Tra cứu Thánh Kinh

1 hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmerav kai ezhtoun oi arciereiv kai oi grammateiv pwv auton en dolw krathsantev apokteinwsin
2 elegon de mh en th eorth mhpote yorubov estai tou laou
3 kai ontov autou en bhyania en th oikia simwnov tou leprou katakeimenou autou hlyen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhv polutelouv kai suntriqasa to alabastron kateceen autou kata thv kefalhv
4 hsan de tinev aganaktountev prov eautouv kai legontev eiv ti h apwleia auth tou murou gegonen
5 hdunato gar touto prayhnai epanw triakosiwn dhnariwn kai doyhnai toiv ptwcoiv kai enebrimwnto auth
6 o de ihsouv eipen afete authn ti auth kopouv parecete kalon ergon eirgasato eiv eme
7 pantote gar touv ptwcouv ecete mey eautwn kai otan yelhte dunasye autouv eu poihsai eme de ou pantote ecete
8 o eicen auth epoihsen proelaben murisai mou to swma eiv ton entafiasmon
9 amhn legw umin opou an khrucyh to euaggelion touto eiv olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhyhsetai eiv mnhmosunon authv
10 kai o ioudav o iskariwthv eiv twn dwdeka aphlyen prov touv arciereiv ina paradw auton autoiv
11 oi de akousantev ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwv eukairwv auton paradw
12 kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca eyuon legousin autw oi mayhtai autou pou yeleiv apelyontev etoimaswmen ina faghv to pasca
13 kai apostellei duo twn mayhtwn autou kai legei autoiv upagete eiv thn polin kai apanthsei umin anyrwpov keramion udatov bastazwn akolouyhsate autw
14 kai opou ean eiselyh eipate tw oikodespoth oti o didaskalov legei pou estin to kataluma opou to pasca meta twn mayhtwn mou fagw
15 kai autov umin deixei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin
16 kai exhlyon oi mayhtai autou kai hlyon eiv thn polin kai euron kaywv eipen autoiv kai htoimasan to pasca
17 kai oqiav genomenhv ercetai meta twn dwdeka
18 kai anakeimenwn autwn kai esyiontwn eipen o ihsouv amhn legw umin oti eiv ex umwn paradwsei me o esyiwn met emou
19 oi de hrxanto lupeisyai kai legein autw eiv kay eiv mhti egw kai allov mhti egw
20 o de apokriyeiv eipen autoiv eiv ek twn dwdeka o embaptomenov met emou eiv to trublion
21 o men uiov tou anyrwpou upagei kaywv gegraptai peri autou ouai de tw anyrwpw ekeinw di ou o uiov tou anyrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhyh o anyrwpov ekeinov
22 kai esyiontwn autwn labwn o ihsouv arton euloghsav eklasen kai edwken autoiv kai eipen labete fagete touto estin to swma mou
23 kai labwn to pothrion eucaristhsav edwken autoiv kai epion ex autou pantev
24 kai eipen autoiv touto estin to aima mou to thv kainhv diayhkhv to peri pollwn ekcunomenon
25 amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmatov thv ampelou ewv thv hmerav ekeinhv otan auto pinw kainon en th basileia tou yeou
26 kai umnhsantev exhlyon eiv to orov twn elaiwn
27 kai legei autoiv o ihsouv oti pantev skandalisyhsesye en emoi en th nukti tauth oti gegraptai pataxw ton poimena kai diaskorpisyhsetai ta probata
28 alla meta to egeryhnai me proaxw umav eiv thn galilaian
29 o de petrov efh autw kai ei pantev skandalisyhsontai all ouk egw
30 kai legei autw o ihsouv amhn legw soi oti shmeron en th nukti tauth prin h div alektora fwnhsai triv aparnhsh me
31 o de ek perissou elegen mallon ean me deh sunapoyanein soi ou mh se aparnhsomai wsautwv de kai pantev elegon
32 kai ercontai eiv cwrion ou to onoma geyshmanh kai legei toiv mayhtaiv autou kayisate wde ewv proseuxwmai
33 kai paralambanei ton petron kai ton iakwbon kai iwannhn mey eautou kai hrxato ekyambeisyai kai adhmonein
34 kai legei autoiv perilupov estin h quch mou ewv yanatou meinate wde kai grhgoreite
35 kai proelywn mikron epesen epi thv ghv kai proshuceto ina ei dunaton estin parelyh ap autou h wra
