Tra cứu Thánh Kinh

1 amhn amhn legw umin o mh eisercomenov dia thv yurav eiv thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoyen ekeinov klepthv estin kai lhsthv
2 o de eisercomenov dia thv yurav poimhn estin twn probatwn
3 toutw o yurwrov anoigei kai ta probata thv fwnhv autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta
4 kai otan ta idia probata ekbalh emprosyen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouyei oti oidasin thn fwnhn autou
5 allotriw de ou mh akolouyhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn
6 tauthn thn paroimian eipen autoiv o ihsouv ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiv
7 eipen oun palin autoiv o ihsouv amhn amhn legw umin oti egw eimi h yura twn probatwn
8 pantev osoi pro emou hlyon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata
9 egw eimi h yura di emou ean tiv eiselyh swyhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei
10 o klepthv ouk ercetai ei mh ina kleqh kai yush kai apolesh egw hlyon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin
11 egw eimi o poimhn o kalov o poimhn o kalov thn quchn autou tiyhsin uper twn probatwn
12 o misywtov de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia yewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukov arpazei auta kai skorpizei ta probata
13 o de misywtov feugei oti misywtov estin kai ou melei autw peri twn probatwn
14 egw eimi o poimhn o kalov kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn
15 kaywv ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn quchn mou tiyhmi uper twn probatwn
16 kai alla probata ecw a ouk estin ek thv aulhv tauthv kakeina me dei agagein kai thv fwnhv mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eiv poimhn
17 dia touto o pathr me agapa oti egw tiyhmi thn quchn mou ina palin labw authn
18 oudeiv airei authn ap emou all egw tiyhmi authn ap emautou exousian ecw yeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patrov mou
19 scisma oun palin egeneto en toiv ioudaioiv dia touv logouv toutouv
20 elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete
21 alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofyalmouv anoigein
22 egeneto de ta egkainia en toiv ierosolumoiv kai ceimwn hn
23 kai periepatei o ihsouv en tw ierw en th stoa tou solomwntov
24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewv pote thn quchn hmwn aireiv ei su ei o cristov eipe hmin parrhsia
25 apekriyh autoiv o ihsouv eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patrov mou tauta marturei peri emou
26 all umeiv ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaywv eipon umin
27 ta probata ta ema thv fwnhv mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouyousin moi
28 kagw zwhn aiwnion didwmi autoiv kai ou mh apolwntai eiv ton aiwna kai ouc arpasei tiv auta ek thv ceirov mou
29 o pathr mou ov dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeiv dunatai arpazein ek thv ceirov tou patrov mou
30 egw kai o pathr en esmen
31 ebastasan oun palin liyouv oi ioudaioi ina liyaswsin auton
32 apekriyh autoiv o ihsouv polla kala erga edeixa umin ek tou patrov mou dia poion autwn ergon liyazete me
33 apekriyhsan autw oi ioudaioi legontev peri kalou ergou ou liyazomen se alla peri blasfhmiav kai oti su anyrwpov wn poieiv seauton yeon
34 apekriyh autoiv o ihsouv ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa yeoi este
35 ei ekeinouv eipen yeouv prov ouv o logov tou yeou egeneto kai ou dunatai luyhnai h grafh
36 on o pathr hgiasen kai apesteilen eiv ton kosmon umeiv legete oti blasfhmeiv oti eipon uiov tou yeou eimi
37 ei ou poiw ta erga tou patrov mou mh pisteuete moi
38 ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiv ergoiv pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw
39 ezhtoun oun palin auton piasai kai exhlyen ek thv ceirov autwn
40 kai aphlyen palin peran tou iordanou eiv ton topon opou hn iwannhv to prwton baptizwn kai emeinen ekei
41 kai polloi hlyon prov auton kai elegon oti iwannhv men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhv peri toutou alhyh hn
42 kai episteusan polloi ekei eiv auton