Tra cứu Thánh Kinh

1 [TO KATA LOUKAN AGION EUAGGELION] epeidhper polloi epeceirhsan anataxasyai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn
2 kaywv paredosan hmin oi ap archv autoptai kai uphretai genomenoi tou logou
3 edoxen kamoi parhkolouyhkoti anwyen pasin akribwv kayexhv soi graqai kratiste yeofile
4 ina epignwv peri wn kathchyhv logwn thn asfaleian
5 egeneto en taiv hmeraiv hrwdou tou basilewv thv ioudaiav iereuv tiv onomati zacariav ex efhmeriav abia kai h gunh autou ek twn yugaterwn aarwn kai to onoma authv elisabet
6 hsan de dikaioi amfoteroi enwpion tou yeou poreuomenoi en pasaiv taiv entolaiv kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi
7 kai ouk hn autoiv teknon kayoti h elisabet hn steira kai amfoteroi probebhkotev en taiv hmeraiv autwn hsan
8 egeneto de en tw ierateuein auton en th taxei thv efhmeriav autou enanti tou yeou
9 kata to eyov thv ierateiav elacen tou yumiasai eiselywn eiv ton naon tou kuriou
10 kai pan to plhyov tou laou hn proseucomenon exw th wra tou yumiamatov
11 wfyh de autw aggelov kuriou estwv ek dexiwn tou yusiasthriou tou yumiamatov
12 kai etaracyh zacariav idwn kai fobov epepesen ep auton
13 eipen de prov auton o aggelov mh fobou zacaria dioti eishkousyh h dehsiv sou kai h gunh sou elisabet gennhsei uion soi kai kaleseiv to onoma autou iwannhn
14 kai estai cara soi kai agalliasiv kai polloi epi th gennhsei autou carhsontai
15 estai gar megav enwpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mh pih kai pneumatov agiou plhsyhsetai eti ek koiliav mhtrov autou
16 kai pollouv twn uiwn israhl epistreqei epi kurion ton yeon autwn
17 kai autov proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei hliou epistreqai kardiav paterwn epi tekna kai apeiyeiv en fronhsei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon
18 kai eipen zacariav prov ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbuthv kai h gunh mou probebhkuia en taiv hmeraiv authv
19 kai apokriyeiv o aggelov eipen autw egw eimi gabrihl o paresthkwv enwpion tou yeou kai apestalhn lalhsai prov se kai euaggelisasyai soi tauta
20 kai idou esh siwpwn kai mh dunamenov lalhsai acri hv hmerav genhtai tauta any wn ouk episteusav toiv logoiv mou oitinev plhrwyhsontai eiv ton kairon autwn
21 kai hn o laov prosdokwn ton zacarian kai eyaumazon en tw cronizein auton en tw naw
22 exelywn de ouk hdunato lalhsai autoiv kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autov hn dianeuwn autoiv kai diemenen kwfov
23 kai egeneto wv eplhsyhsan ai hmerai thv leitourgiav autou aphlyen eiv ton oikon autou
24 meta de tautav tav hmerav sunelaben elisabet h gunh autou kai periekruben eauthn mhnav pente legousa
25 oti outwv moi pepoihken o kuriov en hmeraiv aiv epeiden afelein to oneidov mou en anyrwpoiv
26 en de tw mhni tw ektw apestalh o aggelov gabrihl upo tou yeou eiv polin thv galilaiav h onoma nazaret
27 prov paryenon memnhsteumenhn andri w onoma iwshf ex oikou dabid kai to onoma thv paryenou mariam
28 kai eiselywn o aggelov prov authn eipen caire kecaritwmenh o kuriov meta sou euloghmenh su en gunaixin
29 h de idousa dietaracyh epi tw logw autou kai dielogizeto potapov eih o aspasmov outov
30 kai eipen o aggelov auth mh fobou mariam eurev gar carin para tw yew
31 kai idou sullhqh en gastri kai texh uion kai kaleseiv to onoma autou ihsoun
32 outov estai megav kai uiov uqistou klhyhsetai kai dwsei autw kuriov o yeov ton yronon dabid tou patrov autou
33 kai basileusei epi ton oikon iakwb eiv touv aiwnav kai thv basileiav autou ouk estai telov
34 eipen de mariam prov ton aggelon pwv estai touto epei andra ou ginwskw
35 kai apokriyeiv o aggelov eipen auth pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamiv uqistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon agion klhyhsetai uiov yeou
