Tra cứu Thánh Kinh

1 kai elegen autoiv amhn legw umin oti eisin tinev twn wde esthkotwn oitinev ou mh geuswntai yanatou ewv an idwsin thn basileian tou yeou elhluyuian en dunamei
2 kai mey hmerav ex paralambanei o ihsouv ton petron kai ton iakwbon kai ton iwannhn kai anaferei autouv eiv orov uqhlon kat idian monouv kai metemorfwyh emprosyen autwn
3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian wv ciwn oia gnafeuv epi thv ghv ou dunatai leukanai
4 kai wfyh autoiv hliav sun mwsei kai hsan sullalountev tw ihsou
5 kai apokriyeiv o petrov legei tw ihsou rabbi kalon estin hmav wde einai kai poihswmen skhnav treiv soi mian kai mwsei mian kai hlia mian
6 ou gar hdei ti lalhsh hsan gar ekfoboi
7 kai egeneto nefelh episkiazousa autoiv kai hlyen fwnh ek thv nefelhv legousa outov estin o uiov mou o agaphtov autou akouete
8 kai exapina peribleqamenoi ouketi oudena eidon alla ton ihsoun monon mey eautwn
9 katabainontwn de autwn apo tou orouv diesteilato autoiv ina mhdeni dihghswntai a eidon ei mh otan o uiov tou anyrwpou ek nekrwn anasth
10 kai ton logon ekrathsan prov eautouv suzhtountev ti estin to ek nekrwn anasthnai
11 kai ephrwtwn auton legontev oti legousin oi grammateiv oti hlian dei elyein prwton
12 o de apokriyeiv eipen autoiv hliav men elywn prwton apokayista panta kai pwv gegraptai epi ton uion tou anyrwpou ina polla payh kai exoudenwyh
13 alla legw umin oti kai hliav elhluyen kai epoihsan autw osa hyelhsan kaywv gegraptai ep auton
14 kai elywn prov touv mayhtav eiden oclon polun peri autouv kai grammateiv suzhtountav autoiv
15 kai euyewv pav o oclov idwn auton exeyambhyh kai prostrecontev hspazonto auton
16 kai ephrwthsen touv grammateiv ti suzhteite prov autouv
17 kai apokriyeiv eiv ek tou oclou eipen didaskale hnegka ton uion mou prov se econta pneuma alalon
18 kai opou an auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei touv odontav autou kai xhrainetai kai eipon toiv mayhtaiv sou ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan
19 o de apokriyeiv autw legei w genea apistov ewv pote prov umav esomai ewv pote anexomai umwn ferete auton prov me
20 kai hnegkan auton prov auton kai idwn auton euyewv to pneuma esparaxen auton kai peswn epi thv ghv ekulieto afrizwn
21 kai ephrwthsen ton patera autou posov cronov estin wv touto gegonen autw o de eipen paidioyen
22 kai pollakiv auton kai eiv pur ebalen kai eiv udata ina apolesh auton all ei ti dunasai bohyhson hmin splagcnisyeiv ef hmav
23 o de ihsouv eipen autw to ei dunasai pisteusai panta dunata tw pisteuonti
24 kai euyewv kraxav o pathr tou paidiou meta dakruwn elegen pisteuw kurie bohyei mou th apistia
25 idwn de o ihsouv oti episuntrecei oclov epetimhsen tw pneumati tw akayartw legwn autw to pneuma to alalon kai kwfon egw soi epitassw exelye ex autou kai mhketi eiselyhv eiv auton
26 kai kraxan kai polla sparaxan auton exhlyen kai egeneto wsei nekrov wste pollouv legein oti apeyanen
27 o de ihsouv krathsav auton thv ceirov hgeiren auton kai anesth
28 kai eiselyonta auton eiv oikon oi mayhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti hmeiv ouk hdunhyhmen ekbalein auto
29 kai eipen autoiv touto to genov en oudeni dunatai exelyein ei mh en proseuch kai nhsteia
30 kai ekeiyen exelyontev pareporeuonto dia thv galilaiav kai ouk hyelen ina tiv gnw
31 edidasken gar touv mayhtav autou kai elegen autoiv oti o uiov tou anyrwpou paradidotai eiv ceirav anyrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanyeiv th trith hmera anasthsetai
32 oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai
33 kai hlyen eiv kapernaoum kai en th oikia genomenov ephrwta autouv ti en th odw prov eautouv dielogizesye
34 oi de esiwpwn prov allhlouv gar dielecyhsan en th odw tiv meizwn
35 kai kayisav efwnhsen touv dwdeka kai legei autoiv ei tiv yelei prwtov einai estai pantwn escatov kai pantwn diakonov
36 kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenov auto eipen autoiv
37 ov ean en twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou eme decetai kai ov ean eme dexhtai ouk eme decetai alla ton aposteilanta me
38 apekriyh de autw o iwannhv legwn didaskale eidomen tina tw onomati sou ekballonta daimonia ov ouk akolouyei hmin kai ekwlusamen auton oti ouk akolouyei hmin
39 o de ihsouv eipen mh kwluete auton oudeiv gar estin ov poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai tacu kakologhsai me
40 ov gar ouk estin kay umwn uper umwn estin
41 ov gar an potish umav pothrion udatov en tw onomati mou oti cristou este amhn legw umin ou mh apolesh ton misyon autou
42 kai ov an skandalish ena twn mikrwn twn pisteuontwn eiv eme kalon estin autw mallon ei perikeitai liyov mulikov peri ton trachlon autou kai beblhtai eiv thn yalassan
43 kai ean skandalizh se h ceir sou apokoqon authn kalon soi estin kullon eiv thn zwhn eiselyein h tav duo ceirav econta apelyein eiv thn geennan eiv to pur to asbeston
44 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai
45 kai ean o pouv sou skandalizh se apokoqon auton kalon estin soi eiselyein eiv thn zwhn cwlon h touv duo podav econta blhyhnai eiv thn geennan eiv to pur to asbeston
46 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai
47 kai ean o ofyalmov sou skandalizh se ekbale auton kalon soi estin monofyalmon eiselyein eiv thn basileian tou yeou h duo ofyalmouv econta blhyhnai eiv thn geennan tou purov
48 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai
49 pav gar puri alisyhsetai kai pasa yusia ali alisyhsetai
50 kalon to alav ean de to alav analon genhtai en tini auto artusete ecete en eautoiv alav kai eirhneuete en allhloiv