36 kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw yelw alla ti su
37 kai ercetai kai euriskei autouv kayeudontav kai legei tw petrw simwn kayeudeiv ouk iscusav mian wran grhgorhsai
38 grhgoreite kai proseucesye ina mh eiselyhte eiv peirasmon to men pneuma proyumon h de sarx asyenhv
39 kai palin apelywn proshuxato ton auton logon eipwn
40 kai upostreqav euren autouv palin kayeudontav hsan gar oi ofyalmoi autwn bebarhmenoi kai ouk hdeisan ti autw apokriywsin
41 kai ercetai to triton kai legei autoiv kayeudete to loipon kai anapauesye apecei hlyen h wra idou paradidotai o uiov tou anyrwpou eiv tav ceirav twn amartwlwn
42 egeiresye agwmen idou o paradidouv me hggiken
43 kai euyewv eti autou lalountov paraginetai ioudav eiv wn twn dwdeka kai met autou oclov poluv meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn
44 dedwkei de o paradidouv auton susshmon autoiv legwn on an filhsw autov estin krathsate auton kai apagagete asfalwv
45 kai elywn euyewv proselywn autw legei rabbi rabbi kai katefilhsen auton
46 oi de epebalon ep auton tav ceirav autwn kai ekrathsan auton
47 eiv de tiv twn paresthkotwn spasamenov thn macairan epaisen ton doulon tou arcierewv kai afeilen autou to wtion
48 kai apokriyeiv o ihsouv eipen autoiv wv epi lhsthn exhlyete meta macairwn kai xulwn sullabein me
49 kay hmeran hmhn prov umav en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwywsin ai grafai
50 kai afentev auton pantev efugon
51 kai eiv tiv neaniskov hkolouyei autw peribeblhmenov sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi
52 o de katalipwn thn sindona gumnov efugen ap autwn
53 kai aphgagon ton ihsoun prov ton arcierea kai sunercontai autw pantev oi arciereiv kai oi presbuteroi kai oi grammateiv
54 kai o petrov apo makroyen hkolouyhsen autw ewv esw eiv thn aulhn tou arcierewv kai hn sugkayhmenov meta twn uphretwn kai yermainomenov prov to fwv
55 oi de arciereiv kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eiv to yanatwsai auton kai ouc euriskon
56 polloi gar eqeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan
57 kai tinev anastantev eqeudomarturoun kat autou legontev
58 oti hmeiv hkousamen autou legontov oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw
59 kai oude outwv ish hn h marturia autwn
60 kai anastav o arciereuv eiv to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin
61 o de esiwpa kai ouden apekrinato palin o arciereuv ephrwta auton kai legei autw su ei o cristov o uiov tou euloghtou
62 o de ihsouv eipen egw eimi kai oqesye ton uion tou anyrwpou kayhmenon ek dexiwn thv dunamewv kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou
63 o de arciereuv diarrhxav touv citwnav autou legei ti eti creian ecomen marturwn
64 hkousate thv blasfhmiav ti umin fainetai oi de pantev katekrinan auton einai enocon yanatou
65 kai hrxanto tinev emptuein autw kai perikaluptein to proswpon autou kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon
66 kai ontov tou petrou en th aulh katw ercetai mia twn paidiskwn tou arcierewv
67 kai idousa ton petron yermainomenon embleqasa autw legei kai su meta tou nazarhnou ihsou hsya
68 o de hrnhsato legwn ouk oida oude epistamai ti su legeiv kai exhlyen exw eiv to proaulion kai alektwr efwnhsen
69 kai h paidiskh idousa auton palin hrxato legein toiv paresthkosin oti outov ex autwn estin
70 o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwtev elegon tw petrw alhywv ex autwn ei kai gar galilaiov ei kai h lalia sou omoiazei
71 o de hrxato anayematizein kai omnuein oti ouk oida ton anyrwpon touton on legete
72 kai ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsyh o petrov tou rhmatov ou eipen autw o ihsouv oti prin alektora fwnhsai div aparnhsh me triv kai epibalwn eklaien