Tra cứu Thánh Kinh

1 kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elyousai aleiqwsin auton
2 kai lian prwi thv miav sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantov tou hliou
3 kai elegon prov eautav tiv apokulisei hmin ton liyon ek thv yurav tou mnhmeiou
4 kai anableqasai yewrousin oti apokekulistai o liyov hn gar megav sfodra
5 kai eiselyousai eiv to mnhmeion eidon neaniskon kayhmenon en toiv dexioiv peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeyambhyhsan
6 o de legei autaiv mh ekyambeisye ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgeryh ouk estin wde ide o topov opou eyhkan auton
7 all upagete eipate toiv mayhtaiv autou kai tw petrw oti proagei umav eiv thn galilaian ekei auton oqesye kaywv eipen umin
8 kai exelyousai tacu efugon apo tou mnhmeiou eicen de autav tromov kai ekstasiv kai oudeni ouden eipon efobounto gar
9 anastav de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hv ekbeblhkei epta daimonia
10 ekeinh poreuyeisa aphggeilen toiv met autou genomenoiv penyousin kai klaiousin
11 kakeinoi akousantev oti zh kai eyeayh up authv hpisthsan
12 meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwyh en etera morfh poreuomenoiv eiv agron
13 kakeinoi apelyontev aphggeilan toiv loipoiv oude ekeinoiv episteusan
14 usteron anakeimenoiv autoiv toiv endeka efanerwyh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiv yeasamenoiv auton eghgermenon ouk episteusan
15 kai eipen autoiv poreuyentev eiv ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei
16 o pisteusav kai baptisyeiv swyhsetai o de apisthsav katakriyhsetai
17 shmeia de toiv pisteusasin tauta parakolouyhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiv lalhsousin kainaiv
18 ofeiv arousin kan yanasimon ti piwsin ou mh autouv blaqei epi arrwstouv ceirav epiyhsousin kai kalwv exousin
19 o men oun kuriov meta to lalhsai autoiv anelhfyh eiv ton ouranon kai ekayisen ek dexiwn tou yeou
20 ekeinoi de exelyontev ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountov kai ton logon bebaiountov dia twn epakolouyountwn shmeiwn amhn [to kata markon euaggelion]