Tra cứu Thánh Kinh

1 kai exhlyen ekeiyen kai hlyen eiv thn patrida autou kai akolouyousin autw oi mayhtai autou
2 kai genomenou sabbatou hrxato en th sunagwgh didaskein kai polloi akouontev exeplhssonto legontev poyen toutw tauta kai tiv h sofia h doyeisa autw oti kai dunameiv toiautai dia twn ceirwn autou ginontai
3 ouc outov estin o tektwn o uiov mariav adelfov de iakwbou kai iwsh kai iouda kai simwnov kai ouk eisin ai adelfai autou wde prov hmav kai eskandalizonto en autw
4 elegen de autoiv o ihsouv oti ouk estin profhthv atimov ei mh en th patridi autou kai en toiv suggenesin kai en th oikia autou
5 kai ouk hdunato ekei oudemian dunamin poihsai ei mh oligoiv arrwstoiv epiyeiv tav ceirav eyerapeusen
6 kai eyaumazen dia thn apistian autwn kai perihgen tav kwmav kuklw didaskwn
7 kai proskaleitai touv dwdeka kai hrxato autouv apostellein duo duo kai edidou autoiv exousian twn pneumatwn twn akayartwn
8 kai parhggeilen autoiv ina mhden airwsin eiv odon ei mh rabdon monon mh phran mh arton mh eiv thn zwnhn calkon
9 all upodedemenouv sandalia kai mh endushsye duo citwnav
10 kai elegen autoiv opou ean eiselyhte eiv oikian ekei menete ewv an exelyhte ekeiyen
11 kai osoi an mh dexwntai umav mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi ekeiyen ektinaxate ton coun ton upokatw twn podwn umwn eiv marturion autoiv amhn legw umin anektoteron estai sodomoiv h gomorroiv en hmera krisewv h th polei ekeinh
12 kai exelyontev ekhrusson ina metanohswsin
13 kai daimonia polla exeballon kai hleifon elaiw pollouv arrwstouv kai eyerapeuon
14 kai hkousen o basileuv hrwdhv faneron gar egeneto to onoma autou kai elegen oti iwannhv o baptizwn ek nekrwn hgeryh kai dia touto energousin ai dunameiv en autw
15 alloi elegon oti hliav estin alloi de elegon oti profhthv estin h wv eiv twn profhtwn
16 akousav de o hrwdhv eipen oti on egw apekefalisa iwannhn outov estin autov hgeryh ek nekrwn
17 autov gar o hrwdhv aposteilav ekrathsen ton iwannhn kai edhsen auton en th fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou oti authn egamhsen
18 elegen gar o iwannhv tw hrwdh oti ouk exestin soi ecein thn gunaika tou adelfou sou
19 h de hrwdiav eneicen autw kai hyelen auton apokteinai kai ouk hdunato
20 o gar hrwdhv efobeito ton iwannhn eidwv auton andra dikaion kai agion kai sunethrei auton kai akousav autou polla epoiei kai hdewv autou hkouen
21 kai genomenhv hmerav eukairou ote hrwdhv toiv genesioiv autou deipnon epoiei toiv megistasin autou kai toiv ciliarcoiv kai toiv prwtoiv thv galilaiav
22 kai eiselyoushv thv yugatrov authv thv hrwdiadov kai orchsamenhv kai aresashv tw hrwdh kai toiv sunanakeimenoiv eipen o basileuv tw korasiw aithson me o ean yelhv kai dwsw soi
23 kai wmosen auth oti o ean me aithshv dwsw soi ewv hmisouv thv basileiav mou
24 h de exelyousa eipen th mhtri authv ti aithsomai h de eipen thn kefalhn iwannou tou baptistou
25 kai eiselyousa euyewv meta spoudhv prov ton basilea hthsato legousa yelw ina moi dwv exauthv epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou
26 kai perilupov genomenov o basileuv dia touv orkouv kai touv sunanakeimenouv ouk hyelhsen authn ayethsai
27 kai euyewv aposteilav o basileuv spekoulatwra epetaxen enecyhnai thn kefalhn autou
