti sumferei hmin ina eiv anyrwpov apoyanh uper tou laou kai mh olon to eynov apolhtai
51 touto de af eautou ouk eipen alla arciereuv wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o ihsouv apoynhskein uper tou eynouv
52 kai ouc uper tou eynouv monon all ina kai ta tekna tou yeou ta dieskorpismena sunagagh eiv en
53 ap ekeinhv oun thv hmerav sunebouleusanto ina apokteinwsin auton
54 ihsouv oun ouk eti parrhsia periepatei en toiv ioudaioiv alla aphlyen ekeiyen eiv thn cwran egguv thv erhmou eiv efraim legomenhn polin kakei dietriben meta twn mayhtwn autou
55 hn de egguv to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eiv ierosoluma ek thv cwrav pro tou pasca ina agniswsin eautouv
56 ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotev ti dokei umin oti ou mh elyh eiv thn eorthn
57 dedwkeisan de kai oi arciereiv kai oi farisaioi entolhn ina ean tiv gnw pou estin mhnush opwv piaswsin auton