Tra cứu Thánh Kinh

1 kai euyewv epi to prwi sumboulion poihsantev oi arciereiv meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsantev ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan tw pilatw
2 kai ephrwthsen auton o pilatov su ei o basileuv twn ioudaiwn o de apokriyeiv eipen autw su legeiv
3 kai kathgoroun autou oi arciereiv polla
4 o de pilatov palin ephrwthsen auton legwn ouk apokrinh ouden ide posa sou katamarturousin
5 o de ihsouv ouketi ouden apekriyh wste yaumazein ton pilaton
6 kata de eorthn apeluen autoiv ena desmion onper htounto
7 hn de o legomenov barabbav meta twn sustasiastwn dedemenov oitinev en th stasei fonon pepoihkeisan
8 kai anabohsav o oclov hrxato aiteisyai kaywv aei epoiei autoiv
9 o de pilatov apekriyh autoiv legwn yelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn
10 eginwsken gar oti dia fyonon paradedwkeisan auton oi arciereiv
11 oi de arciereiv aneseisan ton oclon ina mallon ton barabban apolush autoiv
12 o de pilatov apokriyeiv palin eipen autoiv ti oun yelete poihsw on legete basilea twn ioudaiwn
13 oi de palin ekraxan staurwson auton
14 o de pilatov elegen autoiv ti gar kakon epoihsen oi de perissoterwv ekraxan staurwson auton
15 o de pilatov boulomenov tw oclw to ikanon poihsai apelusen autoiv ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsav ina staurwyh
16 oi de stratiwtai aphgagon auton esw thv aulhv o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran
17 kai enduousin auton porfuran kai peritiyeasin autw plexantev akanyinon stefanon
18 kai hrxanto aspazesyai auton caire basileu twn ioudaiwn
19 kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiyentev ta gonata prosekunoun autw
20 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia ta idia kai exagousin auton ina staurwswsin auton
21 kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion ercomenon ap agrou ton patera alexandrou kai roufou ina arh ton stauron autou
22 kai ferousin auton epi golgoya topon o estin meyermhneuomenon kraniou topov
23 kai edidoun autw piein esmurnismenon oinon o de ouk elaben
24 kai staurwsantev auton diemerizon ta imatia autou ballontev klhron ep auta tiv ti arh
25 hn de wra trith kai estaurwsan auton
26 kai hn h epigrafh thv aitiav autou epigegrammenh o basileuv twn ioudaiwn
27 kai sun autw staurousin duo lhstav ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou
28 kai eplhrwyh h grafh h legousa kai meta anomwn elogisyh
29 kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinountev tav kefalav autwn kai legontev oua o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraiv oikodomwn
30 swson seauton kai kataba apo tou staurou
31 omoiwv de kai oi arciereiv empaizontev prov allhlouv meta twn grammatewn elegon allouv eswsen eauton ou dunatai swsai
32 o cristov o basileuv tou israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi autw wneidizon auton
33 genomenhv de wrav ekthv skotov egeneto ef olhn thn ghn ewv wrav ennathv
34 kai th wra th ennath ebohsen o ihsouv fwnh megalh legwn elwi elwi lamma sabacyani o estin meyermhneuomenon o yeov mou o yeov mou eiv ti me egkatelipev
35 kai tinev twn paresthkotwn akousantev elegon idou hlian fwnei
36 dramwn de eiv kai gemisav spoggon oxouv periyeiv te kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei ercetai hliav kayelein auton
37 o de ihsouv afeiv fwnhn megalhn exepneusen
38 kai to katapetasma tou naou escisyh eiv duo apo anwyen ewv katw
39 idwn de o kenturiwn o paresthkwv ex enantiav autou oti outwv kraxav exepneusen eipen alhywv o anyrwpov outov uiov hn yeou
40 hsan de kai gunaikev apo makroyen yewrousai en aiv hn kai maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou tou mikrou kai iwsh mhthr kai salwmh
41 ai kai ote hn en th galilaia hkolouyoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eiv ierosoluma
42 kai hdh oqiav genomenhv epei hn paraskeuh o estin prosabbaton
43 hlyen iwshf o apo arimayaiav euschmwn bouleuthv ov kai autov hn prosdecomenov thn basileian tou yeou tolmhsav eishlyen prov pilaton kai hthsato to swma tou ihsou
44 o de pilatov eyaumasen ei hdh teynhken kai proskalesamenov ton kenturiwna ephrwthsen auton ei palai apeyanen
45 kai gnouv apo tou kenturiwnov edwrhsato to swma tw iwshf
46 kai agorasav sindona kai kayelwn auton eneilhsen th sindoni kai kateyhken auton en mnhmeiw o hn lelatomhmenon ek petrav kai prosekulisen liyon epi thn yuran tou mnhmeiou
47 h de maria h magdalhnh kai maria iwsh eyewroun pou tiyetai