28 o de apelywn apekefalisen auton en th fulakh kai hnegken thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri authv
29 kai akousantev oi mayhtai autou hlyon kai hran to ptwma autou kai eyhkan auto en tw mnhmeiw
30 kai sunagontai oi apostoloi prov ton ihsoun kai aphggeilan autw panta kai osa epoihsan kai osa edidaxan
31 kai eipen autoiv deute umeiv autoi kat idian eiv erhmon topon kai anapauesye oligon hsan gar oi ercomenoi kai oi upagontev polloi kai oude fagein hukairoun
32 kai aphlyon eiv erhmon topon tw ploiw kat idian
33 kai eidon autouv upagontav oi ocloi kai epegnwsan auton polloi kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai prohlyon autouv kai sunhlyon prov auton
34 kai exelywn eiden o ihsouv polun oclon kai esplagcnisyh ep autoiv oti hsan wv probata mh econta poimena kai hrxato didaskein autouv polla
35 kai hdh wrav pollhv genomenhv proselyontev autw oi mayhtai autou legousin oti erhmov estin o topov kai hdh wra pollh
36 apoluson autouv ina apelyontev eiv touv kuklw agrouv kai kwmav agoraswsin eautoiv artouv ti gar fagwsin ouk ecousin
37 o de apokriyeiv eipen autoiv dote autoiv umeiv fagein kai legousin autw apelyontev agoraswmen diakosiwn dhnariwn artouv kai dwmen autoiv fagein
38 o de legei autoiv posouv artouv ecete upagete kai idete kai gnontev legousin pente kai duo icyuav
39 kai epetaxen autoiv anaklinai pantav sumposia sumposia epi tw clwrw cortw
40 kai anepeson prasiai prasiai ana ekaton kai ana penthkonta
41 kai labwn touv pente artouv kai touv duo icyuav anableqav eiv ton ouranon euloghsen kai kateklasen touv artouv kai edidou toiv mayhtaiv autou ina paraywsin autoiv kai touv duo icyuav emerisen pasin
42 kai efagon pantev kai ecortasyhsan
43 kai hran klasmatwn dwdeka kofinouv plhreiv kai apo twn icyuwn
44 kai hsan oi fagontev touv artouv wsei pentakiscilioi andrev
45 kai euyewv hnagkasen touv mayhtav autou embhnai eiv to ploion kai proagein eiv to peran prov bhysaidan ewv autov apolush ton oclon
46 kai apotaxamenov autoiv aphlyen eiv to orov proseuxasyai
47 kai oqiav genomenhv hn to ploion en mesw thv yalasshv kai autov monov epi thv ghv
48 kai eiden autouv basanizomenouv en tw elaunein hn gar o anemov enantiov autoiv kai peri tetarthn fulakhn thv nuktov ercetai prov autouv peripatwn epi thv yalasshv kai hyelen parelyein autouv
49 oi de idontev auton peripatounta epi thv yalasshv edoxan fantasma einai kai anekraxan
50 pantev gar auton eidon kai etaracyhsan kai euyewv elalhsen met autwn kai legei autoiv yarseite egw eimi mh fobeisye
51 kai anebh prov autouv eiv to ploion kai ekopasen o anemov kai lian ek perissou en eautoiv existanto kai eyaumazon
52 ou gar sunhkan epi toiv artoiv hn gar h kardia autwn pepwrwmenh
53 kai diaperasantev hlyon epi thn ghn genhsaret kai proswrmisyhsan
54 kai exelyontwn autwn ek tou ploiou euyewv epignontev auton
55 peridramontev olhn thn pericwron ekeinhn hrxanto epi toiv krabbatoiv touv kakwv econtav periferein opou hkouon oti ekei estin
56 kai opou an eiseporeueto eiv kwmav h poleiv h agrouv en taiv agoraiv etiyoun touv asyenountav kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aqwntai kai osoi an hptonto autou eswzonto