36 kai idou elisabet h suggenhv sou kai auth suneilhfuia uion en ghra authv kai outov mhn ektov estin auth th kaloumenh steira
37 oti ouk adunathsei para tw yew pan rhma
38 eipen de mariam idou h doulh kuriou genoito moi kata to rhma sou kai aphlyen ap authv o aggelov
39 anastasa de mariam en taiv hmeraiv tautaiv eporeuyh eiv thn oreinhn meta spoudhv eiv polin iouda
40 kai eishlyen eiv ton oikon zacariou kai hspasato thn elisabet
41 kai egeneto wv hkousen h elisabet ton aspasmon thv mariav eskirthsen to brefov en th koilia authv kai eplhsyh pneumatov agiou h elisabet
42 kai anefwnhsen fwnh megalh kai eipen euloghmenh su en gunaixin kai euloghmenov o karpov thv koiliav sou
43 kai poyen moi touto ina elyh h mhthr tou kuriou mou prov me
44 idou gar wv egeneto h fwnh tou aspasmou sou eiv ta wta mou eskirthsen en agalliasei to brefov en th koilia mou
45 kai makaria h pisteusasa oti estai teleiwsiv toiv lelalhmenoiv auth para kuriou
46 kai eipen mariam megalunei h quch mou ton kurion
47 kai hgalliasen to pneuma mou epi tw yew tw swthri mou
48 oti epebleqen epi thn tapeinwsin thv doulhv autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai
49 oti epoihsen moi megaleia o dunatov kai agion to onoma autou
50 kai to eleov autou eiv geneav genewn toiv foboumenoiv auton
51 epoihsen kratov en bracioni autou dieskorpisen uperhfanouv dianoia kardiav autwn
52 kayeilen dunastav apo yronwn kai uqwsen tapeinouv
53 peinwntav eneplhsen agaywn kai ploutountav exapesteilen kenouv
54 antelabeto israhl paidov autou mnhsyhnai eleouv
55 kaywv elalhsen prov touv paterav hmwn tw abraam kai tw spermati autou eiv ton aiwna
56 emeinen de mariam sun auth wsei mhnav treiv kai upestreqen eiv ton oikon authv
57 th de elisabet eplhsyh o cronov tou tekein authn kai egennhsen uion
58 kai hkousan oi perioikoi kai oi suggeneiv authv oti emegalunen kuriov to eleov autou met authv kai sunecairon auth
59 kai egeneto en th ogdoh hmera hlyon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patrov autou zacarian
60 kai apokriyeisa h mhthr autou eipen ouci alla klhyhsetai iwannhv
61 kai eipon prov authn oti oudeiv estin en th suggeneia sou ov kaleitai tw onomati toutw
62 eneneuon de tw patri autou to ti an yeloi kaleisyai auton
63 kai aithsav pinakidion egraqen legwn iwannhv estin to onoma autou kai eyaumasan pantev
64 anewcyh de to stoma autou paracrhma kai h glwssa autou kai elalei eulogwn ton yeon
65 kai egeneto epi pantav fobov touv perioikountav autouv kai en olh th oreinh thv ioudaiav dielaleito panta ta rhmata tauta
66 kai eyento pantev oi akousantev en th kardia autwn legontev ti ara to paidion touto estai kai ceir kuriou hn met autou
67 kai zacariav o pathr autou eplhsyh pneumatov agiou kai proefhteusen legwn
68 euloghtov kuriov o yeov tou israhl oti epeskeqato kai epoihsen lutrwsin tw law autou
69 kai hgeiren kerav swthriav hmin en tw oikw dabid tou paidov autou
70 kaywv elalhsen dia stomatov twn agiwn twn ap aiwnov profhtwn autou
71 swthrian ex ecyrwn hmwn kai ek ceirov pantwn twn misountwn hmav
72 poihsai eleov meta twn paterwn hmwn kai mnhsyhnai diayhkhv agiav autou
73 orkon on wmosen prov abraam ton patera hmwn tou dounai hmin
74 afobwv ek ceirov twn ecyrwn hmwn rusyentav latreuein autw
75 en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasav tav hmerav thv zwhv hmwn
76 kai su paidion profhthv uqistou klhyhsh proporeush gar pro proswpou kuriou etoimasai odouv autou
77 tou dounai gnwsin swthriav tw law autou en afesei amartiwn autwn
78 dia splagcna eleouv yeou hmwn en oiv epeskeqato hmav anatolh ex uqouv
79 epifanai toiv en skotei kai skia yanatou kayhmenoiv tou kateuyunai touv podav hmwn eiv odon eirhnhv
80 to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati kai hn en taiv erhmoiv ewv hmerav anadeixewv autou prov ton israhl