Tra cứu Thánh Kinh

1 kai eishlyen palin eiv thn sunagwghn kai hn ekei anyrwpov exhrammenhn ecwn thn ceira
2 kai parethroun auton ei toiv sabbasin yerapeusei auton ina kathgorhswsin autou
3 kai legei tw anyrwpw tw exhrammenhn econti thn ceira egeirai eiv to meson
4 kai legei autoiv exestin toiv sabbasin agayopoihsai h kakopoihsai quchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn
5 kai peribleqamenov autouv met orghv sullupoumenov epi th pwrwsei thv kardiav autwn legei tw anyrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestayh h ceir autou ugihv wv h allh
6 kai exelyontev oi farisaioi euyewv meta twn hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou opwv auton apoleswsin
7 kai o ihsouv anecwrhsen meta twn mayhtwn autou prov thn yalassan kai polu plhyov apo thv galilaiav hkolouyhsan autw kai apo thv ioudaiav
8 kai apo ierosolumwn kai apo thv idoumaiav kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidwna plhyov polu akousantev osa epoiei hlyon prov auton
9 kai eipen toiv mayhtaiv autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh ylibwsin auton
10 pollouv gar eyerapeusen wste epipiptein autw ina autou aqwntai osoi eicon mastigav
11 kai ta pneumata ta akayarta otan auton eyewrei prosepipten autw kai ekrazen legonta oti su ei o uiov tou yeou
12 kai polla epetima autoiv ina mh auton faneron poihswsin
13 kai anabainei eiv to orov kai proskaleitai ouv hyelen autov kai aphlyon prov auton
14 kai epoihsen dwdeka ina wsin met autou kai ina apostellh autouv khrussein
15 kai ecein exousian yerapeuein tav nosouv kai ekballein ta daimonia
16 kai epeyhken tw simwni onoma petron
17 kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeyhken autoiv onomata boanergev o estin uioi bronthv
18 kai andrean kai filippon kai baryolomaion kai matyaion kai ywman kai iakwbon ton tou alfaiou kai yaddaion kai simwna ton kananithn
19 kai ioudan iskariwthn ov kai paredwken auton kai ercontai eiv oikon
20 kai sunercetai palin oclov wste mh dunasyai autouv mhte arton fagein
21 kai akousantev oi par autou exhlyon krathsai auton elegon gar oti exesth
22 kai oi grammateiv oi apo ierosolumwn katabantev elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia
23 kai proskalesamenov autouv en parabolaiv elegen autoiv pwv dunatai satanav satanan ekballein
24 kai ean basileia ef eauthn merisyh ou dunatai stayhnai h basileia ekeinh
25 kai ean oikia ef eauthn merisyh ou dunatai stayhnai h oikia ekeinh
26 kai ei o satanav anesth ef eauton kai memeristai ou dunatai stayhnai alla telov ecei
27 ou dunatai oudeiv ta skeuh tou iscurou eiselywn eiv thn oikian autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei
28 amhn legw umin oti panta afeyhsetai ta amarthmata toiv uioiv twn anyrwpwn kai blasfhmiai osav an blasfhmhswsin
29 ov d an blasfhmhsh eiv to pneuma to agion ouk ecei afesin eiv ton aiwna all enocov estin aiwniou krisewv
30 oti elegon pneuma akayarton ecei
31 ercontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou kai exw estwtev apesteilan prov auton fwnountev auton
32 kai ekayhto oclov peri auton eipon de autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw zhtousin se
33 kai apekriyh autoiv legwn tiv estin h mhthr mou h oi adelfoi mou
34 kai peribleqamenov kuklw touv peri auton kayhmenouv legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou
35 ov gar an poihsh to yelhma tou yeou outov adelfov mou kai adelfh mou kai mhthr estin