Tra cứu Thánh Kinh

1 [TO KATA IWANNHN AGION EUAGGELION] en arch hn o logov kai o logov hn prov ton yeon kai yeov hn o logov
2 outov hn en arch prov ton yeon
3 panta di autou egeneto kai cwriv autou egeneto oude en o gegonen
4 en autw zwh hn kai h zwh hn to fwv twn anyrwpwn
5 kai to fwv en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben
6 egeneto anyrwpov apestalmenov para yeou onoma autw iwannhv
7 outov hlyen eiv marturian ina marturhsh peri tou fwtov ina pantev pisteuswsin di autou
8 ouk hn ekeinov to fwv all ina marturhsh peri tou fwtov
9 hn to fwv to alhyinon o fwtizei panta anyrwpon ercomenon eiv ton kosmon
10 en tw kosmw hn kai o kosmov di autou egeneto kai o kosmov auton ouk egnw
11 eiv ta idia hlyen kai oi idioi auton ou parelabon
12 osoi de elabon auton edwken autoiv exousian tekna yeou genesyai toiv pisteuousin eiv to onoma autou
13 oi ouk ex aimatwn oude ek yelhmatov sarkov oude ek yelhmatov androv all ek yeou egennhyhsan
14 kai o logov sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eyeasameya thn doxan autou doxan wv monogenouv para patrov plhrhv caritov kai alhyeiav
15 iwannhv marturei peri autou kai kekragen legwn outov hn on eipon o opisw mou ercomenov emprosyen mou gegonen oti prwtov mou hn
16 kai ek tou plhrwmatov autou hmeiv pantev elabomen kai carin anti caritov
17 oti o nomov dia mwsewv edoyh h cariv kai h alhyeia dia ihsou cristou egeneto
18 yeon oudeiv ewraken pwpote o monogenhv uiov o wn eiv ton kolpon tou patrov ekeinov exhghsato
19 kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumwn iereiv kai leuitav ina erwthswsin auton su tiv ei
20 kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o cristov
21 kai hrwthsan auton ti oun hliav ei su kai legei ouk eimi o profhthv ei su kai apekriyh ou
22 eipon oun autw tiv ei ina apokrisin dwmen toiv pemqasin hmav ti legeiv peri seautou
23 efh egw fwnh bowntov en th erhmw euyunate thn odon kuriou kaywv eipen hsaiav o profhthv
24 kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn
25 kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeiv ei su ouk ei o cristov oute hliav oute o profhthv
26 apekriyh autoiv o iwannhv legwn egw baptizw en udati mesov de umwn esthken on umeiv ouk oidate
27 autov estin o opisw mou ercomenov ov emprosyen mou gegonen ou egw ouk eimi axiov ina lusw autou ton imanta tou upodhmatov
28 tauta en bhyabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhv baptizwn
29 th epaurion blepei o iwannhv ton ihsoun ercomenon prov auton kai legei ide o amnov tou yeou o airwn thn amartian tou kosmou
30 outov estin peri ou egw eipon opisw mou ercetai anhr ov emprosyen mou gegonen oti prwtov mou hn
31 kagw ouk hdein auton all ina fanerwyh tw israhl dia touto hlyon egw en tw udati baptizwn
32 kai emarturhsen iwannhv legwn oti teyeamai to pneuma katabainon wsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton
33 kagw ouk hdein auton all o pemqav me baptizein en udati ekeinov moi eipen ef on an idhv to pneuma katabainon kai menon ep auton outov estin o baptizwn en pneumati agiw
34 kagw ewraka kai memarturhka oti outov estin o uiov tou yeou
35 th epaurion palin eisthkei o iwannhv kai ek twn mayhtwn autou duo
36 kai embleqav tw ihsou peripatounti legei ide o amnov tou yeou
37 kai hkousan autou oi duo mayhtai lalountov kai hkolouyhsan tw ihsou
38 strafeiv de o ihsouv kai yeasamenov autouv akolouyountav legei autoiv ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneiv
39 legei autoiv ercesye kai idete hlyon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra de hn wv dekath
40 hn andreav o adelfov simwnov petrou eiv ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouyhsantwn autw
41 euriskei outov prwtov ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton messian o estin meyermhneuomenon o cristov
42 kai hgagen auton prov ton ihsoun embleqav de autw o ihsouv eipen su ei simwn o uiov iwna su klhyhsh khfav o ermhneuetai petrov
43 th epaurion hyelhsen o ihsouv exelyein eiv thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouyei moi
44 hn de o filippov apo bhysaida ek thv polewv andreou kai petrou
45 euriskei filippov ton nayanahl kai legei autw on egraqen mwshv en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen ihsoun ton uion tou iwshf ton apo nazaret
46 kai eipen autw nayanahl ek nazaret dunatai ti agayon einai legei autw filippov ercou kai ide
47 eiden o ihsouv ton nayanahl ercomenon prov auton kai legei peri autou ide alhywv israhlithv en w dolov ouk estin
48 legei autw nayanahl poyen me ginwskeiv apekriyh o ihsouv kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se
49 apekriyh nayanahl kai legei autw rabbi su ei o uiov tou yeou su ei o basileuv tou israhl
50 apekriyh ihsouv kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw thv sukhv pisteueiv meizw toutwn oqei
51 kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oqesye ton ouranon anewgota kai touv aggelouv tou yeou anabainontav kai katabainontav epi ton uion tou anyrwpou