Tra cứu Thánh Kinh

1 kai hlyon eiv to peran thv yalasshv eiv thn cwran twn gadarhnwn
2 kai exelyonti autw ek tou ploiou euyewv aphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anyrwpov en pneumati akayartw
3 ov thn katoikhsin eicen en toiv mnhmeioiv kai oute alusesin oudeiv hdunato auton dhsai
4 dia to auton pollakiv pedaiv kai alusesin dedesyai kai diespasyai up autou tav aluseiv kai tav pedav suntetrifyai kai oudeiv auton iscuen damasai
5 kai diapantov nuktov kai hmerav en toiv oresin kai en toiv mnhmasin hn krazwn kai katakoptwn eauton liyoiv
6 idwn de ton ihsoun apo makroyen edramen kai prosekunhsen autw
7 kai kraxav fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou yeou tou uqistou orkizw se ton yeon mh me basanishv
8 elegen gar autw exelye to pneuma to akayarton ek tou anyrwpou
9 kai ephrwta auton ti soi onoma kai apekriyh legwn legewn onoma moi oti polloi esmen
10 kai parekalei auton polla ina mh autouv aposteilh exw thv cwrav
11 hn de ekei prov ta orh agelh coirwn megalh boskomenh
12 kai parekalesan auton pantev oi daimonev legontev pemqon hmav eiv touv coirouv ina eiv autouv eiselywmen
13 kai epetreqen autoiv euyewv o ihsouv kai exelyonta ta pneumata ta akayarta eishlyon eiv touv coirouv kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiv thn yalassan hsan de wv discilioi kai epnigonto en th yalassh
14 oi de boskontev touv coirouv efugon kai anhggeilan eiv thn polin kai eiv touv agrouv kai exhlyon idein ti estin to gegonov
15 kai ercontai prov ton ihsoun kai yewrousin ton daimonizomenon kayhmenon kai imatismenon kai swfronounta ton eschkota ton legewna kai efobhyhsan
16 kai dihghsanto autoiv oi idontev pwv egeneto tw daimonizomenw kai peri twn coirwn
17 kai hrxanto parakalein auton apelyein apo twn oriwn autwn
18 kai embantov autou eiv to ploion parekalei auton o daimonisyeiv ina h met autou
19 o de ihsouv ouk afhken auton alla legei autw upage eiv ton oikon sou prov touv souv kai anaggeilon autoiv osa soi o kuriov epoihsen kai hlehsen se
20 kai aphlyen kai hrxato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsouv kai pantev eyaumazon
21 kai diaperasantov tou ihsou en tw ploiw palin eiv to peran sunhcyh oclov poluv ep auton kai hn para thn yalassan
22 kai idou ercetai eiv twn arcisunagwgwn onomati iaeirov kai idwn auton piptei prov touv podav autou
23 kai parekalei auton polla legwn oti to yugatrion mou escatwv ecei ina elywn epiyhv auth tav ceirav opwv swyh kai zhsetai
24 kai aphlyen met autou kai hkolouyei autw oclov poluv kai suneylibon auton
25 kai gunh tiv ousa en rusei aimatov eth dwdeka
26 kai polla payousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par eauthv panta kai mhden wfelhyeisa alla mallon eiv to ceiron elyousa
27 akousasa peri tou ihsou elyousa en tw oclw opisyen hqato tou imatiou autou
28 elegen gar oti kan twn imatiwn autou aqwmai swyhsomai
29 kai euyewv exhranyh h phgh tou aimatov authv kai egnw tw swmati oti iatai apo thv mastigov
30 kai euyewv o ihsouv epignouv en eautw thn ex autou dunamin exelyousan epistrafeiv en tw oclw elegen tiv mou hqato twn imatiwn
31 kai elegon autw oi mayhtai autou blepeiv ton oclon sunylibonta se kai legeiv tiv mou hqato
32 kai perieblepeto idein thn touto poihsasan
33 h de gunh fobhyeisa kai tremousa eiduia o gegonen ep auth hlyen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhyeian
34 o de eipen auth yugater h pistiv sou seswken se upage eiv eirhnhn kai isyi ugihv apo thv mastigov sou
35 eti autou lalountov ercontai apo tou arcisunagwgou legontev oti h yugathr sou apeyanen ti eti skulleiv ton didaskalon
36 o de ihsouv euyewv akousav ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw mh fobou monon pisteue
37 kai ouk afhken oudena autw sunakolouyhsai ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou
38 kai ercetai eiv ton oikon tou arcisunagwgou kai yewrei yorubon klaiontav kai alalazontav polla
39 kai eiselywn legei autoiv ti yorubeisye kai klaiete to paidion ouk apeyanen alla kayeudei
40 kai kategelwn autou o de ekbalwn apantav paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai touv met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion anakeimenon
41 kai krathsav thv ceirov tou paidiou legei auth taliya koumi o estin meyermhneuomenon to korasion soi legw egeirai
42 kai euyewv anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai exesthsan ekstasei megalh
43 kai diesteilato autoiv polla ina mhdeiv gnw touto kai eipen doyhnai auth fagein