Tra cứu Thánh Kinh

1 kai sunagontai prov auton oi farisaioi kai tinev twn grammatewn elyontev apo ierosolumwn
2 kai idontev tinav twn mayhtwn autou koinaiv cersin tout estin aniptoiv esyiontav artouv ememqanto
3 oi gar farisaioi kai pantev oi ioudaioi ean mh pugmh niqwntai tav ceirav ouk esyiousin kratountev thn paradosin twn presbuterwn
4 kai apo agorav ean mh baptiswntai ouk esyiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismouv pothriwn kai xestwn kai calkiwn kai klinwn
5 epeita eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateiv dia ti oi mayhtai sou ou peripatousin kata thn paradosin twn presbuterwn alla aniptoiv cersin esyiousin ton arton
6 o de apokriyeiv eipen autoiv oti kalwv proefhteusen hsaiav peri umwn twn upokritwn wv gegraptai outov o laov toiv ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou
7 mathn de sebontai me didaskontev didaskaliav entalmata anyrwpwn
8 afentev gar thn entolhn tou yeou krateite thn paradosin twn anyrwpwn baptismouv xestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite
9 kai elegen autoiv kalwv ayeteite thn entolhn tou yeou ina thn paradosin umwn thrhshte
10 mwshv gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera yanatw teleutatw
11 umeiv de legete ean eiph anyrwpov tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhyhv
12 kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou
13 akurountev ton logon tou yeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite
14 kai proskalesamenov panta ton oclon elegen autoiv akouete mou pantev kai suniete
15 ouden estin exwyen tou anyrwpou eisporeuomenon eiv auton o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anyrwpon
16 ei tiv ecei wta akouein akouetw
17 kai ote eishlyen eiv oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi mayhtai autou peri thv parabolhv
18 kai legei autoiv outwv kai umeiv asunetoi este ou noeite oti pan to exwyen eisporeuomenon eiv ton anyrwpon ou dunatai auton koinwsai
19 oti ouk eisporeuetai autou eiv thn kardian all eiv thn koilian kai eiv ton afedrwna ekporeuetai kayarizon panta ta brwmata
20 elegen de oti to ek tou anyrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anyrwpon
21 eswyen gar ek thv kardiav twn anyrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moiceiai porneiai fonoi
22 klopai pleonexiai ponhriai dolov aselgeia ofyalmov ponhrov blasfhmia uperhfania afrosunh
23 panta tauta ta ponhra eswyen ekporeuetai kai koinoi ton anyrwpon
24 kai ekeiyen anastav aphlyen eiv ta meyoria turou kai sidwnov kai eiselywn eiv thn oikian oudena hyelen gnwnai kai ouk hdunhyh layein
25 akousasa gar gunh peri autou hv eicen to yugatrion authv pneuma akayarton elyousa prosepesen prov touv podav autou
26 hn de h gunh ellhniv surofoinissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekballh ek thv yugatrov authv
27 o de ihsouv eipen auth afev prwton cortasyhnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton twn teknwn kai balein toiv kunarioiv
28 h de apekriyh kai legei autw nai kurie kai gar ta kunaria upokatw thv trapezhv esyiei apo twn qiciwn twn paidiwn
29 kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluyen to daimonion ek thv yugatrov sou
30 kai apelyousa eiv ton oikon authv euren to daimonion exelhluyov kai thn yugatera beblhmenhn epi thv klinhv
31 kai palin exelywn ek twn oriwn turou kai sidwnov hlyen prov thn yalassan thv galilaiav ana meson twn oriwn dekapolewv
32 kai ferousin autw kwfon mogilalon kai parakalousin auton ina epiyh autw thn ceira
33 kai apolabomenov auton apo tou oclou kat idian ebalen touv daktulouv autou eiv ta wta autou kai ptusav hqato thv glwsshv autou
34 kai anableqav eiv ton ouranon estenaxen kai legei autw effaya o estin dianoicyhti
35 kai euyewv dihnoicyhsan autou ai akoai kai eluyh o desmov thv glwsshv autou kai elalei orywv
36 kai diesteilato autoiv ina mhdeni eipwsin oson de autov autoiv diestelleto mallon perissoteron ekhrusson
37 kai uperperisswv exeplhssonto legontev kalwv panta pepoihken kai touv kwfouv poiei akouein kai touv alalouv lalein