Tra cứu Thánh Kinh

1 en ekeinaiv taiv hmeraiv pampollou oclou ontov kai mh econtwn ti fagwsin proskalesamenov o ihsouv touv mayhtav autou legei autoiv
2 splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmerav treiv prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin
3 kai ean apolusw autouv nhsteiv eiv oikon autwn ekluyhsontai en th odw tinev gar autwn makroyen hkasin
4 kai apekriyhsan autw oi mayhtai autou poyen toutouv dunhsetai tiv wde cortasai artwn ep erhmiav
5 kai ephrwta autouv posouv ecete artouv oi de eipon epta
6 kai parhggeilen tw oclw anapesein epi thv ghv kai labwn touv epta artouv eucaristhsav eklasen kai edidou toiv mayhtaiv autou ina paraywsin kai pareyhkan tw oclw
7 kai eicon icyudia oliga kai euloghsav eipen parayeinai kai auta
8 efagon de kai ecortasyhsan kai hran perisseumata klasmatwn epta spuridav
9 hsan de oi fagontev wv tetrakiscilioi kai apelusen autouv
10 kai euyewv embav eiv to ploion meta twn mayhtwn autou hlyen eiv ta merh dalmanouya
11 kai exhlyon oi farisaioi kai hrxanto suzhtein autw zhtountev par autou shmeion apo tou ouranou peirazontev auton
12 kai anastenaxav tw pneumati autou legei ti h genea auth shmeion epizhtei amhn legw umin ei doyhsetai th genea tauth shmeion
13 kai afeiv autouv embav palin eiv to ploion aphlyen eiv to peran
14 kai epelayonto labein artouv kai ei mh ena arton ouk eicon mey eautwn en tw ploiw
15 kai diestelleto autoiv legwn orate blepete apo thv zumhv twn farisaiwn kai thv zumhv hrwdou
16 kai dielogizonto prov allhlouv legontev oti artouv ouk ecomen
17 kai gnouv o ihsouv legei autoiv ti dialogizesye oti artouv ouk ecete oupw noeite oude suniete eti pepwrwmenhn ecete thn kardian umwn
18 ofyalmouv econtev ou blepete kai wta econtev ouk akouete kai ou mnhmoneuete
19 ote touv pente artouv eklasa eiv touv pentakisciliouv posouv kofinouv plhreiv klasmatwn hrate legousin autw dwdeka
20 ote de touv epta eiv touv tetrakisciliouv poswn spuridwn plhrwmata klasmatwn hrate oi de eipon epta
21 kai elegen autoiv pwv ou suniete
22 kai ercetai eiv bhysaidan kai ferousin autw tuflon kai parakalousin auton ina autou aqhtai
23 kai epilabomenov thv ceirov tou tuflou exhgagen auton exw thv kwmhv kai ptusav eiv ta ommata autou epiyeiv tav ceirav autw ephrwta auton ei ti blepei
24 kai anableqav elegen blepw touv anyrwpouv oti wv dendra orw peripatountav
25 eita palin epeyhken tav ceirav epi touv ofyalmouv autou kai epoihsen auton anableqai kai apokatestayh kai enebleqen thlaugwv apantav
26 kai apesteilen auton eiv ton oikon autou legwn mhde eiv thn kwmhn eiselyhv mhde eiphv tini en th kwmh
27 kai exhlyen o ihsouv kai oi mayhtai autou eiv tav kwmav kaisareiav thv filippou kai en th odw ephrwta touv mayhtav autou legwn autoiv tina me legousin oi anyrwpoi einai
28 oi de apekriyhsan iwannhn ton baptisthn kai alloi hlian alloi de ena twn profhtwn
29 kai autov legei autoiv umeiv de tina me legete einai apokriyeiv de o petrov legei autw su ei o cristov
30 kai epetimhsen autoiv ina mhdeni legwsin peri autou
31 kai hrxato didaskein autouv oti dei ton uion tou anyrwpou polla payein kai apodokimasyhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanyhnai kai meta treiv hmerav anasthnai
32 kai parrhsia ton logon elalei kai proslabomenov auton o petrov hrxato epitiman autw
33 o de epistrafeiv kai idwn touv mayhtav autou epetimhsen tw petrw legwn upage opisw mou satana oti ou froneiv ta tou yeou alla ta twn anyrwpwn
34 kai proskalesamenov ton oclon sun toiv mayhtaiv autou eipen autoiv ostiv yelei opisw mou elyein aparnhsasyw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouyeitw moi
35 ov gar an yelh thn quchn autou swsai apolesei authn ov d an apolesh thn quchn autou eneken emou kai tou euaggeliou outov swsei authn
36 ti gar wfelhsei anyrwpon ean kerdhsh ton kosmon olon kai zhmiwyh thn quchn autou
37 h ti dwsei anyrwpov antallagma thv quchv autou
38 ov gar an epaiscunyh me kai touv emouv logouv en th genea tauth th moicalidi kai amartwlw kai o uiov tou anyrwpou epaiscunyhsetai auton otan elyh en th doxh tou patrov autou meta twn aggelwn twn agiwn